Gå direkt till innehållet

Skogsinventeringar inleds på 21 områden runt om i Finland

Nyhet - 25.05.2023 08:17

Finlands skogscentral fortsätter inventera skog i olika delar av landet i vår. Nu inleds inventeringar i 21 nya områden på sammanlagt 4,2 miljoner hektar. Skogsdata för dessa områden blir klara under 2024. Skogsägare kan se data om sin egen skog i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi.

På soimmaren rör sig tiotals skogsproffs i skogarna och mäter trädbestånden. Jouko Huuhka och Jouko Potila från Skogscentralen förbereder sina mätningar. Foto: Johanna Kleemola

Skogscentralen inventerar privatskogarna i Finland och producerar mångsidiga data om växtplatser, trädbestånd, skogsvårds- och avverkningsmöjligheter och naturvärden. Skogsägare kan använda dessa data i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi för att planera avverkningar och skötselarbeten och få information om värdefulla naturobjekt och möjligheterna att skydda skog. Skogsdata finns också att tillgå i Skogscentralens tjänster med öppen skogs- och naturinformation.

Laserskanning, flygfotografering och mätningar i skogen

Skogsinventeringen sker genom flygfotografering, laserskanning, provytemätningar i terrängen och mångsidiga räknemetoder. Med laserskanning får man tredimensionell information om markytan, vegetationen och trädbeståndets struktur. Laserskanningen görs från flygplan på 1,5–2 kilometers höjd. Den utgör ingen fara för människor eller djur. En separat flygfotografering görs på 7–8 kilometers höjd. Flygbilderna används bland annat för att identifiera trädslag och rita skogsfigurer.

Laserskanningen och flygfotograferingen genomförs som en del av det nationella laserskannings- och flygfotograferingsprogrammet som Lantmäteriverket koordinerar. Laserskanningarna inom programmet genomförs under en period på sex år, 2020–2025. Fotograferingsflygningarna genomförs på tre år. Under sommarsäsongen rör sig dessutom tiotals skogsproffs från Skogscentralen ute i skogen och gör mätningar på provytor. Provytemätningarna skadar inte träden eller marken.

Uppdateras med data från avverkningsmaskiner

Med den nuvarande inventeringsmetoden får man högklassig information om skogen. Bäst är noggrannheten i informationen om skött gallringsskog och förnyelsemogen skog. I plantskog och ojämn, ovårdad skog är noggrannheten med fjärrkartering sämre.

Skogscentralen uppdaterar kontinuerligt informationen med olika informationskällor och tillväxtmodeller mellan inventeringarna. I år börjar Skogscentralen även använda geodata från avverkningsmaskiner som en ny informationskälla. Av informationen från avverkningsmaskinerna kan man tillförlitligt dra slutsatser om avverkningsområdena, avverkningssätt och tidpunkter. Mer information om kvaliteten på skogs- och naturdata finns på Skogscentralens webbplats

Färska skogsdata året efter inventeringen

Skogsdata för områdena som inventeras i år blir klara nästa år. Vilka områden som laserskannas och flygfotograferas vilket år kan ses på Lantmäteriverkets sida Laserskanning och fotograferingsflygningar. Skogsägare kan också kontrollera när data för deras skog publiceras i karttjänsten för tillgång till skogsdata

Just nu färdigställer Skogscentralen data för skogar som inventerades 2022. Dessa data över 21 områden och nästan 4 miljoner hektar publiceras före årets slut.

Verkställare söks till vattenvård och vård av livsmiljöer Nyhet - 24.05.2023 12:15
Dags att kontrollera mogna granbestånd – var alert för skogsskador Nyhet - 29.05.2023 12:48