Siirry pääsisältöön

Metsäkeskus tekee metsänomistajien kanssa METSO-ohjelman mukaisesti ympäristötukisopimuksia ja luonnonhoitohankkeita sekä välittää pysyvään suojeluun soveltuvia METSO-kohteita ely-keskukselle. 

Tietoja ympäristötukisopimuksista ja luonnonhoitohankkeista löytyy Metsätalouden tuet -sivulta. 

Luontolaadun arviointi

Metsäkeskus tekee vuosittain valtakunnallisia luontolaadun arviointeja yksityismetsissä. Maastokäynnillä arvioidaan, kuinka luonnonhoito on huomioitu hakkuutoimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Arvioinnin lähtökohtana ovat luonnonhoitoa koskevat ohjeet ja suositukset (lisää tietoa esimerkiksi Hyvän metsänhoidon suosituksissa) ja tietoa kerätään muun muassa 

  • arvokkaiden luontokohteiden esiintymisestä ja säilymisestä hakkuissa 
  • monimuotoisuuden vuoksi säästetyn puuston määrästä ja laadusta 
  • vesiensuojelun laadusta 
  • maanmuokkauksen laadusta 
  • energiapuun korjuun laadusta 
  • maisemanhoidon laadusta sekä 
  • luonnonhoidon kustannuksista. 

Arvioitavat hakkuut ovat pääosin avohakkuita ja luontaisen uudistamisen hakkuita. Luontolaadun arvioinnin tuloksia hyödynnetään vuosittain muuan muassa neuvonnassa, tiedottamisessa ja alueellisissa ryhmäsertifioinneissa. 

Arvioitavien kohteiden valinta

Luontolaadun arviointikohteet valitaan vuosittain sekä suunnatulla että satunnaisella otannalla. Satunnaisen otannan tarkoitus on varmistaa alueiden vertailukelpoisuus. Suunnatulla otannalla varmistetaan, että arviointijoukkoon saadaan havaintoja myös arvokkaiden elinympäristökohteiden säilymisestä. Erilaisten luontokohteiden, kuten metsäisten luontotyyppien, metsälakikohteiden ja muiden luontokohteiden, säilymisen arviointi on työssä hyvin keskeistä. Arviointipalaute toimitetaan tiedoksi hakkuun toteuttajalle, suunnittelijalle ja maanomistajalle. Arviointien yhteenvetotiedot ja vuodesta 2006 alkava aikasarja on saatavissa alla olevissa raporteissa.

Halutessasi omaa organisaatiotasi koskevia tarkempia tietoja ota yhteyttä kehittämisasiantuntija Mika Masaliniin tai kehittämisasiantuntija Eetu Myöhäseen.

Luonnonhoidon paikkatietoaineistot

Paikkatietoaineistot on tarkoitettu tukiaineistoksi metsätalouden toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Aineistot eivät poista maastosuunnittelun tarvetta. 

Karttapalveluissa aineistoihin voi tutustua ja käyttää paikkatietotyökaluja verkkoselaimella ilman erillistä paikkatietosovellusta.   

Tehokkaimmin voit hyödyntää aineistoja, jos voit ottaa niitä käyttöön omassa suunnittelujärjestelmässä. Lisätietoa aineistojen käyttöönotosta on Luonnonhoidon paikkatietoaineistojen esittely -karttapalvelussa. 

Luonnonhoidon paikkatietoaineistojen -esittely 

Luonnonhoidon paikkatietoaineistojen käyttö toimenpiteiden suunnittelun tukena  

Kestävän metsätalouden määräaikaisella rahoituslailla (34/2015) rahoitettuja luonnonhoitohankkeita

Aineisto on saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina (osana kemera-aineistoja).