Gå direkt till innehållet

En del skogar förnyas för tidigt

Nyhet - 27.10.2022 08:57

Mer än en tredjedel av skogen i Finland förnyas tidigare än vad som sägs i skogsvårdsrekommendationerna. Efter att skogslagen ändrades 2014 blev trädens diameter vid förnyelseavverkningen mindre. Under de tre senaste åren har det skett en vändning, och träden som fälls i förnyelseavverkningar är nu grövre igen. Uppgifterna kommer från de avverkningsanmälningar som kommit in till Skogscentralen och på Skogscentralens skogsdata.

Skogsägare kan numera själva välja när de förnyar sina skogar. Skogslagen ändrades 2014 så att den inte längre innehåller begränsningar gällande beståndets ålder eller diameter.

Enligt Skogscentralens uppgifter förnyas numera 38 procent av skogen tidigare än vad som står i skogsvårdsrekommendationerna. Att väldigt unga skogar förnyelseavverkas är fortfarande inte allmänt. I fjol utfördes 2,6 procent av alla förnyelseavverkningar i unga skogar. Dessa avverkningar täckte en areal på cirka 5 000 hektar.

- Mängden är inte så stor, för där ingår mycket ungskog som stormen Paula fällde i norra Finland. Men däremot avverkas ganska mycket äldre skogar som fortfarande växer bra och befinner sig i ett produktivt stadium, säger ledande experten på skogsvård Markku Remes vid Finlands skogscentral.

Efter lagändringen minskade diametermåtten på trädbestånd som förnyelseavverkades. De tre senaste åren har träden som fällts i förnyelseavverkningar varit grövre igen, alltså haft större diametrar. I skogsvårdsrekommendationerna finns rekommendationer om förnyelsediameter för varje trädslag och ståndort. Diametern definieras enligt att räntekravet är 2-3 procent.

Förlängning av omloppstiden skulle öka skogens kollager

Oftast förnyas skogar tidigare än rekommenderat i mellersta och norra Finland. Skogsägaren får bäst utdelning på kapitalet som finns bundet i skogen om skogen förnyas efter en kort omloppstid. Men då minskar samtidigt mängden virke av timmerdimensioner, som är det värdefullaste virket för skogsägare.

En måttlig förlängning av skogens omloppstid ökar skogens kollager och gynnar många arter. Till exempel lavar som växer på trädstammarna och grenarna ökar när trädbeståndet blir äldre.

- Sannolikt är det viktigaste skälet till att rätt så unga skogar förnyas att man velat ha ut en hög avkastning från skogen, då timmerpriset var relativt bra i fjol, säger Remes.

Vid förnyelseavverkning varierar björkarnas diametermått mer än tallens och granens. En orsak är att förnyelseavverkningarna i torvmarksskog har ökat de senaste åren. I torvmarksskog växer sig glasbjörken oftast inte särskilt stor under hela sin livscykel. Torvmarksskogarnas andel av förnyelseavverkningarna är ändå fortfarande mindre än en femtedel. År 2021 var den sammanlagda avverkningsarealen cirka 800 000 hektar, och av det var cirka 192 000 hektar förnyelseavverkning.

Förnyelseavverkningar i skogens olika utvecklingsklasser i hela landet och regionvis.

Mer information ger:

Markku Remes
ledande expert på skogsvård
Finlands skogscentral
044 548 8380
markku.remesatmetsakeskus.fi

Effekterna av att förlänga skogens omloppstid undersöks i ett projekt vid Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet och Tapio. Projektet, Pidennetyn kiertoajan mahdollisuudet ja menetelmät metsien hiilensidonnassa – Pikma är en del av klimathelheten Fånga kolet, som Jord- och skogsbruksministeriet inledde våren 2020.

Kan skogsvägarna sättas i skick de kommande åren? – det brådskar och kunniga företagare behövs Nyhet - 25.10.2022 08:32
Skogsägarna är intresserade av att sälja naturprodukter ur sina skogar – ekocertifiering lockar, men man vill inte betala för den Nyhet - 31.10.2022 13:11