Siirry pääsisältöön

Kemeran tarkastusmenettely

Metsäkeskus tarkastaa vuosittain osan metsänhoito-, luonnonhoito- ja metsänparannushankkeista, joihin on haettu kemera-tukea. Maastossa tarkastettavat kohteet valitaan satunnaisotannan tai harkinnan perusteella.

Tarkastustoiminnan käytännöt ja kohteille asetetut kriteerit on kuvattu Metsäkeskuksen tarkastusohjeessa.

Tarkastusten kohdentaminen

Tarkastukset kohdennetaan metsävaratiedon ja keskitettyjen paikkatietoanalyysien avulla. Harkinnan perusteella suoritettavia tarkastuksia voidaan kohdentaa alueittain etukäteen laadittujen kriteerien perusteella määritettyihin riskihankkeisiin. Tarkastuksia voidaan myös kohdentaa tehtäväksi muun maastotyön yhteydessä.

Kemera-tarkastusten satunnaisotanta tehdään automaattisesti Metsäkeskuksen tietojärjestelmään määritettyjen otantaprosenttien perusteella. Satunnaisotannan jälkeen poimitaan lisäksi Metsäkeskuksen harkinnan perusteella valittavat tarkastuskohteet.

Määrän tarkistaminen

Jos hankkeen koon havaitaan maastotarkastuksen perusteella olevan ilmoitettua pienempi, merkitään erotus omana osanaan. Mittausmenetelmien erilaisuudesta johtuva pinta-alaero voi olla enintään 10 prosenttia pinta-alasta. Selkeästi erotettavat rajausvirheet kuitenkin erotetaan aina omiksi osakuviokseen.

Tarkastuksessa arvioidaan myös rahoitettujen materiaalien määrät. Koska tukea maksetaan todellisten kustannusten perusteella, myös tositteet tarkastetaan.

Tositetarkastuksella selvitetään, että tuen maksamisen perusteeksi esitetyt hankkeen kustannukset ovat säädösten ja rahoituspäätöksen ehtojen mukaisia.

Arvostelu kemera-tarkastuksissa

Kemeralla rahoitettujen töiden on oltava taloudellisesti sekä metsäluonnon- ja ympäristönhoidon kannalta tarkoituksenmukaisia. Näin ollen kohteiden arvostelussa huomioidaan sekä toimenpiteen metsänhoidollinen laatu että rahoituskelpoisuus.

Työn laatu arvostellaan metsänhoidollisesti joko hyväksi tai puutteelliseksi. Ollakseen rahoituskelpoinen, työn on oltava metsänhoidolliselta laadultaan hyvä. Metsänhoidollisesti hyvä työ ei kuitenkaan välttämättä muuten täytä rahoitustuen ehtoja.

Tarkastuksesta ilmoittaminen

Maastotarkastuksista ilmoitetaan aina etukäteen maanomistajalle tai yhteishankkeissa asiamiehelle. Valvonta- ja tarkastustoimintaa säätelee hallintolain (434/2003) 39§, jossa säädetään asianosaisen oikeusturvasta tarkastuksissa. Hallintolain edellytyksiä tarkastustoiminnalle ovat muun muassa

  • ennakkoilmoitus
  • läsnäolo-oikeus
  • tietojen saanti
  • tarkastuskertomus ja sen tiedoksi antaminen.

Valvonta- ja tarkastustoiminnassa on hallintolain perusteella kiinnitettävä myös erityistä huomiota asianosaisen kuulemiseen. Ennakkoilmoituksella pyrimme antamaan maanomistajalle mahdollisuuden olla läsnä tarkastuksessa. Tarkastusta ei kuitenkaan voida siirtää kohtuuttomasti, vaikka ajankohta ei sopisikaan maanomistajalle.

Tarkastusten ajoittaminen

Kemera-hankkeiden suunnitelmien ja toteutusten tarkastukset toteutetaan pääsääntöisesti suunnitelman tai toteutuksen valmistumisen jälkeen, mutta ennen viimeistä maksatusta. Poikkeuksena tästä ovat hoito- ja kunnossapitovelvollisuuden tarkastukset.

Periaatteena on, että tarkastusmääräyksen tarkastuksia ei kohdenneta keskeneräisiin suunnitelmiin tai toteutuksiin. Poikkeuksena teiden tarkastuksissa voidaan toteutusta tarkastaa, kun tierunko on valmis.

Metsäkeskus ei yleensä saa laittaa hankkeita maksatukseen ennen kuin hankkeen maastotarkastus on suoritettu.

Metsäkeskuksen tarkastustoiminnan laadunvalvonta

Ruokavirasto valvoo vuosittain Metsäkeskuksen tarkastusmenettelyn laatua tarkastamalla Metsäkeskuksen tarkastamia kohteita.