Gå direkt till innehållet

Lämna skyddszoner mot vatten

 • Skyddszonen är en strandremsa längs ett småvatten eller ett vattendrag. Skogsbruksåtgärderna är annorlunda än i omgivningen eller så lämnar vi området helt utanför åtgärder.
 • Den orörda växtligheten i skyddszonen binder näringsämnen och markpartiklar som annars sköljs ut från avverkningsytan, och det här minskar eutrofieringen av vatten och bevarar områdets naturvärden. De träd som växer på skyddszonen ger den beskuggning som vissa växt- och djurarter behöver för att klara sig bra.
 • Skyddszonen upprätthåller en artrikedom eftersom stranden ofta till trädslagsförhållandena avviker från den omgivande skogen. Det finns många olika lövträd och det kan växa trädslag som förekommer fåtaligt, till exempel klibbal.
 • Skyddszonen tryggar inte bara strandskogens utan också vattennaturens mångfald.
 • På särskilt viktiga småvattensobjekt enligt skogslagens 10 § ska man bevara en tillräckligt bred, obehandlad skyddszon, så att livsmiljöns karaktäristiska särdrag bevaras. Särdragen är vegetationsförhållanden och mikroklimat som beror på närheten till vatten och träd- och buskskiktet. Livsmiljöer enligt skogslagens 10 § lämnas oftast helt obehandlade. Se mer information:
 • Också övriga värdefulla småvattenobjekt i naturliknande tillstånd som tidigare har avverkats eller behandlats ska man sträva efter att lämna minst en så bred zon som anges i tolkningsrekommendationen för att utvecklas till naturtillstånd.

Slyröjning och röjning

 • Vi lämnar skyddszonen utanför slyröjning och röjning. Vi låter trädbeståndet utvecklas så att det har flera olika kronskikt. Om vi sköter plantbeståndet till exempel för att förbättra landskapet, gynnar vi lövträden.
 • Områdena längs småvatten och vattendrag är vid kommande avverkningar sannolikt de bästa ställena för naturvårdsträd. När vi gör valet redan vid plantbeståndsvården, sparar vi skötselkostnaderna för de områden som vi lämnat utanför virkesuttag.

Beståndsvårdande avverkningar

 • Vid alla avverkningar koncentrerar vi naturvårdsträden till området nära småvatten och vattendrag.
 • Vi gör ingen förröjning på skyddszonen. Ekonomiskt mindre värda träd och buskar lämnas att växa.
 • Vi undviker att köra med maskiner på skyddszonen för att inte skada fältvegetationen  och buskskiktet.
 • På skyddszonen kan vi avverka ekonomiskt värdefulla träd om vi kan fälla och upparbeta stammen så att maskinen står utanför zonen och utan att markytan söndras och fältvegetationen tar skada. Träden ska inte fällas in i vattnet. Hyggesresterna ska föras bort.
 • Vi lämnar träd och buskar med litet virkesproduktionsvärde att växa på skyddszonen.

Förnyelseavverkningar

 • På skyddszonen kan vi avverka ekonomiskt värdefulla träd om vi kan fälla och upparbeta stammen så att maskinen står utanför zonen och utan att markytan söndras och fältvegetationen tar skada. Träden ska inte fällas in i vattnet. Hyggesresterna ska föras bort.
 • Vi kan utnyttja skyddszonerna mot småvatten och vattendrag som ställen för grupper av naturvårdsträd. Vi lämnar träd och buskar med litet virkesproduktionsvärde att växa.

Mer information