Gå direkt till innehållet

Granskning av kemera-arbeten

Skogscentralen granskar årligen en del av de skogsvårds-, naturvårds-, och skogsförbättringsprojekt för vilka kemera-stöd har sökts. De objekt som besöks i terrängen väljs slumpmässigt eller enligt övervägande. 

Ur Skogscentralens fältgranskningsanvisningar framgår de kriterier som gäller för granskningarna.

Att rikta in granskningarna

Granskningarna inriktas utgående från skogsdata och analys av geografisk information. De granskningar som utförs efter övervägande kan inriktas områdesvis till projekt som enligt på förhand uppställda kriterier klassificerats som riskabla. Granskningar kan också göras i samband med inriktat fältarbete. 

Det slumpmässiga urvalet görs automatiskt enligt den procent som definierats för Skogscentralens datasystem. Dessutom väljs objekten sedan ut enligt Skogscentralens övervägande. 

Att granska kvantitet

Om det vid fältgranskningen upptäcks att projektet är mindre till sin storlek än vad som anmälts märks skillnaden ut som en egen del. Den skillnad som beror på skillnader mellan mätmetoderna kan vara högst 10 procent av arealen. Tydliga gränsdragningsfel avskiljs alltid till egna delfigurer. 

I granskningen bedöms också mängden finansierat material. När stöd betalas ut utgående från verkliga kostnader granskas också kvitton. På det sättet säkerställs att kostnaderna som utgör grunden för stödet överensstämmer med lagen och finansieringsvillkoren.

Utvärdering av kemera-arbeten

Enligt finansieringslagen måste arbetena vara ändamålsenliga både ekonomiskt och ur ett naturvårds- och miljöperspektiv. Det betyder att både objektets skogsvårdsmässiga kvalitet och finansieringsduglighet granskas. 

Kvaliteten på arbetet bedöms antingen som skogsvårdsmässigt bra eller bristfälligt. För att kunna få finansiering måste arbetet ha utförts bra. Ett arbete som har utförts bra sett ur skogsvårdssynvinkel uppfyller ändå inte nödvändigtvis alla andra krav för att få stöd.

Att informera om granskningen

Markägaren eller ombudsmannen vid samprojekt får alltid veta om granskningen på förhand. Övervaknings- och granskningsverksamheten styrs av 39 § i förvaltningslagen (434/2003) där det stipuleras vilka rättigheter en part har när det gäller inspektioner. Enligt förvaltningslagen förutsätter en granskning bland annat 

  • förhandsanmälan 
  • rätt att närvara 
  • information 
  • granskningsrapport och att det erbjuds tillgång till den 

I all övervakning och granskning ska det alltid fästas speciell uppmärksamhet vid att den eller de berörda hörs. Med förhandsanmälan försöker Skogscentralen ge markägaren en möjlighet att vara närvarande vid granskningen. Granskningen kan ändå inte flyttas fram hur långt som helst även om tidpunkten är olämplig. 

Granskningarnas tidtabell

Granskningen av kemera-projektens planer och verkställande genomförs oftast efter att planen eller arbetet har slutförts men före den sista betalningen. Undantag är granskningar av vård- och underhållsskyldigheten. Principen är att halvfärdiga planer eller verkställanden inte granskas. Ett undantag är vägbyggen där granskning kan utföras när vägstommen är klar. 

Skogscentralen får i regel inte betala ut stöd innan fältgranskningen är gjord. 

Kvalitetsövervakning av Skogscentralens granskningsverksamhet

Livsmedelsverket övervakar årligen kvaliteten på Skogscentralens granskningsverksamhet genom att granska de objekt som Skogscentralen har granskat.