Gå direkt till innehållet
Nyhet - 29.01.2021 10:21

Nya METSO-projekt främjar skydd av lund- och bergskog

De riksomfattande utvecklingsprojekten för naturvård är en viktig del av Metso-programmet. Skogscentralen är med i projekten som inleds i år, där man tryggar den biologiska mångfalden på trädbevuxna berg och vårdar lundnatur. Finansieringen kommer från Jord- och skogsbruksministeriet.

klippväggen

Bildtext: Klippväggen vid Lösötyinen i Viitasaari. Foto: Riitta Raatikainen

I bergslivsmiljöer lever en mångsidig uppsättning krävande arter. Livsmiljöerna kan bestå av berg i dagen, blockfält, stup och klyftor samt av gammal skog och fuktiga sänkor mellan dem. 

I år inleds det nya projektet Tietoa, toimintatapoja ja tietoisuutta kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen (Hard Rock), (ungefär Information, tillvägagångssätt och vetskap för att trygga berglivsmiljöer.) I projektet förbättrar man den geografiska information och naturinformation som finns om trädbevuxna berg och utvecklar rekommendationer för hur dessa bör vårdas för att trygga naturvärdena ännu bättre. Informationen förmedlas till skogsägare och aktörer i skogsbranschen. 

– I berglivsmiljöer är det gammalt trädbestånd, död ved och arter som lever på olika bergytor, som gör miljöerna värdefulla för den biologiska mångfalden. Genom frivilligt skydd och naturhänsyn i ekonomiskog, till exempel placeringen av naturvårdsträd, kan vi trygga dess livsmiljöer och de krävande arter som lever där, säger Riitta Raatikainen, ledande expert på naturvård vid Finlands skogscentral. 

Det nya Metso-utvecklingsprojektet leds av Tapio Ab. Finlands skogscentral och Finlands miljöcentral deltar. 

Naturvård i lundskog utvidgas i samarbete mellan Metso-projektet och Helmi-programmet 

Nästan hälften av de hotade arterna i våra skogar är lundlevande arter. En del av lundarnas naturvärden kan bevaras endast genom aktiva insatser, till exempel genom att ta bort granar. På så sätt får de krävande lundarterna utrymme.  

Finlands skogscentral genomförde tidigare i Birkaland ett pilotförsök med en handlingsmodell för naturvård i lundar i ekonomiskog samt i skyddade lundar. I det nya projektet Lehtokeskusalueiden luontohelmet (Lundcentrens naturpärlor) utvidgas den här handlingsmodellen. I det nya projektet ska man vårda lundar i lundcentra i sydvästra Finland, Nyland, södra Tavastland, Södra Karelen och Norra Savolax. 

– I lundrika trakter har en stor mängd biologisk mångfald koncentrerats. I de här områdena kan man märkbart förbättra livsförhållandena för talrika arter som blir allt sällsyntare. Det här förutsätter ett brett, koordinerat och planmässigt samarbete, säger Jukka Ruutiainen, expert på naturvård vid Finlands skogscentral. 

Det nya projektet genomförs i samarbete med livsmiljöprogrammet Helmi. Finlands skogscentral leder projektet, och där deltar också NTM-centralerna, Forststyrelsens naturtjänster och lokala aktörer i skogsbranschen.

kogsmaskinen avlägsnade granar till fördel för hasselbuskarna i vintras.

Bildtext: Granar avlägsnas från en hassellund i Pälkäne. Foto: Jukka Ruutiainen