Gå direkt till innehållet

Viktigt att komma ihåg vid ägarbyte

I samband med att en skogsfastighet byter ägare uppstår skyldigheter som måste skötas för både nya ägaren och den som överlåter fastigheten. 

Nya skogsägarens skyldigheter 

  • Den nya ägaren måste söka lagfart för fastigheten av Lantmäteriverket inom sex månader från att åtkomsthandlingen har undertecknats. Lagfart betyder att ägorätten antecknas i fastighetsregistret. Vid ansökan behövs ifylld lagfartsansökningsblankett. Dessutom behövs eventuella andra dokument kring överlåtelsen (bouppteckning, arvskifteshandling, testamente, kvitto över betald köpeskilling). Köpvittnet levererar köpebrevet eller gåvobrevet med eventuella bilagor (fullmakter, karta över outbrutet område) elektroniskt direkt till Lantmäteriverket. Lantmäteriverket tar en avgift på 144 euro per fastighet för att bevilja lagfart (2022). 

  • Lantmäteriverket har en avgiftsbelagd, elektronisk fastighetsöverlåtelsetjänst, i vilken den överlåtande parten kan göra fastighetsaffärer och gåvobistånd. I tjänsten finns modeller för åtkomsthandlingar, vilka man kan redigera enligt egna behov. Tjänsten innehåller både bestyrkande av köp och sökande av lagfart. Man kan även köpa de intygen som behövs (gravationsbevis, lagfartsbevis, fastighetsregisterutdrag och fastighetsregisterkarta). 

  • Köparen måste vid överlåtelse mot vederlag (köp och byte mot vederlag) göra en skattedeklaration av överlåtelsevinst och betala en överlåtelseskatt på fyra procent inom två månader från att åtkomsthandlingen har undertecknats. Överlåtelseskatten måste ändå alltid betalas innan man söker lagfart. Deklarationen av överlåtelseskatten och betalningen kan göras via Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.  

  • Gåvotagaren (helt och hållet en gåva eller köp av gåvokaraktär) bör självmant göra en gåvoskattedeklaration inom tre månader från att hen har tagit emot gåvan. Gåvoskattedeklarationen kan göras i MinSkatt eller med pappersdeklaration. Skattemyndigheten handlägger gåvoskattedeklarationen och skickar gåvotagaren gåvoskattebeslutet samt möjliga betalningsblanketter för gåvoskatten. Det kan ofta ta upp till ett halvt år från att man har gjort gåvoskattedeklarationen tills att man får beslutet. Det ges betalningstid för gåvoskatten och större gåvoskatter betalas i flera rater. Gåvoskatten måste ofta betalas ungefär ett år efter att man fått gåvan.  

  • Det lönar sig för en helt ny skogsägare att frivilligt anmäla sig som mervärdesskattepliktig i samband med utövare av skogsbruk på Skatteverkets kontor. Man måste anmäla sig som mervärdesskattepliktig om skogsägarens omsättning (virkesinkomster och andra inkomster) något skatteår är minst 15 000 euro.  

En mervärdesskattepliktig skogsägare gynnas av skatteplikten eftersom man då får tillbaka all mervärdesskatt på inköp för skogsbruket, som varor, redskap och tjänster. För att kunna få tillbaka mervärdesskatten måste man lämna in en så kallad deklaration av skatter på eget initiativ. 

  • Man bör även meddela åtminstone jaktföreningen (avtal om jaktarrende) och väglaget (vägavgifter) om ägarbytet på en skogsfastighet. Det lönar sig även att uppdatera andra möjliga medlemskap (exempelvis skogsvårdsföreningar och Metsä Group) som har med skogsbruket att göra i samband med ägarbytet. 

Överlåtarens skyldigheter 

  • En person som säljer sin skogsfastighet måste lämna in en anmälan om skatt på överlåtelsevinst senast före slutet av februari det år som följer på året då fastigheten såldes. Skattemyndigheterna begär ofta anmälan tidigare än så. Deklarationen av överlåtelsevinst görs i MinSkatt eller med pappersblanketten 9 (överlåtelsevinst eller -förlust).  

  • En skogsägare som säljer hela sitt skogsinnehav ska med blanketten Y6 anmäla till skattemyndigheterna att momsskatteplikten upphör ifall hen inte efter det äger någon skog. Om anmälan om momsskattepliktens upphörande görs i mitten av året, måste man lämna in sista årliga momsdeklarationen och betala skatten senast den 12:e dagen i den andra månaden efter den månad som verksamheten lades ned. 

Nedan finns listor över aktörer som erbjuder tjänster i samband med ägarbyten på skogsfastigheter, per landskap. Om ditt företag erbjuder sådana tjänster och du vill att det ska vara på någon av listorna kan du ta kontakt med Skogscentralen.

Mer information