Stöd för vård av ungskog | Skogscentralen

Stöd för vård av ungskog

Mer information

Kemera-blanketterna kan sändas antingen som en bilaga till ett e-postmeddelande på adressen: kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till följande Skogscentralens kontor: Tavastehus, Vasa, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Kotka, S:t Michel, Nyslott, Karleby, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Kajana, Kuhmo, Uleåborg, Rovaniemi.

När du skickar finansieringsansökningar eller anmälningar om verkställande till Skogscentralen med e-post, ange följande på rubrikraden:

 • Finansieringsansökan, arbetsslag, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Finansieringsansökan, vård av ung skog, Kerimäki, Södra Savolax).
 • Anmälan om verkställande, arbetsslag, finansieringsbeslutets nummer, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Anmälan om verkställande, vård av ung skog, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Södra Savolax).
   
 • Blanketter
 • Kontaktuppgifter

Du kan söka Kemera-stöd och göra anmälan om verkställande enkelt när du loggar in i e-tjänsten MinSkog.fi.

Med vård av ungskog avses slyröjning och gallring av äldre plantbestånd samt avlägsnande och gallring av låg skärm. Stöd kan också beviljas för iståndsättning av ungskog om åtgärden inte är kommersiellt lönsam. Dessutom kan stöd beviljas för hopsamling av klenträd i samband med de ovan nämnda arbetena. Stödet ska sökas skriftligt innan arbetet inleds. Arbetet kan inledas när ansökan har lämnats in. När åtgärden är verkställd ska en anmälan om verkställande lämnas in till Skogscentralen.

 • Blanketter
 • Du kan söka stöd och göra anmälan om verkställande enkelt i e-tjänsten MinSkog.fi

Villkor för att stöd ska beviljas för vård av ungskog:

 • Totalarealen i ansökan ska vara minst 2 hektar. Arealen kan omfatta figurer med olika ägare på olika håll i landet
 • Figurstorleken ska vara minst 0,5 hektar
 • Det utvecklingsdugliga trädbeståndet ska efter utfört arbete ha en medelhöjd på över 3 meter
 • Medeldiametern i brösthöjd ska före och efter utfört arbete vara högst 16 centimeter
 • Minst 1500 stammar i södra och mellersta Finland och minst 1000 stammar i norra Finland per hektar med en stubbdiameter på minst 2 centimeter ska fällas. Dessutom måste höjden på de stammar som räknas med i avgången ha varit minst hälften av medelhöjden på det härskande trädskiktet.
 • Beståndets täthet efter utfört arbete ska vara högst 3000 stammar per hektar
 • Vård- och underhållsskyldigheten gäller i 10 år
 • Stöd kan inte fås om skogsförnyelse eller vård av ungskog under de senaste tio åren har finansierats med Kemera-medel på samma objekt.
 • I plantskogar får det vara högst 3000 stammar per hektar efter åtgärden. Antalet stammar ska vara lägre ju högre beståndet är. Se tabeller för högsta tillåtna stamantal (på finska).

Stödet för vård av ungskog är 230 €/ha. Om man i samband med vård av ungskog samlar ihop klenträd kan stödet höjas med 200 €/ha, och då blir stödet 430 €.

En förutsättning för förhöjt stöd är att klenträd samlas in figurspecifikt och i huvudsak jämt, i södra och mellersta Finland minst 35 fastkubik per hektar och i norra Finland minst 25 fastkubik per hektar.

.