Lämna skyddszoner mot vatten | Skogscentralen

Lämna skyddszoner mot vatten

Mer information

Riitta Raatikainen
t.f. ledande expert på naturvård
tfn 050 314 04 40
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi
Du kan också ge respons och utvecklingsförslag till henne.

  • Skyddszonen är en strandremsa längs ett småvatten eller ett vattendrag. Skogsbruksåtgärderna är annorlunda än i omgivningen eller så lämnar vi området helt utanför åtgärder.
  • Den orörda växtligheten i skyddszonen binder näringsämnen och markpartiklar som annars sköljs ut från avverkningsytan, och det här minskar eutrofieringen av vatten och bevarar områdets naturvärden. De träd som växer på skyddszonen ger den beskuggning som vissa växt- och djurarter behöver för att klara sig bra.
  • Skyddszonen upprätthåller en artrikedom eftersom stranden ofta till trädslagsförhållandena avviker från den omgivande skogen. Det finns många olika lövträd och det kan växa trädslag som förekommer fåtaligt, till exempel klibbal.
     

Slyröjning och röjning

• Vi lämnar skyddszonen utanför slyröjning och röjning. Vi låter trädbeståndet utvecklas så att det har flera olika kronskikt. Om vi sköter plantbeståndet till exempel för att förbättra landskapet, gynnar vi lövträden.
• Områdena längs småvatten och vattendrag är vid kommande avverkningar sannolikt de bästa ställena för naturvårdsträd. När vi gör valet redan vid plantbeståndsvården, sparar vi skötselkostnaderna för de områden som vi lämnat utanför virkesuttag.

Bild 1. Man har vid röjningen lämnat lövträd vid kanten av bäcken.

Bild 2. Man kan med fördel lämna närmiljön till vatten oröjd.

Beståndsvårdande avverkningar

• Vid alla avverkningar koncentrerar vi naturvårdsträden till området nära småvatten och vattendrag.
• Vi gör ingen förröjning på skyddszonen.
• Vi undviker att köra med maskiner på skyddszonen för att inte skada fältvegetationen  och buskskiktet.
• På skyddszonen kan vi avverka ekonomiskt värdefulla träd om vi kan fälla och upparbeta stammen så att maskinen står utanför skyddszonen och utan att markytan söndras och fältvegetationen tar skada. Träden ska inte fällas in i vattnet. Hyggesresterna ska föras bort.
• Vi lämnar träd och buskar med litet virkesproduktionsvärde att växa på skyddszonen.

Bild 3. Man har inte gallrat ända ner till bäcken.

Bild 4. Kantzonerna mot vatten har miljövärden och ofta även betydande landskapsvärden.

Förnyelseavverkningar

• På skyddszonen kan vi avverka ekonomiskt värdefulla träd om vi kan fälla och upparbeta stammen så att maskinen står utanför skyddszonen och utan att markytan söndras och fältvegetationen tar skada. Träden ska inte fällas in i vattnet. Hyggesresterna ska föras bort.
• Vi lämnar träd och buskar med litet virkesproduktionsvärde att växa på skyddszonen.
• Vi kan utnyttja skyddszonerna mot småvatten och vattendrag som ställen för grupper av naturvårdsträd.

 

.