Siirry pääsisältöön

Miten uhanalaiset lajit huomioidaan metsän käytön yhteydessä?

Uutinen - 04.08.2022 12:11

Suomessa metsien käytöstä määrää moni eri laki. Keskeisimpiä näistä ovat metsälaki, metsätuholaki ja luonnonsuojelulaki. Metsälain ja metsätuholain noudattamista valvoo valtakunnallinen Metsäkeskus, luonnonsuojelulain noudattamista valvovat alueelliset ELY-keskukset.

Kuvassa puita kuusivaltaisessa metsässä.

Kun metsänomistaja aikoo tehdä metsissään hakkuita, hänen pitää tehdä Metsäkeskukselle metsänkäyttöilmoitus. Metsänkäyttöilmoituksen tekemisen lisäksi hakkuu voi edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaupungin tai kunnan maisematyölupaa. 

Metsäkeskus valvoo suunnitellut hakkuuaikomukset. Valvonnassa selvitetään, onko hakkuu metsälain mukainen ja osuuko se esimerkiksi metsälain erityisen tärkeän elinympäristön tai tiedossa olevan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan läheisyyteen.  

Monimuotoisuuden kannalta kaikkein merkittävimmät luontokohteet on suojeltu luonnonsuojelulailla tai metsälailla. Metsäkeskus vastaa metsälain valvonnasta, luonnonsuojelulain valvonnasta ovat vastuussa ELY-keskukset. Luonnonsuojelulaki koskee esimerkiksi uhanalaisten lajien elinympäristöjen huomioimista hakkuissa. 

Miten metsänkäyttöilmoitus ja tieto uhanalaisen lajin esiintymisestä yhdistyvät?  

Jos Metsäkeskukselle tulleen metsänkäyttöilmoituksen taustaa selvitettäessä ilmenee, että suunnitellun hakkuun tai muun käsittelyn alueella tai sen lähellä on uhanalaisen lajin havaintopiste, lähetetään maanomistajalle, ilmoituksen laatijalle, hakkuuoikeuden haltijalle ja paikalliselle ELY-keskukselle asiasta erikseen tieto. ELY-keskus voi antaa tarkempia ohjeita tai päätöksiä uhanalaisten lajien huomioimisesta, jos katsoo sen tarpeelliseksi. 

Metsäkeskus käyttää metsänkäyttöilmoitusten uhanalaisten lajien tarkastuksessa ympäristöhallinnolta saamiaan virallisia tietoja, eikä pidä lajeista omaa rinnakkaisrekisteriä. Näitä lajihavaintoja voi ilmoittaa Lajitietokeskuksen laji.fi-palvelun kautta. 

Aineistot eivät päivity tällä hetkellä 

Ympäristöhallinto siirsi lajitietojen ylläpidon Ympäristökeskukselta Lajitietokeskukselle vuonna 2021. Jotta ELY-keskukset voivat käyttää laji.fi-palveluun tallennettuja havaintoja lainvalvonnassa, ELY-keskusten pitää ensin määritellä, mistä havainnoista ne haluavat ilmoituksen Metsäkeskukselta. Laji.fi-palvelussa on yhteensä kymmeniä miljoonia lajihavaintoja.  

ELY-keskusten määrittelytyö on nyt käynnissä. Kun uusi poimintaehtojen määrittely valmistuu, Metsäkeskuksen järjestelmät voivat hakea tiedot laji.fi-palvelusta ja edelleen tunnistaa kohteet ja lähettää niistä tiedon ELY-keskukselle. Metsäkeskuksen rooli on toimia tässä tavallaan postitoimistona. ELY-keskukset siis hyödyntävät Metsäkeskuksen tietojärjestelmiä omassa lainvalvonnassaan, mutta vastaavat aineistoista ja niiden käytöstä itse. 

Tällä hetkellä Metsäkeskuksen järjestelmissä on puolitoista vuotta sitten Suomen ympäristökeskuksen tietokannasta saatu tieto, jonka perusteella lähtee ELY-keskuksille tietoa uhanalaisen lajin esiintymän läheisyyteen kohdistuvasta toimenpiteestä. Sen jälkeen tehdyt havainnot eivät ole Metsäkeskuksen käytettävissä, eikä niistä lähde ilmoitusta metsänkäyttöilmoituksen tarkastusta tehtäessä.  

Heti kun ELY-keskukset saavat tarvittavat määrittelyt tehtyä, Metsäkeskuksella on valmius päivittää omiin järjestelmiinsä uutta tietoa uhanalaisista lajeista.  

Tavoitteena on, että tulevana syksynä tuoreemmat tiedot ovat käytössä Metsäkeskuksen järjestelmissä. Siirtymäaikana jokainen voi tarkistaa lajitiedot laji.fi-palvelusta.  

 

Minne harrastajat voivat tallentaa havaintonsa uhanalaisista lajeista? 

Uhanalaislajien huomioiminen metsän käytön yhteydessä on ELY-keskusten vastuulla, näin määritellään luonnonsuojelulaissa.  

Lajitiedon hallinnan parantamiseksi tehdään jatkuvasti töitä. Yksi konkreettinen toimenpide on ollut Suomen Lajitietokeskuksen perustaminen. Yksi Lajitietokeskuksen palveluista on Laji.fi-portaali. Se kokoaa yhteen useasta eri lajitietokokoelmasta aineistoja niin, että niitä voidaan tarkastella samanaikaisesti. Lisäksi Laji.fin kautta voi kuka tahansa tallentaa omia lajihavaintojaan.  

Kaikkiaan lajitietokannassa on yli 40 miljoonaa lajihavaintoa. 

Viranomaisten on tarkistettava lajitieto ennen sen käyttöä 

Laji.fin harrastajahavainnot ovat niin kutsuttuja tarkastamattomia havaintoja eli joissakin tapauksissa tieto voi olla epätarkkaa tai jopa virheellistä. Tästä johtuen valvova viranomainen eli ELY-keskus ei voi automaattisesti käyttää tätä vapaaehtoisesti tuotettua tietoa suoraan rinnastettavana ammattilaisen tekemiin luontokartoituksiin. Siksi kaikkea Laji.fi:hin tallennettua tietoa ei voi sellaisenaan hyödyntää viranomaisten tekemässä valvontatyössä.  

Kaikilla toimijoilla on mahdollisuus tarkastella esimerkiksi oman kiinteistönsä lajitietoja Laji.fi-palvelun kautta. Lisäksi erilaisissa hankkeissa tarvittavien lajitietojen tietopyynnön voi tehdä suoraan Lajitietokeskukseen ja saada käyttöönsä samanaikaisesti sekä viranomais- että harrastajahavainnot. Tämä on huomattava parannus aiempaan tilanteeseen, jossa viranomaistieto oli pelkästään viranomaisen hallussa ja harrastajatieto pelkästään harrastajilla.  

 

Lisätietoa aiheesta

 

Uutisen kuva: Mari Oja.

Mustikkasadon ennuste on hyvä Uutinen - 11.07.2022 09:46
Juurikäävän torjuntavelvoite palaa ennalleen Uutinen - 04.08.2022 13:00