Skip to main content

Yksityiset metsänomistajat asuinpaikan mukaan

Tällä sivulla

Tilaston tiedot on koottu Suomen metsäkeskuksen asiakasrekisteristä, joka sisältää tiedot kaikista Suomessa (pois lukien Ahvenanmaa) metsää omistavista luonnollisista henkilöistä ja kuolinpesistä. 

Tilastossa ovat mukana yksityishenkilöt, joiden metsäomistuksen yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 0,5 hehtaaria. Pinta-alat on laskettu Metsäkeskuksen metsämaskin pohjalta. Metsämaski on Metsäkeskuksen ylläpitämä, koko Suomen kattava tausta-aineisto metsätalouden käytössä olevasta maasta. Metsämaski päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Tilastossa ei ole mukana kuolinpesien tai yhteismetsien osakkaita, joista Metsäkeskuksella ei ole omistajakohtaista tietoa. Jos kuolinpesän tai yhteismetsän osakas omistaa metsää myös muulla tavoin, ovat hänen tietonsa tältä osin tarkastelussa mukana. 

Tieto on jaoteltu metsänomistajan asuinpaikan mukaan ja niitä voi tarkastella maakunnittain tai kunnittain. Kaikkia tietoja voi suodattaa pinta-alaluokan ja sukupuolen mukaan. Välilehdillä on esitetty tiedot kartalla sekä ikä- ja pinta-alaluokkajakaumat. Tietotuotteen tiedot päivittyvät Metsäkeskuksen taustajärjestelmistä 1-2 päivän viiveellä.  

Julkaistut tiedot voivat erota jonkin verran esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen julkaisemista tiedoista. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että tarkasteluihin rajattu joukko tai tietolähteet poikkeavat muista tarkasteluista tai niiden näkökulmat voivat olla erilaiset. 

Metsänomistaja: Luonnollinen henkilö, joka omistaa vähintään yhden metsäkiinteistön. 
Metsäkiinteistö: Metsäkiinteistöllä metsätalousmaan pinta-ala vähintään 0,5 ha.

Metsänomistajat

Metsää vähintään 0,5 hehtaaria omistavia yksityishenkilöitä on Suomessa noin 574 000. Vähintään 2 hehtaaria omistavien lukumäärä on noin 440 000. Omistuksen koon kasvaessa omistajien lukumäärä laskee jyrkästi. Vähintään 100 hehtaaria omistavia on 44 000 eli noin 8 prosenttia metsänomistajista. Näissä lukumäärissä ei ole mukana omistajia, jotka omistavat metsää vain kuolinpesän tai yhteismetsän osakkaana. 

Eniten metsänomistajia asuu Uudellamaalla, noin 98 000 eli noin 17 prosenttia metsänomistajista. Uudenmaan jälkeen eniten metsänomistajia asuu Pohjois-Pohjanmaalla (noin 10 prosenttia), Pirkanmaalla (noin 8 prosenttia) ja Varsinais-Suomessa (noin 7 prosenttia). Vähiten Manner-Suomessa metsää omistavia asuu Ahvenanmaalla, vain muutama sata. Tämä johtuu siitä, että nämä ahvenanmaalaiset ovat kaikki etämetsänomistajia, sillä tilastossa ei ole tietoja Ahvenanmaalla sijaitsevien metsien omistuksesta. 

Taulukossa kohdassa 22 Ei tietoa on noin 21 000 metsänomistajaa, joiden kotikunta ei eri syistä ole tiedossa. Tunnistettavissa olevien osoitteiden perusteella noin 40 prosenttia näistä omistajista asuu ulkomailla.  

Metsänomistus

Metsien yhteisomistus on hyvin yleistä. Moni metsänomistaja omistaa metsää sekä yksin että on mukana yhdessä tai useammassa yhteisomistuksessa. Vähintään 0,5 hehtaaria omistavista koko metsäomaisuutensa omistaa yksin noin kolmasosa metsänomistajista. Yksittäisen henkilön metsäomistuksen keskikoko on vähintään 0,5 hehtaaria omistavilla 32  hehtaaria ja vähintään 2 hehtaaria omistavilla 42 hehtaaria. Omistuksen keskikoko kasvaa pohjoiseen mentäessä. On hyvä huomata, että myös metsien tuotto pienenee pohjoiseen siirryttäessä. 

Yhden omistajan omistuksen pinta-alaan on laskettu kaikki tilat, jotka henkilö omistaa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Yhteisomistuksen omistusosuutta ei ole jaettu henkilöille, vaan omistuksen pinta-alaan on laskettu mukaan koko yhdessä omistettu metsäpinta-ala. Kuolinpesissä tai yhteismetsissä omistettu pinta-ala ei ole henkilön omistuksessa mukana, koska näiden osakkuuksista ei ole tietoa. 

Edellä kuvatun vuoksi taulukon tiedoista ei voida laskea yksityisten henkilöiden omistamaa kokonaisalaa omistajien lukumäärän ja omistuksen keskikoon kertolaskulla. Taulukossa esitetty pinta-ala kuvaakin sitä metsäalakonaisuutta, johon yksittäisellä henkilöllä on päätäntävalta yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Sukupuoli ja ikä

Miesten osuus vähintään 0,5 hehtaaria metsää omistavista on 57 prosenttia ja naisten 42 prosenttia. Miesten keski-ikä on 60 vuotta ja naisten 61  vuotta. Naiset tulevat metsänomistajiksi usein miehiä vanhempina esimerkiksi leskeksi jäädessään. Kaikkien vähintään 0,5 hehtaaria omistavien keski-ikä on 60 vuotta. 

Miesten omistuksen keskikoko on suurempi kuin naisten: vähintään 0,5 hehtaaria omistavissa naisten omistuksen keskipinta-ala on 27 hehtaaria ja miesten 36 hehtaaria. Miehet myös omistavat naisia useammin yksin koko metsäomaisuutensa. 

Kainuussa ja Lapissa asuvat metsäomistajat ovat iäkkäimpiä. Keski-iältään nuorimmat metsänomistajat Manner-Suomessa asuvat Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. 

Tarkasteltaessa ikää omistuksen pinta-alaluokissa luokkaan 10-19,9 hehtaaria asti keski-ikä nousee ja laskee sen jälkeen. Yli sata hehtaaria omistavien luokassa keski-ikä on 58 vuotta.

Lue lisää metsien omistamisesta

Lisätietoja