Siirry pääsisältöön

Asiakirjajulkisuus - perustietoa tiedonluovutuksesta

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Suomen metsäkeskukselle.

Katsolaki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019), 28. §.

Tämä kuvaus toteuttaa julkisuusperiaatteen mukaista vaatimusta ja hallinnon avoimuutta kuvaamalla asian käsittelyä, hallinnoitavia tietoja ja niiden haussa käytettäviä hakutekijöitä. Samalla kuvaus ohjaa ja kannustaa kysyjää tutustumaan Metsäkeskuksen sivustolla oleviin tarkempiin kuvauksiin, ohjeisiin ja mahdollisuuksiin tietojen hausta itsenäisesti eri palvelujen avulla.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Pääosin Metsäkeskuksen asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

Katso: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 8 §.

Asiarekisteri

Metsäkeskuksen toiminnassa syntyy ja ylläpidetään tietoja Suomen metsistä. Metsäkeskuksen tehtävänä on valvoa metsälainsäädännön noudattamista, edistää kestävää metsätaloutta ja alan elinkeinoja sekä neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä.

Metsäkeskus ylläpitää asiarekisterejä vireille laitetuista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Tietoa haetaan asiarekisteristä riippuen erilaisilla hakutekijöillä esim. asian tai asiakirjan otsikolla, hankkeen tai työryhmän nimellä, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä, kiinteistötunnuksella sekä erilaisilla päivämäärätiedoilla, kuten asian vireille tulo- tai asiakirjan laatimispäivämäärällä.

Tietopyynnön toimittaminen

Metsäkeskukselle osoitetut tietopyynnöt voi toimittaa Metsäkeskuksen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen, jonka löydät alta Lahden toimiston yhteystiedoista. Jos sähköpostiviesti sisältää henkilötietoja, niin silloin kannattaa käyttää kirjaamon turvapostia. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn asiasta vastaavalle toimihenkilölle tai muulle asian vastuuhenkilölle. Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee.

Metsäkeskuksen Lahden toimiston yhteystiedot

Lähetä turvapostilla Metsäkeskuksen kirjaamoon asiakirjoja tietoturvallisesti. Voit lähettää esimerkiksi Metsään.fi-asiointilupia sekä yhteismetsiin, metsärikkomusasioihin ja kilpailutukseen liittyviä asiakirjoja ja liitteitä. Niihin voi liittyä henkilötietoja ja liikesalaisuuksia, jotka on tarpeen suojata.

Turvaposti on tietoturvallinen tapa lähettää sähköpostia.

Näin lähetät turvapostia
1. Avaa turvapostin lähetyslomake kohdasta Siirry verkkoasiointiin.
2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite.
3. Syötä otsikko ja kirjoita viestisi kohtaan Viesti.
4. Jos haluat lähettää liitetiedostoja, valitse Liitteet.
5. Valitse "Lähetä kopio Turvapostista omaan sähköpostiini", jos haluat itsellesi kopion lähettämästäsi viestistä.
6. Paina lähetä. Viestisi ei kuitenkaan vielä lähde vastaanottajalle. Vahvista vielä lähetys kohdan 7 ohjeen mukaisesti.
7. Avaa oma sähköpostisi ja viimeistele turvapostin lähetys. Sähköpostiisi on saapunut viesti. Avaa se ja paina linkistä. Vasta nyt viestisi lähtee vastaanottajalle. Jos viestiä ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskapostikansio. Jos et vahvista lähetystä oman sähköpostisi kautta, viestiäsi ei toimiteta vastaanottajalle.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Julkiseen asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Tietopyyntö on syytä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään.

Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti kirjallisesti esim. sähköpostitse, postitse ja puhelimitse.

Salassapidettävään asiakirjaan liittyvä tietopyyntö

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Metsäkeskus voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

Salassa pidettäviä asiakirjoja ovat Metsäkeskuksessa esimerkiksi sopimuksiin ja hankinta-asiakirjoihin sisältyvät liike- ja ammattisalaisuudet.

Tietopyynnön käsittelyn aikarajat

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Myös salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on maksimissaan yksi kuukausi.

Metsäkeskus voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä.

Metsäkeskuksen tietovarannot

Yleishallinnon ja päätöksenteon tietovaranto, taloushallinnon tietovaranto, henkilöstö- ja tietohallinnon tietovarannot.

Avoin metsätietovaranto sisältää tietoa muun muassa metsien kasvupaikoista ja puustosta, erityisen tärkeistä elinympäristöistä sekä metsien käytöstä. Avoin metsätieto ei sisällä tietoa esimerkiksi metsän omistajista.

Metsätietovaranto muodostuu luonnollisiin henkilöihin liittyvästä metsävaratiedosta, kiinteistöjen omistajuudesta ja hallintaa koskevista luonnollisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista ja luonnollisiin henkilöihin liittyvistä asiakastiedoista.

Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmä muodostuu Metsäkeskuksen automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pitämästä metsätietoja sisältävästä tietojärjestelmästä sekä niistä metsätietoja sisältävistä asiakirjoista ja muista vastaavista tietoaineistoista, joita ei ole otettu digitaalisessa muodossa automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävään tietojärjestelmään.

Tietojärjestelmän käyttötarkoituksena on Metsäkeskukselle kuuluvien julkisten hallintotehtävien hoitaminen. Metsäkeskuksen julkisista hallintotehtävistä säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetussa laissa. 

Katso: laki Suomen metsäkeskuksesta (418/2011), 8 §.