Gå direkt till innehållet

Spara naturvårdsträd och grupper av naturvårdsträd

Naturvårdsträd är levande träd som skogsägaren sparar för evigt. Vi låter naturvårdsträden växa, dö och murkna i skogen. Som enstaka träd kan man spara mer ovanliga trädslag, hålträd, grova, gamla eller på andra sätt mer speciella trädindivider.

Utan naturvårdsträd skulle skogsnaturen hastigt utarmas. Med hjälp av naturvårdsträden bevarar vi gamla levande träd och trädslag som har liten betydelse för virkesproduktionen. Naturvårdsträden utvecklas med tiden till grova träd som sedan dör. Grupperna av naturvårdsträd mjukar också upp den kommande förnyelseavverkningens inverkan på landskapet.

Du kan använda verktyget för naturvårdsträd för att välja vilka träd som ska sparas.

Beståndsvårdande avverkningar

  • Vid gallring och plockhuggning är det bäst att koncentrera naturvårdsträden i grupper. Grupperna kan vid avverkningen märkas ut i terrängen till exempel med högstubbar eller genom att man runt dem gallrar kraftigare än vad gallringsmallarna rekommenderar.
  • Det är bra att lämna rikligare med naturvårdsträd om det i beståndet växer aspar, ädla lövträd eller sälgar, eller om det finns ett naturobjekt eller en strand.
  • När vi väljer en grupp eller flera grupper av naturvårdsträd vid gallringen, underlättar och styr det valet av naturvårdsträd i förnyelseskedet.
  • Vi lämnar grupperna av naturvårdsträd utanför alla åtgärder och tar de här områdena bort från virkesproduktionen. Vi kan alltså inte räkna med något försäljningsvärde eller annat användningsvärde på virket i naturvårdsträden. Förlusten är mindre om det i gruppen växer trädslag av litet virkesproduktionsvärde eller om trädgruppen finns på ett ställe som är svårtillgängligt för förnyelsen och plantbeståndsvården.
  • Vid valet av trädgrupper beaktar vi el- och telefonlinjer, trafikleder, säkerhetsfrågor samt risken för insekts- och svampskador.

Förnyelseavverkning

  • Vid en förnyelseavverkning är det bäst att koncentrera naturvårdsträden i grupper. Nyttan av naturvårdsträden för skogsnaturens mångfald ökar med det sparade beståndets mångsidighet och grovlek och storleken på trädgrupperna.
  • Det är ändamålsenligt att lämna större grupper av naturvårdsträd i bestånd med aspar, ädla lövträd, sälgar, naturobjekt, strand eller där det finns planer på naturvårdande hyggesbränning.
  • Vi lämnar grupperna av naturvårdsträd utanför alla åtgärder och tar det här området bort från virkesproduktionen. Vi kan alltså inte räkna med något försäljningsvärde eller annat användningsvärde på virket i naturvårdsträden. Förlusten är mindre om det i gruppen växer trädslag av litet virkesproduktionsvärde eller om trädgruppen finns på ett ställe som är svårtillgängligt för förnyelsen och plantbeståndsvården.
  • Vid valet av trädgrupper beaktar vi el- och telefonlinjer, trafikleder, säkerhetsfrågor samt risken för insekts- och svampskador.

Bild: En grupp av naturvårdsträd med flera trädslag och skikt erbjuder en skyddsplats för många arter, ger variation i landskapet och en mångsidigare skogsstruktur.

Mer information