Gå direkt till innehållet

Vatten återförs från dikningsområden till skyddade myrar

Nyhet - 09.07.2021 09:57

Finlands skogscentral och Tapio planerar att återföra vatten från dikade områden till skyddade myrar på 30 platser i olika delar av landet i år. Det förbättrar myrarnas naturvärden och de omgivande vattendragens tillstånd. Också skogsägarnas kostnader för iståndsättningsdikning kan minska.

Skogsdikning torkar också ut myrar utanför dikningsområdet. Foto: Miia Saarimaa

Över hälften av skogen i Finland är dikad. Mycket torvmark har en gång i tiden dränerats för att tjäna som skogsmark och åker, och fortfarande torkar skogsdikningar ut myrar som ligger utanför det egentliga dikningsområdet.

Skogscentralen och Tapio kartlägger i år skyddade myrar till vilka man kan återföra vatten från skogsbruksområden.

- Genom att leda tillbaka vattnet som naturligt skulle ha hört till delar av myren som torkat ut kommer myrens vattenhushållning närmare naturtillstånd. Detta möjliggör en förbättring av myrnaturens tillstånd och mångfald, säger naturvårdsexperten Mari Pänkäläinen vid Finlands skogscentral.

Myren håller tillbaka näringsämnen och fasta partiklar som annars skulle rinna ut i vattendragen längs skogsdikena. Till exempel om man återför vatten till myren i samband med en iståndsättning av dikena förbättras de omgivande vattendragens tillstånd. Vattnet kommer enligt planerna att återföras till myrar i samband med naturvårdsarbeten, iståndsättning av diken och restaureringsarbeten med markägarnas tillstånd.  

Kan spara på kostnaderna för iståndsättningsdikning

Med hjälp av geodata har man definierat drygt fyrahundra uttorkade områden på skyddade myrar runt om i Finland som lämpar sig för återförandet av vatten. I år ska planerarna besöka 30 av dessa.

I fältkartläggningarna utreder man hur och varifrån det går att leda vattnet tillbaka. Man mäter bland annat markytans höjder och ser vilka vägar vattnet rör sig naturligt.

- När man inom skogsbruket arbetar nära ett skyddsobjekt som lämpar sig för återbördande av vatten är det alltid bra att ta reda på om arbeten för att återbevattna objektet redan har gjorts eller om det skulle kunna göras i samband med åtgärderna. När man leder tillbaka vattnet minskar också den belastning på vattendrag som skogsbruksåtgärderna orsakar, och på flera objekt är det också den ekonomiskt förmånligaste lösningen, säger Juha Jämsén, expert på geografisk information vid Finlands skogscentral.

Den geografiska informationen om lämpliga platser sparas i Skogscentralens karttjänst Suometsänhoidon paikkatietoaineistot, där de finns öppet tillgängliga.

Vattenvårdarbetena planeras i ett projekt som verkställs under år 2021. Finansieringen kommer från livsmiljöprogrammet Helmi. Målet med Helmi-programmet är att stärka den biologiska mångfalden och förbättra försvagade livsmiljöers tillstånd.  

Vilka mål har du ställt för skogsägandet? Nyhet - 08.07.2021 09:39
Nya projekt satsar på klimatgärningar och skogshälsa Nyhet - 14.07.2021 08:54