Siirry pääsisältöön

Julkisten ympäristötietojen luovuttaminen

Metsäkeskuksen avoimen metsä- ja luontotiedon verkkosivuilta on mahdollista ladata metsiä ja niihin kohdistuvia toimenpiteitä koskevia julkisia ympäristötietoja. Ympäristötietojen mukana ei luovuteta maanomistajien tai muiden luonnollisten henkilöiden nimi- ja yhteystietoja eikä henkilötunnuksia. 

Ympäristötietoja on mahdollista saada myös Metsäkeskukselle esitettävän pyynnön perusteella. Julkisia ympäristötietoja pyydettäessä ei tarvitse selvittää tietojen käyttötarkoitusta eikä tietojen luovuttamisen edellytyksiä. Tällainen selvitys on kuitenkin esitettävä, jos ympäristötietojen lisäksi pyydetään luonnollisten henkilöiden nimi- ja yhteystietoja tai henkilötunnuksia ja jos pyydettävät ympäristötiedot halutaan yksilöidä näiden tietojen perusteella. 

Ympäristötietojen yhdistäminen henkilötietoihin

Jos tietojen saaja yhdistää tiettyä henkilöä koskevat ympäristötiedot henkilön nimeen, osoitteeseen, muuhun yhteystietoon tai henkilötunnukseen, muodostuu henkilötietoja sisältävä rekisteri. Silloin tietojen käsittelyssä on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia velvoitteita. 

Henkilötietojen käsittelyn edellytykset ja velvoitteet 

Henkilötietojen käsittelylle tulee olla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen laillinen peruste.

Tavallisimpia perusteita henkilötietojen käsittelylle ovat

  • henkilön antama suostumus
  • sopimus, jossa henkilö on osapuolena tai kyseessä on hänen antamansa toimeksianto 
  • asiakas- tai palvelusuhde, jäsenyys tai muu niihin verrattava suhde (tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen).

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • päivitettävä aina tarvittaessa: epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten
  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti.