Gå direkt till innehållet

Fakta om samfällda skogar

Samfälld skog är en ägarform där man äger skog tillsammans och använder den i första hand till hållbart skogsbruk till förmån för delägarna. Samfällda skogar är privat mark, och de har ingen offentligrättslig karaktär eller offentligrättsliga skyldigheter.

En samfälld skogs högsta beslutande organ är delägarstämman, som består av delägarfastigheternas ägare. Delägarlaget är en separat juridisk person. Delägarna kan vara privatpersoner, dödsbon, sammanslutningar och samfund. Vilken rösträtt och andra rättigheter en delägare har beror på andelens storlek. Besluten fattas som majoritetsbeslut.

Samfälld skog kan vara en bra och fungerande lösning för att nå flera av det moderna skogsbrukets mål. Det lönar sig ändå inte att grunda samfällda skogar med alltför liten areal eftersom vissa administrationskostnader gör att en för liten samfälld skog i praktiken inte blir tillräckligt lönsam jämfört med vanligt privat skogsägande. Arealen är i allmänhet tillräckligt stor om skogsbruket i den samfällda skogen ger inkomster årligen.

Samfällda skogar har grundats i Finland sedan 1887. I början av 2023 var de samfällda skogarna 594 till antalet. Efter att lagen om samfällda skogar reviderades 2003 har nya samfällda skogar grundats i betydligt snabbare takt än tidigare. De täcker i dag en areal på sammanlagt cirka 813 000 hektar, och arealen ökar hela tiden.

Det finns cirka 25 000 delägare i landets samfällda skogar. Drygt sex procent av privatskogsarealen i landet hör till samfällda skogar. Den minsta samfällda skogen är mindre än 20 hektar, den största nästan 100 000 hektar.

Personer med fullmakt av en samfälld skog kan också ta i bruk tjänsten MinSkog.fi. Lär mer om tillstånd att hantera ärenden.

Materialbanken för samfällda skogar innehåller mer information och olika (finska) dokumentmallar.

På den finska portalen för samfällda skogar finns länkar till de viktigaste informationskällorna när det gäller samfällda skogar, bland annat Lantmäteriverket, föreningen Suomen yhteismetsät och Skatteförvaltningen.

Mer information