Siirry pääsisältöön

Yksityiset metsänomistajat asuinpaikan mukaan

Yksityiset metsänomistajat -tietotuotteeseen on koottu metsänomistajien asuinpaikkakuntaan perustuvaa tilastotietoa yksityisistä metsänomistajista ja heidän metsänomistuksistaan. Tarkastelun alueellisen tason muodostavat tietyssä maakunnassa ja kunnassa asuvat, metsiä omistavat henkilöt. Tarkastelussa ei oteta huomioon metsänomistuksen sijaintia, joka voi olla osittain tai kokonaan myös metsänomistajan asuinpaikkakunnan ulkopuolella.

Tietotuotteessa ovat mukana yksityishenkilöt, joilla on omistussuhde vähintään yhteen metsäkiinteistöön. Metsäkiinteistöksi määritellään kiinteistö, jonka metsätalousmaan pinta-ala Metsäkeskuksen metsämaskin mukaan on vähintään 0,5 hehtaaria.

Omistusten tunnuslukujen laskenta

Metsien yhteisomistus Suomessa on hyvin yleistä. Tässä tietotuotteessa yhden metsänomistajan kokonaisomistukseen on laskettu kaikki tilat, jotka henkilö omistaa yksin tai yhdessä muiden metsänomistajien kanssa. Yhteisesti omistettujen tilojen pinta-alat kertautuvat jokaiselle omistajalle, koska omistusosuuksia ei tässä tarkastelussa oteta huomioon. Tämä näkyy metsänomistuksen keskipinta-ala ja mediaanipinta-ala -sarakkeilla.

Esimerkki: Henkilö A ja B omistavat puoliksi 400 hehtaarin metsäkokonaisuuden. Omistajien lukumäärässä molemmat henkilöt ovat mukana sen maakunnan tai kunnan alueella, jossa he asuvat, samoin keski-iän ja mediaani-iän laskennassa. Jos henkilöt A ja B asuvat Satakunnan Eurajoella, keskipinta-alan ja mediaanipinta-alan laskennassa henkilöt A ja B ovat molemmat mukana 400 hehtaarilla Satakunnan ja Eurajoen luvuissa.

Tietotuotteessa ei ole mukana kuolinpesien tai yhteismetsien osakkaita, joista Metsäkeskuksella ei ole omistajakohtaista tietoa. Jos esimerkiksi kuolinpesän tai yhteismetsän osakas omistaa metsää myös muulla tavoin, ovat hänen tietonsa tältä osin mukana tarkastelussa.

Metsätalousmaata omistavia kuolinpesiä on noin 70 000. Puhtaiden kuolinpesäomistusten lisäksi kuolinpesä voi olla mukana yhteisomistuksessa yhtenä omistajana. Kuolinpesien omistuksessa on noin 1,2 miljoonaa hehtaaria metsätalousmaata. Yhteismetsiä on lähes 600, ja niiden omistuksessa on noin 770 000 hehtaaria metsätalousmaata. 

Tilasto päivittyy taustajärjestelmien tietojen ajantasaistusten mukaan. Julkaistut tiedot voivat erota jonkin verran esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen julkaisemista tiedoista. Erot voivat johtua esimerkiksi siitä, että tarkasteluihin rajattu joukko tai tietolähteet poikkeavat muista tarkasteluista. Lisäksi tarkastelujen näkökulmat voivat olla erilaisia.

Nämä tiedot löydät raportista

Tietotuote koostuu seitsemästä eri raporttivälilehdestä. Pääsivulla esitetään metsänomistajien lukumäärät, metsänomistajien iän keskiarvot ja mediaanit sekä metsänomistuksen metsätalousmaan pinta-alat ja mediaanit maakunta- ja kuntatasoilla. Toisella välilehdellä metsänomistajien lukumäärät ja keskiarvot ikä- ja pinta-alatiedoille esitetään maakunnittaisten karttaesitysten avulla. Muilla välilehdillä metsänomistajatiedoille esitetään ikäluokka-, pinta-ala- ja sukupuolijakaumia eri näkökulmista.

Yksityishenkilöitä, joilla on omistussuhde vähintään yhteen 0,5 hehtaarin metsäkiinteistöön on Suomessa runsas 570 000. Tästä joukosta eniten metsänomistajia asuu Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa, jotka ovat myös kokonaisväkiluvultaan suurimmat maakunnat. Metsänomistuksen keskipinta-ala on noin 32 hehtaaria, mutta mediaanipinta-ala on noin 10 hehtaaria. Tässä tilastossa Ahvenanmaalla asuvien metsänomistajien pieni lukumäärä johtuu siitä, että tietotuotteessa ei ole mukana Ahvenanmaalla sijaitsevia metsäkiinteistöjä.

Vähintään 2 hehtaaria metsätalousmaata omistavia yksityishenkilöitä on noin 430 000. Yli 20 hehtaaria metsää omistavien lukumäärä on noin 210 000. Tämän tietotuotteen perusteella yksityisten henkilöiden omistamaa kokonaispinta-alaa ei pysty laskemaan omistajien lukumäärän ja omistuksen keskikoon perusteella. Yhteisomistusten omistusosuuksia ei oteta huomioon, jolloin yhteisomistuksen metsäala kertautuu jokaiselle omistajalle. Tietotuotteessa on noin 10 000 metsänomistajaa, joiden kotikunta ei ole tiedossa. Suuri osa tähän joukkoon kuuluvista asuu ulkomailla tai heidän tietonsa eivät ole ajan tasalla eri tietojärjestelmissä.

Miesten metsäomistuksen koko on keskimääräisesti suurempi kuin naisten. Koko maassa naisten keski-ikä on 61 ja miesten 60 vuotta. Metsää omistavat yksityishenkilöt ovat kaikissa Manner-Suomen maakunnissa keskimäärin yli 58-vuotiaita. Kainuussa ja Lapissa asuvat metsäomistajat ovat iäkkäimpiä. Lisäksi Satakunnassa ja Kymenlaaksossa naisten keski-ikä on korkea. Keski-iältään nuorimmat metsänomistajat Manner-Suomessa asuvat puolestaan Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Keski-iät ovat pienimmillään omistuksen pinta-alaluokissa 0,5–1,9 hehtaaria ja yli 100,0 hehtaaria. Suurimmillaan keski-ikä on puolestaan pinta-alaluokassa 10,0–19,9 hehtaaria.

 

 

Lue lisää metsien omistamisesta