Tuki suometsän hoitoon | Metsäkeskus

Tuki suometsän hoitoon

Lisätietoja

Kun lähetät rahoitushakemuksia tai toteutusilmoituksia Metsäkeskukselle sähköpostitse, otsikoi viestit seuraavasti:

 • Rahoitushakemus, työlaji, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Rahoitushakemus, nuoren metsän hoito, Kerimäki, Etelä-Savo).
 • Toteutusilmoitus, työlaji, rahoituspäätöksen numero, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Toteutusilmoitus, nuoren metsän hoito, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Etelä-Savo).

Suometsän hoito tarkoittaa ojitetun alueen kunnostamista. Ojitetun alueen kunnostus voi tarkoittaa:

 • ojien perkausta
 • täydennysojitusta
 • vesiensuojelutyötä
 • ojitusalueeseen liittyvää piennartien tekoa

Suometsän hoidossa kuvion koolle ei aseteta rajoitetta, vaan tuettavan kohteen tulee olla vähintään kahden hehtaarin suuruinen yhtenäinen alue. Tuki on 60 prosenttia kokonaiskustannuksista silloin, kun kohde on vähintään viiden hehtaarin suuruinen yhtenäinen alue. Muutoin tuki on 30 prosenttia.

Kartalla on kuvattu metsälain mukainen aluejako: vihreällä eteläinen, oranssilla keskinen ja valkoisella pohjoinen Suomi.

Vaatimukset kasvupaikalle:

 • uudisojituksen jälkeen kasvu selvästi elpynyt
 • toimenpiteen jälkeen kasvu keskimäärin vähintään 1,5 m3/ha/v ilman toistuvia lannoituksia
 • kasvupaikkavaatimus: eteläinen ja keskinen Suomi kuivaa kangasta vastaava (varputurvekangas) ja pohjoisessa Suomessa kuivahkoa kangasta vastaava (puolukkaturvekangas I-II)

Muut vaatimukset:

 • Hankkeen oltava vähintään 2 hehtaarin laajuinen.
 • Puustossa ei pahoja kasvuhäiriöitä.
 • Taimikon on täytettävä metsälain vaatimukset.
 • Koko alueen puuston oltava metsänhoidollisesti tyydyttävässä kunnossa eikä hakkuu- tai hoitotöiden tarvetta ole lähimmän 5-10 vuoden aikana tai puuston käsittely tehdään suometsänhoidon yhteydessä.
 • Uudistuskypsät metsät eivät ole rahoituskelpoisia. Näissä metsissä vesitalouden kunnostus voidaan hoitaa suometsänhoitohankkeella vasta uudistushakkuun jälkeen uudistamisen yhteydessä. Metsänuudistamiseen liittyvät muut maanmuokkaustoimenpiteet eivät kuulu suometsänhoitohankkeeseen, vaan ne tulee tehdä erikseen.
 • Toteuttamissuunnitelman mukaiset työt tulee kilpailuttaa ja tuki määräytyy todellisten toteutuskustannusten mukaan.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on Metsäkeskuksen hyväksymä toteuttamissuunnitelma. Toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman. Suometsän hoitoon liittyvän piennartien tekemisen voi kuitenkin aloittaa sitä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen.

Suunnitelmaan tulee sisältyä:

 • hankkeen yleiskuvaus
 • kartta
 • osakastila- ja omistajatieto
 • vesiensuojelusuunnitelma
 • kustannusten erittely suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksiin, ym. kustannuksiin
 • tiloittainen selvitys kustannuksista ja työmääristä
 • tukihakemus tiloittain/ojitussopimus
 • ojitus- ym. luvat

Tuki suometsän hoitoon

Kartalla on kuvattu metsälain mukainen aluejako: vihreällä eteläinen, oranssilla keskinen ja valkoisella pohjoinen Suomi.

.