Gå direkt till innehållet
Nyhet - 28.01.2021 15:33

Årsskiftet medförde ändringar i skogsbeskattningen

I skogsdeklarationen för 2020 bör man komma ihåg att avdraget för dagtraktamente och värdet av leveransarbete steg i fjol. I år höjs nedre gränsen för momsskyldighet från 10 000 till 15 000 euro. Gränsen för den sista avskrivningen inom skogsbruk stiger från 200 euro till 600 euro. Vid årsskiftet sker ändringar även i landskapens kalkylmässiga värden på skogsmark.

skogsavverkning

Bildtext: I skogsdeklarationen uppges alla inkomster från skogsbruket i fjol och alla utgifter för förvärvandet av dessa inkomster.

I början av året är det bra att skogsägarna sätter tid på skogsskattedeklarationen. På skattedeklarationen deklareras alla inkomster av skogsbruket 2020 samt utgifter för förvärvandet av dessa inkomster.  

Deklarationsblanketten för enbart skogsbruk (blanketten 2C) ska vara framme hos skattemyndigheten senast 1.3.2021. De som bedriver jordbruk och näringsverksamhet kan lämna skogskattedeklarationen en månad senare, senast 1.4.2021. Momsskattedeklarationen och betalningen av momsen ska vara framme hos skattemyndigheten senast vid ingången av mars.  

Katso-koderna som används av beskattningssamanslutningar och dödsbon kommer att fungera fram till 30.4.2021. Därefter lämnas elektroniska deklarationer in med hjälp av Suomi.fi-fullmakter. Det är bra att ansöka om fullmakterna i god tid för skatteåret 2021. 

Avdragen för dagtraktamenten steg något jämfört med i fjol. För resor över 6 timmar är avdraget nu 16 euro och för resor över 10 timmar 29 euro. Avdrag för dagtraktamente kan inte göras för färder till skogsskiften, men däremot till exempel för utbildnings- eller mässresor.  

De genomsnittliga värdena av leveransarbete höjdes med 1,5 procent, vilket motsvarar ökningen i lönerna.  

Kommande ändringar i skogsbeskattningen

I år stiger gränsen för avskrivning på maskiner, byggnader samt dikningar och skogsvägar i beskattningen från 200 euro till 600 euro. Om anskaffningsutgiften eller utgiftsresten för en tillgång som ska avskrivas är mindre än 600 euro, kan avskrivningen slutföras en gång för alla i skogsskattedeklarationen för 2021.  

Inom momsskyldigheten stiger nedre gränsen för från 10 000 till 15 000 euro. Även om denna gräns inte skulle överskridas är det bra att ansöka om att bli momsskyldig. En skogsägare som ansökt om att bli momsskyldig får återbäring på all moms i fakturor som hör samman med skogsbruket.  

I år kan skogsägare ansöka om stöd för beskogning av före detta jordbruksområden och torvproduktionsområden. Stöd för beskogning är beskattningsbar inkomst för skogsbruket. Åkerbeskogningsstöden som betalades på 1990-talet beskattades som jordbruksinkomster. 

Nya kalkylmässiga värden på skogsmark

Skattemyndigheten har fastställt nya kalkylmässiga skogsvärden i olika landskap. De tillämpas skatteåret 2021 på arv, gåvor och förvärv när man inte har tillgång till en fastighetsvärdering som upprättats av en skogsfackman. Värdena har i de flesta landskap stigit med cirka 100–300 euro per hektar från i fjol, vilket beror på ökningen i priserna i skogsfastighetsaffärer på den fria marknaden.  

Hos Lantmäteriverket har avgiften för registrering av äganderätten till en fastighet (lagfart) stigit till 132 euro och serviceavgiften för Fastighetsöverlåtelsetjänsten till 185 euro. Avgifterna för bestyrkande av köp och för intyg är oförändrade. Avgifterna för stycknings- och klyvningsförrättningar har höjts med 1–1,5 procent.