Gå direkt till innehållet

Fakta om samfällda skogar

Samfällda skogar har grundats i Finland redan från och med slutet av 1800-talet. I början av 2022 var de samfällda skogarna 568 till antalet. Efter att lagen om samfällda skogar reviderades 2003 har nya samfällda skogar grundats i betydligt snabbare takt än tidigare. De täcker i dag en areal på sammanlagt cirka 800 000 hektar, och arealen ökar hela tiden.

Det finns cirka 25 000 delägare i landets samfällda skogar. Drygt fem procent av privatskogsarealen i landet hör till samfällda skogar. Den minsta samfällda skogen är mindre än 20 hektar, den största över 90 000 hektar. De största samfällda skogarna finns i Kuusamo, Salla och Kemijärvi.

Samfälld skog kan vara en bra och fungerande lösning för att nå flera av det moderna skogsbrukets mål. Skogscentralen rekommenderar ändå inte att man grundar samfällda skogar med mindre än 100 hektar eftersom vissa administrationskostnader gör att en för liten samfälld skog i praktiken inte blir tillräckligt lönsam jämfört med vanligt privat skogsägande.

Samfälld skog är en ägarform där man äger skog tillsammans och använder den till hållbart skogsbruk till förmån för delägarna. Samfällda skogar är privat mark, och de har ingen offentligrättslig karaktär eller offentligrättsliga skyldigheter.

Samfälld skog skall i första hand användas för hållbart skogsbruk, enligt lagen om samfällda skogar. Det innefattar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Delägarna bestämmer vilken betoning de lägger på de olika delarna av det hållbara skogsbruket i den samfällda skogen.

En samfälld skogs högsta beslutande organ är delägarstämman, som består av delägarfastigheternas ägare. Delägarlaget är en separat juridisk person. Delägarna kan vara privatpersoner, dödsbon, sammanslutningar och samfund. Vilken rösträtt och andra rättigheter en delägare har beror på andelens storlek. Besluten fattas som majoritetsbeslut.

Personer som befullmäktigats av en samfälld skog kan också ta i bruk tjänsten MinSkog.fi. Lär mer om tillstånd att hantera ärenden.

På den finska portalen för samfällda skogar finns länkar till de viktigaste informationskällorna när det gäller samfällda skogar, bland annat Lantmäteriverket, föreningen Suomen yhteismetsät och Skatteförvaltningen.