Gå direkt till innehållet

Möjligheter att använda skogen

Möjligheter att få beskogningsstöd

Skogen har en viktig roll i kampen mot klimatförändringen. Genom beskogning vill man utöka kolsänkorna genom att öka mängden skogsareal. För att få skogsarealen att öka beviljar man stöd till markägare för att anlägga skog på områden som inte redan är skogsmark.

Skogscentralen har använt geodatamaterial för att lokalisera områden som eventuellt kan lämpa sig för beskogning med beskogningsstöd. Det har gjorts ett kartlager som visar områdena.

När man tagit fram områdena har man beaktat att lagen inte möjliggör beskogningsstöd för områden som redan är i aktiv användning inom jordbruket eller skogsbruket. Skyddsområden, områden med betydande mångfalds- eller kulturvärden, områden i aktiv torvproduktion, områden som fått kemera-stöd för åkerbeskogning, kan inte heller beviljas beskogningsstöd. Objekten i materialet har inte fältgranskats.

Att ett område visas på kartan är ingen garanti för att man kan få beskogningsstöd för det. Områdenas stödduglighet klarnar när stödansökan behandlas. Det kan också finnas stöddugliga områden som inte är markerade på kartan.

Kartproduktens bakgrundsmaterial uppdateras årligen. 

Karttjänsten med områden som kan lämpa sig för beskogningsstöd 

Materialet finns också att få som gränssnitt.

Mer information
Eetu Myöhänen
utvecklingsexpert
050 475 4067
eetu.myohanenatmetsakeskus.fi

 

Möjliga slyröjningsobjekt

Plantskogsvård i rätt tid är viktigt för att skogen ska växa bra och hållas frisk. Karttjänsten visar områden som sannolikt behöver röjas på sly. Områdesgränserna baserar sig på avgränsningarna i anmälningar om användning av skog som kommit in till Skogscentralen.

Behovet av plantskogsvård avgörs genom analys av växtlighet som syns på satellitbilder. Det rör sig om områden där anmälan om användning av skog har gjorts minst fem och högst tio år tidigare. Informationen i karttjänsten innehåller antagandet att avverkningen har ägt rum kort efter att anmälan skickats.

Materialet är menat att hjälpa aktörer att marknadsföra sina skogsvårdstjänster.

Bekanta dig med möjliga slyröjningsobjekt

Öppna kartan i ett nytt fönster

Mer information
Eetu Myöhänen
utvecklingsexpert
050 475 4067
eetu.myohanenatmetsakeskus.fi

 

Möjliga koncentrationer av energived

Genom att röja och gallra unga skogar kan vi ge träden rum att växa, vilket gör att de snabbare blir grova, livskraftiga och skadetåliga. Blandskog bidrar till den biologiska mångfalden och minskar samtidigt risken för skogsskador, som väntas bli allt vanligare.

I våra skogar finns många områden som är i behov av skötsel. Det innebär att arbetsmängderna inom förstagallringar och vård av ungskog kan öka.

När man vid förstagallringen samlar ihop klenvirke som lämpar sig för energiproduktion kan man höja avverkningsuttaget på objektet och därmed den maskinella drivningens lönsamhet, samtidigt som skogen blir vårdad i rätt tid. Drivningens lönsamhet kan förbättras också genom att man väljer bra objekt och riktar avverkningarna till områden med koncentrationer av energived.

De skogsdata som Skogscentralen upprätthåller ger ett landsomfattande enhetligt dataunderlag för att lokalisera eventuella koncentrationer av energived.

I karttjänsten Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät har man utifrån Skogscentralens skogsdata plockat ut potentiella koncentrationer av energivedsobjekt. I karttjänsten visas sammanlagt drygt 90 000 hektar möjliga energivedskoncentrationer.

Rapporten som visar möjliga koncentrationer av energived presenterar areal- och beståndsuppgifter för koncentrationerna på landskaps- och kommunnivå. Man kan välja att se informationen indelad enligt ägargrupp. Rapporten innehåller också ett blad där informationen presenteras på landskaps- och kommunkartor (Tiedot kartalla).

Materialet är avsett att hjälpa aktörer i skogsbranschen att lokalisera områden där det finns mycket energived och marknadsföra sin vård av ungskog.

Bekanta dig med kartan över möjliga koncentrationer av energivedsobjekt

Mer information
Jyrki Lehtinen
expert på geografisk information 
0400 159 394
jyrki.lehtinenatmetsakeskus.fi