Skip to main content
News - 29.01.2021 09:53

Uusissa METSO-hankkeissa edistetään lehto- ja kalliometsien suojelua ja luonnonhoitoa

Valtakunnalliset luonnonhoidon kehittämishankkeet ovat tärkeä osa METSO-ohjelman toteutusta. Metsäkeskus on mukana tänä vuonna alkavissa hankkeissa, joissa turvataan kalliometsien monimuotoisuutta ja hoidetaan lehtoluontoa lehtokeskusalueilla. Rahoitus tulee maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kalliojyrkänne, jolle on syntynyt talvella jäämuodostelma.

Kuvateksti: Lösötyisen kallioseinämä Viitasaarella. Kuva: Riitta Raatikainen

Kallioelinympäristöissä elää monipuolista ja vaateliasta lajistoa. Nämä elinympäristöt voivat muodostua kallioista, louhikoista, jyrkänteistä, rotkoista sekä kallioiden välisistä suopainanteista ja vanhoista metsistä.  

Tänä vuonna alkaa uusi Tietoa, toimintatapoja ja tietoisuutta kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen (HardRock) -hanke. Hankkeessa parannetaan paikka- ja luontotietoa kalliometsistä ja kehitetään hoitosuosituksia, joilla voidaan turvata entistä paremmin kalliometsien luontoarvoja. Tietoa välitetään metsänomistajille ja metsäalan toimijoille. 

– Kallioelinympäristöissä puuston korkea ikä ja lahopuusto sekä erilaisilla kalliopinnoilla elävä lajisto tekevät niistä monimuotoisuudelle arvokkaita. Vapaaehtoisen suojelun ja talousmetsien luonnonhoidon keinoilla, kuten esimerkiksi säästöpuiden sijoittelulla, voidaan turvata näiden elinympäristöjen sekä vaateliaan lajiston säilymistä, kertoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta. 

Uutta METSO-kehittämishanketta vetää Tapio Oy ja mukana ovat Suomen metsäkeskus ja Suomen ympäristökeskus. 

Lehtometsien luonnonhoitoa laajennetaan METSO- ja Helmi-ohjelmien yhteistyöllä 

Lähes puolet metsiemme uhanalaisista lajeista on lehtojen lajeja. Osa lehtojen luontoarvoista voidaan säilyttää vain aktiivisilla toimenpiteillä, kuten poistamalla kuusia. Näin saadaan elintilaa vaateliaalle lehtolajistolle.  

Suomen metsäkeskus pilotoi Pirkanmaalla aiemmin toimintamallia talousmetsälehtojen ja suojeltujen lehtojen luonnonhoitoon. Uusi Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hanke laajentaa tätä toimintamallia. Uudessa hankkeessa lehtoja hoidetaan Lounais-Suomen, Uudenmaan, Etelä-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Savon runsaslehtoisilla alueilla, eli niin sanotuissa lehtokeskuksissa.  

– Lehtokeskusalueille on tiivistynyt suuri määrä luonnon monimuotoisuutta. Näillä alueilla voidaan merkittävästi parantaa luontaisesti monilukuisten sekä harvinaistuvien lajien elinolosuhteita. Tämä edellyttää laajamittaista, koordinoitua ja suunnitelmallista yhteistyötä, johon hankkeessa etsitään ratkaisuja, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Jukka Ruutiainen Suomen metsäkeskuksesta.  

Uusi hanke toteutetaan yhteistyössä Helmi-elinympäristöohjelman kanssa. Suomen metsäkeskus vetää hanketta ja mukana ovat myös ely-keskukset, Metsähallituksen luontopalvelut ja paikalliset metsäalan toimijat. 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote: Uudet metsien luonnonhoidon kehittämishankkeet ovat metsäpölyttäjien, lehtojen ja kalliometsien asialla 

Metsäkone poistaa kuusia pähkinäpensaslehdosta.

Kuvateksti: Pähkinäpensaslehdosta poistetaan kuusia Pälkäneellä. Kuva: Jukka Ruutiainen