Skip to main content
Aktörsmeddelande - 28.09.2021 10:17

En fjärdedel mindre kemera-stödda skogsvårdsarbeten har utförts jämfört med tidigare år – användningen av miljöstöd på fjolårsnivå

Fram till utgången av augusti hade totalt 21,7 miljoner euro betalats i kemera-stöd till skogsägarna, vilket är 12 procent mindre än i fjol. Särskilt stöden för vård av ungskog och torvmarksskog har minskat, men däremot har användningen av stöd för skogsbilvägar ökat från föregående år. Betalningarna av miljöstöd är på samma nivå som i fjol.

Fram till utgången av augusti hade totalt 21,7 miljoner euro betalats i kemera-stöd till skogsägarna, vilket är 12 procent mindre än i fjol. Särskilt stöden för vård av ungskog och torvmarksskog har minskat, men däremot har användningen av stöd för skogsbilvägar ökat från föregående år. Betalningarna av miljöstöd är på samma nivå som i fjol. 

En fjärdedel mindre Kemera-stöd jämfört med fjolåret har betalats för tidig vård av plantbestånd, plantskogsvård och vård av ungskog utan avverkning av klenträd. Användningen av stöd för vård av torvmarksskogar har minskat i samma mån. Däremot ligger betalningarna av Kemera-stöd för avverkning av klenvirke på samma nivå som för ett år sedan.  

För iståndsättning av skogsvägar har 16 procent mer stöd betalats än under januari–augusti 2020. I Norra Finland har Kemera-stödda skogsvårdsarbeten utförts klart mer än i Södra Finland.  

- Med hänsyn till skogsvården och den kommande tillväxten i skogarna är det motiverat att satsa på vården av plantskogar. Hösten fortsätter än ett tag och Kemera-ansökningar för nästa års arbeten kan också göras under hösten, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

Klenträd ersätter torv

I den första tilläggsbudgeten för innevarande år beviljades 3,75 miljoner euro mer i kemera-stöd för vård av ungskog och avverkning av klenträd. Med hjälp av ökningen kan ca 500 000 kubikmeter mer klenträd avverkas för energiproduktion. Behovet av klenträd kommer att öka under de närmaste åren allteftersom användningen av torv minskar. 

- På kort sikt kommer minskningen i användningen av torv för energiproduktion att i huvudsak ersättas med skogsflis. För detta ändamål finns råvaror att få från avverkningen av klenträd. På samma gång förbättras skogsvårdsläget i de unga skogarna, säger Juha Tuononen, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral. 

Skogscentralens kampanj Fixa min skog! pågår under hösten 2021. Kampanjen syftar till att främja vård av ung skog och avverkning av klenträd. 

Läs mer om kampanjen Fixa min skog! på Skogscentralens webbplats.  

Miljöstöd utnyttjas alltjämt i rekordartad fart

I år har naturvårdsmedel betalats flitigt till skogsägare och aktörer som genomför naturvårdsprojekt. Fram till utgången av augusti hade 4,6 miljoner euro betalats ut i naturvårdsmedel, vilket är ca 5 procent mindre än under samma period för ett år sedan. Från år 2019 har användningen av naturvårdsmedel ökat med 86 procent. 

Miljöstöd betalas till markägare för tidsbundet skydd av naturobjekt. Användningen av miljöstöd har ökat fortsättningsvis jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. I januari–augusti betalades ca 4,3 miljoner euro i miljöstöd för en areal på sammanlagt 2 076 hektar. Stödbeloppet är 2 procent mer än vid motsvarande tidpunkt i fjol och har fördubblats jämfört med år 2019. Omedelbara närmiljöer kring små vattendrag och moskogar som är viktiga för mångfalden är de vanligaste naturobjekten som man fått finansiering för. De har utgjort ca 65 procent av avtalsobjekten.

Användningen av medel för naturvårdsprojekt ligger fortfarande klart efter i en jämförelse med motsvarande tidpunkt i fjol och år 2019. Fram till utgången av augusti hade ca 263 000 euro betalats i stöd för naturvårdsprojekt.

Det lönar sig att använda kemera-stöd

Varje år får ca 70 000 skogsägare statligt kemera-stöd. I fjol betalade Skogscentralen 50 miljoner euro i kemera-stöd för virkesproduktion och 8,4 miljoner euro för skogsnaturvård, varav 7,5 miljoner euro var miljöstöd.

Kemera-stöd kan sökas för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och hopsamling av klenträd, vård av torvmarksskog, iståndsättning och byggande av bilvägar samt vitaliseringsgödsling. Stöd beviljas också för naturvårdsarbeten och i form av miljöstöd till skogsägare.

Stödansökan både för tidig vård av plantbestånd samt vård av ungskog och avverkning av klenträd kan med fördel ifyllas i tjänsten MinSkog.fi Det snabbar upp handläggningen. I tjänsten kan skogsägaren också själv följa upp de olika skedena i handläggningen av ansökan. 

I tjänsten MinSkog.fi kan skogsägaren också fylla i en skyddsutredning som enkelt visar om det i skogarna finns naturobjekt som berättigar till miljöstöd.

Mer information om betalning av kemera-stöd under början av året finns på Skogscentralens webbplats.  

Mer information: 

Skogsvård och Kemera-stöd: 
Yrjö Niskanen 
expert på projektförvaltning
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi

Skogsvägar:
Mika Nousiainen
ledande expert på skogsvägar
tfn 050372 6 641
mika.nousiainenatmetsakeskus.fi 

Naturvård och miljöstöd:
Jarkko Partanen
chef, finansiering och granskning
tfn 050336 8 860
jarkko.partanenatmetsakeskus.fi 

Kampanjen Fixa min skog! 
Juha Tuononen
expert på skogsvård
tfn 050348 5 599
juha.tuononenatmetsakeskus.fi