Gå direkt till innehållet

Nya projekt satsar på klimatgärningar och skogshälsa

Nyhet - 14.07.2021 08:54

Finlands skogscentral är med i tio Fånga kolet-projekt, som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. Projekten värnar om skogens växtkraft och hälsa. Dessutom söker man lösningar för att binda och lagra kol i skogen, marken och träprodukter och på så sätt motverka klimatförändringen.

Finlands skogscentral är med i tio nyligen startade projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet, och dessa genomförs under 2021-2023.

Största delen av de här projekten fokuserar på skogens hälsa. Ett av projekten handlar till exempel om att kunna förutspå och identifiera objekt som löper risk för vindfällen och göra skogsägarna och aktörerna uppmärksamma på vindfällen, så att det stormskadade virket kan kan avverkas och föras bort från skogen i tid för att undvika insektsskador. I ett annat projekt arbetar man med riskmodeller för att kunna förutse framtida granskador, och ett tredje undersöker rottickans utbredning och utvecklar en ny metod för att bekämpa den.

I ett av projekten producerar man en karttjänst som ska visa riskobjekt när det gäller skogsbrand. Karttjänsten ska vara till nytta till exempel för släckningspersonal. Ett projekt utreder hur klövdjuren påverkar skogens hälsa och växtkraft, och ett annat utvecklar identifieringen av snöskador och undersöker riskerna för insektsskador som snöskadorna medför.

- Långvarig torka och extrema väderfenomen som klimatförändringen för med sig drabbar granskog extra hårt. Stormskadade granskogar hotas speciellt svamp- och insektsskador som följer på stormskadorna. I Mellaneuropa finns redan stora enhetliga skogsområden där trädbestånden har dött på grund av sådana händelser. När man förnyar skogen bör man gynna också tall- och björkskog, vilket sänker den ekonomiska risken och förbättrar den biologiska mångfalden. I Fånga kolet-projekten samlar vi kunskap och utvecklar arbetsmetoder för att kunna förebygga motsvarande stora skador i Finland, säger programchef Markku Granander vid Finlands skogscentral.

Användning av trä, vård av torvmarksskog och skogsägarrådgivning

Skogscentralen deltar också i fyra andra Fåna kolet-projekt som täcker olika teman. Ett handlar om att hitta sätt att öka användningen av trä som byggmaterial på lantgårdar, ett annat om att främja förståelsen om virkesanvändning och träets egenskaper genom att använda restmaterial från snickeriaffärer i skolslöjden. Inom ett projekt arbetar man för att kolbindningen ska beaktas mer i vård av torvmarksskog, och inom ett förbättrar man rådgivningsmetoderna- och materialet för skogsägare så att det bättre motsvarar moderna krav.

Totalt är Skogscentralens andel av finansieringen från Fånga kolet-programmet över en miljon euro.

Mer information om Skogscentralens projekt inom Fånga kolet finns på Skogscentralens webbplats.

Vatten återförs från dikningsområden till skyddade myrar Nyhet - 09.07.2021 09:57
Skicket på skogen bör kontrolleras efter en skogsbrand Nyhet - 06.08.2021 09:00