Gå direkt till innehållet

Verkställare söks till vattenvård och vård av livsmiljöer

Nyhet - 24.05.2023 12:15

Finlands skogscentral öppnar årets andra och undantagsvis sista ansökningsrunda för naturvårdsprojekt 24.5.2023. Nu söker Skogscentralen verkställare av 17 projekt som främjar skogsnaturens mångfald.

Våtmarker stoppar fasta aprtiklar och näringsämnen, och kan på så sätt minska övergödningen av vattendrag. Foto: Marjo Ahola

Skogscentralen söker verkställare av vattenvårdsarbeten och vård, iståndsättning och återställande av livsmiljöer.

I vattenvårdsprojekten byggs olika vattenvårdskonstruktioner, till exempel våtmarker och dammar.

– Målet med vattenvårdsarbetena är att minska belastningen av fasta partiklar och näringsämnen från tillrinningsområdet, och på så sätt hålla vattendragen i gott skick, säger Marjo Ahola, expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Det behövs också aktörer som vårdar och återställer livsmiljöer. I en del av projekten återställs torvmarker genom att man lägger igen diken och gör dammar som reglerar vattenflödet. Lundar återställs genom att man tar bort barrträd för att ge lövträden utrymme och ljus. Naturvårdsprojekten är en del av Helmi- och Metso-programmen.

Skogscentralen har förberett naturvårdsprojekten och söker nu kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och verkställa dem. Den aktör som väljs ansöker själv om Kemera-finansiering, som täcker kostnaderna för planering och genomförande av arbetet.

Skogscentralen har kommit överens med markägarna, som förbinder sig till projekten. Skogscentralen övervakar också verkställandet av naturvårdsarbetet och ger råd i arbetet om det behövs.

Stöden och ansökningarna ändras nästa år

Den här ansökningsrundan för naturvårdsprojekt är årets sista. Det nuvarande Kemera-stödsystemet ska enligt planerna ersättas av det nya Metka-stödsystemet vid ingången av 2024. Nästa ansökningsrunda för naturvårdsprojekt blir våren 2024.

Det nya stödsystemet för skogsbruket innebär förändringar i stöden och ansökningsförfarandet för naturvård. Skogscentralen kommer också i fortsättningen att ordna ansökningsrundor för naturvårdsprojekt med iståndsättnings-, återställning- och vattenvårdsarbeten.

Naturvårdande hyggesbränningar kommer inte längre att finnas med i ansökningsrundorna för förberedda naturvårdsprojekt, utan man kan söka direkt stöd för dem. Markägarna kommer också att kunna söka stöd direkt för vattenvårdsarbeten och vård och återställande av livsmiljöer. Stödet ska sökas innan man påbörjar arbetet. Arbetet får inledas först när Skogscentralen har godkänt finansieringsansökan och planen för verkställandet. Planeringen av arbetet kan ändå påbörjas innan man söker stöd.

Fältpresentationer av naturvårdsprojekt

Projekten kan sökas från och med 24.5.2023. Närmare information om projekten finns på sidan för naturvårdsprojekt. https://www.metsakeskus.fi/sv/skogsbrukets-stod/kemera-stod/naturvardsp… Ansökningstiden är olika för de olika projekten, vanligtvis 3–4 veckor.

En del av projekten kan man bekanta sig med på ett fältbesök, där den som planerat projektet svarar på frågor. Närmare information om fältbesöken finns på Skogscentralens webbplats.

Fler grova naturvårdsträd än tidigare sparas vid avverkning – vattenvården behöver fortfarande bli bättre Nyhet - 17.05.2023 08:53
Skogsinventeringar inleds på 21 områden runt om i Finland Nyhet - 25.05.2023 08:17