Skip to main content

Naturvårdsprojekt

Stöd för vård av skogsnaturen

Stöd för vård av skogsnaturen kan beviljas för regionala projekthelheter som är planerade av Skogscentralen och som omfattar flera åtgärder. Stödet ges till den aktör som väljs i projektsökningen. 

Stöd för vård av skogsnaturen kan enligt 21 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (kemera-lagen) beviljas för vård och iståndsättning av livsmiljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden, för att återställa skogs- och torvmarksmiljöer, för vattenvårdsarbeten och för hyggesbränning som främjar skogens mångfald. Dessutom kan man i samband med de här arbetena också främja andra mål som har med vård av skogsnaturen och mångbruk av skogen att göra.

Planering och projektsökning

Markägaren eller någon annan instans kan ta initiativ till ett naturvårdsprojekt genom att kontakta Skogscentralens rådgivare eller experter i naturvård. 

Skogscentralen planerar regionala naturvårdsprojekt som är viktiga för mångfalden. Den regionala planen är en generell plan över åtgärderna och inriktandet av dem. Man kommer skriftligen överens med markägaren om åtgärderna, och naturvårdsarbetet medför inga kostnader för markägaren. Skogscentralen erbjuder aktörerna möjligheten att verkställa projekten enligt en process som beskrivs i kemera-lagens 23 §. Syftet med projektsökningen är att hitta en kunnig aktör som kan göra en mer detaljerad åtgärdsplan samt verkställa den och ta helhetsansvar för naturvårdsprojektet. 

Guider och anvisningar

Det finns gott om guider och anvisningar som hjälper de som söker och verkställer naturvårdsprojekt (delvis på finska).

 • Guider och anvisningar (länk läggs till senare)

Att söka naturvårdsprojekt

 1. Naturvårdsprojektet öppnas för sökning: 
  • I naturvårdsprojektens regionala planer berättas om behovet av åtgärder och hur de ska riktas samt åtgärdernas mängd och kvalitet. Som bilaga till den regionala planen finns åtgärdskartor och andra nödvändiga bilagor.
 2. Aktörerna presenterar sin ansökan och kostnaderna för det naturvårdsprojekt som söks:  
 3. På projektsökningsmötet förbereds poängsättningen av ansökningarna och motiveringarna till valen. I poängsättningen avgör priset 60 procent och kvaliteten 40 procent.

I poängsättningen av projektansökningarna används följande kriterier:

 • företagets kvalitet och miljöhänsyn 

 • maskinparkens kvalitet 

 • yrkeskunskap i maskinellt och manuellt arbete 

 • aktörens yrkeskunskap 

 • pris

4. Aktören väljs. 

Skogscentralen kan också låta bli att välja någon eller välja att öppna projektsökningen på nytt.

5. Den valda aktören söker kemera-finansiering för verkställandet.

6. Skogscentralen ger råd och vägleder aktören och övervakar verkställandet. 

7. Aktören rapporterar åtgärderna och de verkliga kostnaderna per arbetsslag.

Projektsökning kan öppnas högst tre gånger per år. I en och samma sökning kan det finnas flera projekt. 

Tidtabellen för projektsökningen 2021

 • Projektsökning I: projekten öppnas för sökning under perioden 22.2-5.3.2021 

 • Projektsökning II: projekten finns på webbplatsen 26.5.2021 

 • Projektsökning III: projekten finns på webbplatsen 13.10.2021 

Naturvårdsprojekt att söka

Nedan en lista på projekt som finns att söka. De projekt vars material finns på två språk ser du som svenskspråkiga här till först. Övriga på finska, grupperade enligt område.

Sorvist hyggesbränningsprojekt (Skogscentralens södra område)

Skogscentralen söker en verkställare till projektplanen Sorvist hyggesbränning i Österbotten.

Projektområdet ligger i byn Sorvist i Nykarleby kommun och omfattar ungefär 3,3 hektar. Mer detaljerade åtgärder presenteras i projektplanen. 

Verkställandet av projektet är planerat till åren 2022-2023.

Projektansökan ska vara Skogscentralen tillhanda senast 3.11.2021.

Tilläggsuppgifter: Jim Hermans, 0503559732, jim.hermansatskogscentralen.fi

Storkyro hyggesbränningsprojekt (Skogscentralens västra område)

Skogscentralen söker en verkställare till projektplanen för Storkyro hyggesbränning i Södra-Österbotten.

Projektområdet ligger mellan Storkyro och Lehmäjoki by och omfattar ungefär 2,1 hektar. Mer detaljerade åtgärder presenteras i projektplanen.

Verkställandet av projektet är planerat till åren 2022-2023.

Projektansökan ska vara Skogscentralen tillhanda senast 3.11.2021 kl. 23.59.

Tilläggsuppgifter: Jim Hermans, tfn 0503559732, jim.hermansatskogscentralen.fi

Färdighetsprov för verkställare av naturvårdsprojekt

Med färdighetsprovet i naturvårdsarbeten kan både nya och gamla verkställare av naturvårdsprojekt öka och säkerställa sitt kunnande i naturvård och vattenvård. 

Du kommer till provet genom att logga in i på våra webbutbildningar. Om du inte har användarnamn kan du skapa det genom att registrera dig i tjänsten.

 

Mer information