Gå direkt till innehållet

Utlämning av uppgifter från Skogscentralen för forskning eller lärdomsprov

Service

Skogscentralen kan lämna ut skogsdata för historisk och vetenskaplig forskning eller för lärdomsprov.

Uppgifter som Skogscentralen lämnar ut för forskning eller lärdomsprov kan vara till exempel statistiker, sammandrag, beräkningar, miljöuppgifter som grundar sig på geografisk information och kontaktuppgifter.

De utlämnade uppgifter kan innehålla personuppgifter.

Skogscentralen kan lämna ut uppgifter som är nödvänliga för vetenskaplig eller historisk forskning eller för lärdomsprov. De begärda uppgifterna ska dessutom stå i proportion till det mål av allmänt intresse som eftersträvas.

Vid behandling av personuppgifter ska man beakta följande:

  1. Behandlingen av uppgifterna grundar sig på en ändamålsenlig forskningsplan.
  2. Det finns en ansvarig person eller en grupp som ansvarar för forskningen.
  3. Personuppgifterna används och verksamheten också i övrigt bedrivs så att uppgifter om bestämda personer inte röjs för utomstående.

Uppgifterna ska bortskaffas när personuppgifterna inte längre behövs för studien eller för att säkerställa tillförlitligheten i forskningsresultaten.

Under samma förutsättningar kan Skogscentralen även lämna ut uppgifter för annan forskning som inte kan anses vara vetenskaplig forskning. Om den som bedriver eller finansierar forskningen utövar affärsverksamhet kan Skogscentralen inte lämna ut uppgifter om markägaren har förbjudit utlämnande av uppgifter.

En personbeteckning får behandlas med den registrerades samtycke eller när behandlingen regleras i lag.

Dessutom får en personbeteckning behandlas, om det är viktigt att entydigt identifiera den registrerade

  1. för att utföra en i lag angiven uppgift
  2. för att tillgodose den registrerades eller den personuppgiftsansvariges rättigheter och uppfylla den registrerades eller den personuppgiftsskyldiges skyldigheter, eller
  3. för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring.

Om uppgifterna sparas i mottagarens personregister för att användas under en längre tid ska den som begär uppgifter till ansökan foga ett register. I registret ska man redogöra för hur kontaktuppgifterna förvaras, behandlas och skyddas för utomstående.

Fast tjänsten i regel är avgiftsfri kan en utlämning vara avgiftsbelagd om den är mycket omfattande och kräver mycket arbete på Skogscentralen. Om den som bedriver eller finansierar forskningen utöver affärsverksamhet är utlämningen avgiftsbelagd.

Fyll i blanketten för begäran om uppgifter och lämna in den till Skogscentralen. Du kan också göra begäran om uppgifter skriftligt i en fritt formulerad form.

Lämna in begäran om uppgifter till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post till eller per post till ett av Skogscentralens kontor.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Via skyddad e-post skickar du dokument till Skogscentralens registratorskontor datasäkert.

Du kan skicka till exempel tillstånd att hantera ärenden för anvädning av MinSkog.fi samt dokument och bilagor som rör samfällda skogar, skogsförseelser och konkurrensutsättning. De kan innehålla personuppgifter eller affärshemligheter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Blanketter

Med blanketten kan du be att få tillgång till Skogscentralens skogsdata (personuppgifter) som gäller en specifik skogsägare.

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Med blanketten kan du be att få kontaktuppgifter till skogsägaren från Skogscentralens datasystem, för direktmarknadsföring.

Leveransinformation

Skicka den undertecknade blanketten per skyddad e-post till Skogscentralens registratorskontor eller per post till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00
Uppdaterad