Gå direkt till innehållet

Statliga medel används enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, den så kallade kemera-lagen, för att finansiera skogsvård och skogsförbättringsarbete som tryggar virkesproduktionen och för att finansiera naturvård och naturskydd som upprätthåller den biologiska mångfalden. För tillfället gäller den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015). Den är i kraft till slutet av år 2023. Materialet innehåller också objekt enligt den gamla lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

Uppföljning av stödmedel

Skogscentralen förvaltar stödmedel som anslagits i statsbudgeten genom att godkänna stödprojekt och betala ut stöden.

Beskogningsstöd betalas för att anlägga skog på områden som inte redan används till annat. Lagen om beskogningsstöd gäller 2021-2023. Godkännandet av projekt började våren 2021. 8,1 miljoner euro har reserverats för utbetalning av beskogningsstöd 2022.

Utbetalda kemera-stöd 2023

Mängden utbetalt stöd visas som en stapel. Innevarande års utbetalningar uppdateras kontinuerligt. Som jämförelse finns de två föregående årens betalningssituation i slutet på varje månad.

De utbetalda stöden presenteras som statistik landskapsvis. Innevarande års utbetalningar uppdateras kontinuerligt. Som jämförelse visas fjolårets utbetalningar vid motsvarande datum.

Uppgifterna presenteras i en kartbild. På kartan får du fram årets mål och hur mycket som hittills verkställts på basis av utbetalningarna.

Uppgifterna presenteras som en kartbild. Genom att klicka på kartan får du fram läget på landskapsnivå och på kommunnivå. Välj tidsperiod uppe i grafens högra hörn och sida för arbetsslag nere i kanten. 

Användning av beskogningsstöd 2022

Karttjänster

Öppna önskad karttjänst i listan nedan. Länken öppnas i ett nytt fönster. 

Vård av ungskog 

Miljöstöd

Vård av torvmarksskog

Vitaliseringsgödsling

Byggande av skogsväg 

Skogsförnyelse

Materialet finns också att få som gränssnitt och geodatamaterial

Skogscentralen beviljar skogsbruksstöd

Stöden till skogsbruket är avsedda att stöda privata skogsägares skogsvård. Stödansökan riktas till Skogscentralen och görs på en blankett som är specifik för varje arbetsslag. För vissa arbetsslag kan man söka stöd elektroniskt. Varje år finns det en viss begränsad mängd stödmedel som reserverats i statsbudgeten.

Mer information

Skogscentralens kundtjänst
kundtjanstatskogscentralen.fi
029 432 407