Skip to main content
Toimijatiedote - 21.09.2021 09:00

Juurikäävän leviämistä torjutaan pääosin hyvin metsissä

Suomen metsäkeskuksen tarkastustulosten mukaan juurikäävän torjunta onnistuu hyvin valtaosalla tarkastetuista hakkuutyömaista. Juurikääpää tulee torjua sen leviämisen riskialueella toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana.   

Suomen metsäkeskus tarkastaa vuosittain juurikäävän torjunnan toimivuutta. Kevään ja alkukesän aikana tarkastuksia tehtiin eri toimijoiden 66 hakkuutyömaalla eri puolilla Suomea.  

Kolmella työmaalla juurikäävän torjuntatulos oli kelvoton, tyydyttävä 16 työmaalla ja hyvä 47 työmaalla. Kun torjuntatulos todettiin kelvottomaksi, tehtiin torjunta-ainetta levittäville koneille uusintatarkastus, jonka jälkeen torjuntajälki parani.  
Metsäkeskus tarkastaa juurikäävän torjuntakohteilla halkaisijaltaan yli 10 senttimetrin kantoja. Tarkastustulosten perusteella torjunta-aineen levitys onnistui paremmin suurille kuin pienille kannoille.  

Juurikäävän torjunta saa arvosanan hyvä, tyydyttävä tai kelvoton sen mukaan, kuinka suurella osalla kantoja torjunta-aineen peittävyys on vähintään 90 prosenttia kannon pinta-alasta. Jos kannoista vähintään 30 prosenttia on sellaisia, ettei tätä riittävää peittävyyttä saavutettu, arvosana on kelvoton. Hyvän arvosanan saa, kun kannoista vähintään  90 prosentilla torjunta-aineen peittävyys on tavoiteltu 90 prosenttia. 

Hyvän arvosanan tavoitepeittävyys oli aiemmin 85 prosenttia ja tämän vuoden tarkastuksissa 90 prosenttia.  Tämä näkyi tuloksissa niin, että hyvien torjuntatulosten osuus pieneni. Kelvottomasti toteutettua juurikäävän torjuntaa löytyy tarkastuksissa joka vuosi yksittäisiltä työmailta.  

Juurikääpä aiheuttaa vuosittain kymmenien miljoonien eurojen vahingot   

Juurikäävän aiheuttamat taloudelliset menetykset metsänomistajille ovat arviolta 40 miljoonaa euroa vuodessa. Sekä kuusen juurikääpä että männyn juurikääpä ovat yleisiä koko eteläisessä ja keskisessä Suomessa ja niiden levinneisyysalue laajenee kohti pohjoista.   

Juurikääpä säilyy kannoissa jopa 40 vuotta ja leviää taimiin juuriyhteyksien kautta. Ainoa varma keino hävittää juurikääpä metsästä on kasvattaa saastuneen havupuuston tilalla yhden puusukupolven ajan lehtimetsää, käytännössä rauduskoivikkoa. 

Metsän hakkaajan on huolehdittava kivennäis- ja turvemaalla suoritettavan kasvatus- ja uudistushakkuun yhteydessä juurikäävän torjunnasta juurikäävän leviämisen riskialueella toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana. Torjunta on tehtävä hyväksyttävää torjuntamenetelmää käyttäen.  

Juurikääpää on torjuttava, jos riskialueella kivennäismaalla sijaitsevassa metsikössä on ennen hakkuuta mäntyä tai kuusta tai molempia yhteensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta. Turvemaalla torjunta on tehtävä kohteilla, joiden puuston tilavuudesta ennen hakkuuta on kuusta yli 50 prosenttia.   

Lisätietoja:  
Ari Nikkola  
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 062 6492 
ari.nikkolaatmetsakeskus.fi