Siirry pääsisältöön

Tietoa Otso Metsäpalvelut Oy:n hankkeista

Kysymyksiä ja vastauksia kemera-hankkeiden toteuttamisesta Otso Metsäpalvelut Oy:n konkurssin jälkeen

1. Mitä tapahtuu suometsänhoidon ja metsätien tekemisen hankkeille ja niiden toteuttamiselle Otso Metsäpalvelut Oy:n konkurssin jälkeen?

Otso Metsäpalvelut Oy:n maanomistajien kanssa tekemät sopimukset eivät purkaudu automaattisesti konkurssiin asettamisen jälkeen. Konkurssipesä hallinnoi Otso Metsäpalvelut Oy:n omaisuutta ja tekee siihen liittyviä päätöksiä velkojien kanssa.  

Kemera-hankkeen hyväksynnän yhteydessä hankkeen toteuttamiselle on annettu määräaika. Metsätie- ja suometsän hoitohankkeet tulee toteuttaa loppuun rahoituspäätöksessä päätetyssä määräajassa, jos hanke on aloitettu ja hankkeelle on maksettu tukea. 

Toteuttamiselle voi olla mahdollista saada lisäaikaa, mutta sitä pitää erikseen hakea. Suurimmalla osalla Otso Metsäpalveluiden suunnittelemista metsätie- ja suometsän hoitohankkeista toteuttamisaikaa on vuoteen 2023 tai myöhemmäksi. Tämänhetkisen tiedon mukaan kemera-lain mukaisia tukia voidaan maksaa pisimmillään vuoden 2026 loppuun asti. Tämä on laissa säädetty aikatakaraja. Työt on toteutettava ja toteutusselvitys on toimitettava Metsäkeskukselle sitä ennen.

Jos metsätie- tai suometsänhoidon kemera-hanketta ei toteuteta hyväksytyn suunnitelman mukaisesti loppuun, peritään jo maksettu tuki takaisin. Tuki peritään takaisin maanomistajalta. Näin toimitaan myös sellaisissa tapauksissa, joissa maanomistajalle myönnetty tuki on maksettu suoraan työn toteuttajalle, tässä tapauksessa Otso Metsäpalvelut Oy:lle. Metsätietöihin ja suometsän hoitohankkeisiin voi hakea lisäaikaa, mutta jos sen jälkeenkään töitä ei ole tehty, tukea ei makseta ja jo maksetut tuet peritään takaisin. 

2. Olen mukana Otson toteuttamassa keskeneräisessä suometsänhoidon yhteishankkeessa. Mitä tietoa Metsäkeskuksella on hankkeen toteuttamistilanteesta?

Metsäkeskuksella ei ole maanomistajakohtaisesti tietoa hankkeen toteuttamistilanteesta. Kemera-töiden jatkaminen ja loppuun saattaminen on viime kädessä maanomistajien vastuulla. Maanomistajan tulee selvittää töiden toteuttamisaste ja huolehtia hankkeen loppuun toteuttamisesta.

Metsäkeskus saa tiedon hankkeen toteutusasteesta vasta siinä vaiheessa, kun hankkeesta tehdään sen päättävä toteutusilmoitus. 

Yhteishankkeena toteutettavalle suometsänhoidon hankkeelle valitaan yleensä asiamies ja hänelle vara-asiamies. He edustavat tukea saavia maanomistajia hankkeen toteuttamiseen liittyvissä asioissa. Metsäkeskus on lähettänyt hankkeen rahoituspäätöksen ja muut mahdolliset hankkeeseen liittyvät tiedonannot asiamiehelle. Hän on yleensä parhaiten perillä tukea saavista maanomistajista ja hankkeen toteuttamistilanteesta. Voit kysyä hankkeesi toteuttamistilanteesta asiamieheltä.

Tarvittaessa voit pyytää Metsäkeskukselta hankkeen rahoituspäätöksen sähköpostilla, osoite: kemerahakemuksetatmetsakeskus.fi. (Ethän lähetä sähköpostilla suojattavia henkilötietoja kuten henkilötunnusta.) Päätöksen etsimisessä auttavat nimesi lisäksi myös seuraavat tunnistamistiedot: hankkeen sijaintikunta, Metsäkeskuksen hankkeelle antama asianumero, hankkeen asiamiehen nimi ja hankkeessa mukana olevan kiinteistösi kiinteistötunnus.

Keskeneräisten suometsänhoidon hankkeiden toteuttamistilannetieto perustuu tietoihin, joita on hankkeen kuluessa toimitettu Metsäkeskukselle. Näitä tietoja ovat maksatushakemuksissa ilmoitetut tiedot tehdyistä töistä ja niiden kustannuksista. 

Suometsänhoidon hankkeen toteuttamisen aikana hankkeen toteuttaja hakee tukea maksettavaksi yleensä useampia kertoja. Tukea haetaan maksettavaksi tehtyjen töiden ja niiden toteutuneiden kustannusten perusteella. Näissä maksatushakemuksissa ei eritellä tehtyjä töitä ja niiden kustannuksia tuensaajittain ja kiinteistöittäin, vaan erittely koskee koko hanketta. Erittely tuensaajittain ja kiinteistöittäin tehdään vasta hankkeen päättävässä toteutusilmoituksessa.

Metsäkeskus tarkastaa suometsänhoidon hankkeiden toteutusta maastossa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskukselle on tehty toteutusilmoitus hankkeen päättämisestä. Kaikkia hankkeita ei kuitenkaan valita maastotarkastukseen, vaan valinta tehdään harkinnan ja otannan perusteella.

Myös hankkeen viimeinen tukierä maksetaan vasta toteutusilmoituksen saapumisen jälkeen. Viimeinen tukierä on vähintään 10 prosenttia myönnetystä tuesta. 

3. Olen mukana Otson toteuttamassa metsätien tekemisen hankkeessa. Mitä tietoa Metsäkeskuksella on hankkeen toteuttamistilanteesta? 

Tiehankkeet ovat pääasiassa perusparannushankkeita, joiden toteuttamisesta on tehty päätös tiekunnan kokouksessa. Tiekunnan kokouksessa, jossa päätös perusparannuksen toteuttamisesta on tehty, valitaan yleensä asiamies ja hänelle vara-asiamies. He edustavat tukea saavia maanomistajia hankkeen toteuttamiseen liittyvissä asioissa. Metsäkeskus on lähettänyt hankkeen rahoituspäätöksen ja muut mahdolliset hankkeeseen liittyvät tiedonannot hankkeen asiamiehelle. Hän on yleensä parhaiten selvillä tukea saavista maanomistajista ja hankkeen toteuttamistilanteesta. Voit kysyä hankkeesi toteuttamistilanteesta asiamieheltä.

Tarvittaessa voit tiedustella hankkeen rahoituspäätöstä Metsäkeskukselta sähköpostilla, osoite: kemerahakemuksetatmetsakeskus.fi. (Ethän lähetä sähköpostilla suojattavia henkilötietoja kuten henkilötunnusta.) Tiedon etsimisessä auttavat nimesi lisäksi myös seuraavat tunnistamistiedot: metsätien nimi ja sijaintikunta, Metsäkeskuksen hankkeelle antama asianumero, hankkeen asiamiehen nimi ja tiehankkeessa mukana olevan kiinteistösi kiinteistötunnus.

Keskeneräisten metsätiehankkeiden toteuttamistilannetieto perustuu tietoihin, joita on hankkeen kuluessa toimitettu Metsäkeskukselle. Näitä tietoja ovat maksatushakemuksissa ilmoitetut tiedot tehdyistä töistä ja niiden kustannuksista. 

Metsätiehankkeen toteuttamisen aikana hankkeen toteuttaja hakee tukea maksettavaksi yleensä useampia kertoja. Tukea haetaan maksettavaksi tehtyjen töiden ja niiden toteutuneiden kustannusten perusteella. Näissä maksatushakemuksissa ei eritellä tehtyjä töitä ja niiden kustannuksia tuensaajittain ja kiinteistöittäin, vaan erittely koskee koko hanketta. Erittely tuensaajittain ja kiinteistöittäin tehdään vasta hankkeen päättävässä toteutusilmoituksessa.

Metsätiehankkeissa jokainen tuensaaja on hakenut tukea itse. Vaikka kyseessä ei ole tiekunnalle myönnetty tuki, tiehankkeen kustannukset jakaantuvat kuitenkin kullekin osakaskiinteistölle määrättyjen tieyksiköiden mukaisessa suhteessa. 

Kemera-tuki myönnetään tieyksiköiden mukaisesti jakautuvien todellisten kustannusten perusteella. Nämä tieyksiköt ovat myös kemera-hankkeen kustannusten ositteluperusteena. Tiehankkeessa voi olla tukea saavien maanomistajien lisäksi myös maanomistajia, joille ei ole voitu tukea myöntää kemera-laissa säädettyjen tukikelpoisuutta koskevien ehtojen vuoksi. 

Metsäkeskus tarkastaa tiehankkeiden toteutusta maastossa vasta hankkeen valmistumisen jälkeen, ennen viimeisen tukierän (vähintään 10 prosenttia myönnetystä tuesta) maksamista. Kaikkia hankkeita ei kuitenkaan valita tarkastukseen, vaan valinta tehdään harkinnan ja otannan perusteella.

4. Minulla on Otson suunnittelema ja toteutettavaksi sovittu yhden tilan suometsänhoidon hanke, jossa ei ole muita osakkaita. Hankkeen työt ovat kesken. Voidaanko hanke toteuttaa loppuun?

Tässäkään tilanteessa Otso Metsäpalvelut Oy:n maanomistajien kanssa tekemät sopimukset eivät purkaudu automaattisesti konkurssiin asettamisen jälkeen. Konkurssipesä hallinnoi Otso Metsäpalvelut Oy:n omaisuutta ja tekee velkojien kanssa siihen liittyviä päätöksiä. Hankkeen toteuttamisen jatkamisesta on sovittava konkurssipesän kanssa. 

Jos metsätie- tai suometsänhoidon kemera-hanketta ei toteuteta hyväksytyn suunnitelman mukaisesti loppuun, peritään jo maksettu tuki takaisin. Tuki peritään takaisin maanomistajalta. Näin toimitaan myös sellaisissa tapauksissa, joissa tuki on maksettu tuensaajan valtuutuksen perusteella hankkeen toteuttajalle.

Yhden tilan hankkeissa Metsäkeskus on lähettänyt mahdollisen tukimaksun maksamisen yhteydessä ilmoituksen tuen maksamisesta tuensaajana olevalle maanomistajalle, vaikka tuki olisi maksettu Otso Metsäpalvelut Oy:n tilille. Tukimaksutilanteen voi tarvittaessa tarkistaa Metsäkeskukselta sähköpostilla, osoite: kemerahakemuksetatmetsakeskus.fi. (Ethän lähetä sähköpostilla suojattavia henkilötietoja kuten henkilötunnusta.) Tiedon etsimisessä auttavat nimesi lisäksi myös seuraavat tunnistamistiedot: hankkeen sijaintikunta, Metsäkeskuksen hankkeelle antama asianumero ja hankkeessa mukana olevan kiinteistösi kiinteistötunnus.

5. Otso on tehnyt minulle tukihakemuksen nuoren metsän hoitohankkeesta, jonka toteutan itse. Voinko tehdä työn loppuun?

Mikäli Otso Metsäpalvelut Oy on tehnyt vain rahoitushakemuksen puolestasi etkä ole antanut hanketta sille toteutettavaksi, hankkeen voi toteuttaa itse.

Metsäkeskuksen lähettämästä hankkeen rahoituspäätöksestä löytyy hankkeen toteuttamiselle annettu määräaika, jonka jälkeen on kaksi kuukautta aikaa tehdä Metsäkeskukselle toteutusilmoitus hankkeen toteuttamisesta. Sen jälkeen tuki voidaan maksaa.

6. Otso on tehnyt minulle tukihakemuksen nuoren metsän hoitohankkeesta, jonka annoin Otson tehtäväksi. Voinko tehdä työn itse?

Otso Metsäpalvelut Oy:n maanomistajien kanssa tekemät sopimukset eivät purkaudu automaattisesti konkurssiin asettamisen jälkeen. Konkurssipesä hallinnoi Otso Metsäpalvelut Oy:n omaisuutta ja tekee siihen liittyvät päätökset velkojien kanssa. Hankkeen toteuttamisen jatkamisesta on sovittava konkurssipesän kanssa.

Toteuttamatta jäävästä nuoren metsän hoitohankkeesta ei voi aiheutua rahoituksen takaisinperimistä. Hyväksytyn nuoren metsän hoitohankeen tuen saamismahdollisuus raukeaa ilman eri päätöstä, jos hankkeesta ei ole toimitettu Metsäkeskukselle toteutusilmoitusta rahoituspäätöksessä asetettuun määräaikaan mennessä. 

Voit tarvittaessa tarkistaa Metsäkeskukselta sähköpostilla, onko Otso Metsäpalvelut Oy tehnyt hankkeen toteuttamisesta Metsäkeskukselle toteutusilmoituksen. Osoite: kemerahakemuksetatmetsakeskus.fi. (Ethän lähetä sähköpostilla suojattavia henkilötietoja kuten henkilötunnusta.) Tiedon etsimisessä auttavat nimesi lisäksi myös seuraavat tunnistamistiedot: hankkeen sijaintikunta, Metsäkeskuksen hankkeelle antama asianumero, hankkeessa mukana olevan kiinteistösi kiinteistötunnus.

7. Otso suunnitteli minulle terveyslannoitushankkeen, jonka annoin Otson tehtäväksi. Voinko sopia hankkeen toteuttamisesta toisen yrittäjän kanssa?

Otso Metsäpalvelut Oy:n maanomistajien kanssa tekemät sopimukset eivät purkaudu automaattisesti konkurssiin asettamisen jälkeen. Konkurssipesä hallinnoi Otso Metsäpalvelut Oy:n omaisuutta ja tekee siihen liittyvät päätökset velkojien kanssa. Hankkeen toteuttamisen jatkamisesta on sovittava konkurssipesän kanssa.

Kokonaan toteuttamatta jäävä terveyslannoitushanke ei voi aiheuttaa rahoituksen takaisinperimistä, mikäli siitä ei ole maksettu tukea. Mahdollisuus saada maksu aiemmin hyväksytystä tuesta raukeaa automaattisesti, jos Metsäkeskukselle ei toimiteta toteutusilmoitusta päätöksessä annetussa määräajassa. 

Voit tarvittaessa tarkistaa Metsäkeskukselta sähköpostilla, onko Otso Metsäpalvelut Oy tehnyt hankkeen toteuttamisesta Metsäkeskukselle toteutusilmoituksen. Osoite: kemerahakemuksetatmetsakeskus.fi. (Ethän lähetä sähköpostilla suojattavia henkilötietoja kuten henkilötunnusta.) Tiedon etsimisessä auttavat tuensaajan nimen lisäksi myös seuraavat tunnistamistiedot: hankkeen sijaintikunta, Metsäkeskuksen hankkeelle antama asianumero ja hankkeessa mukana olevan kiinteistösi kiinteistötunnus.

8. Kuka vastaa keskeneräiseksi jääneen kemera-hankkeen toteuttamisesta loppuun?

Otso Metsäpalvelut Oy:n velkojat ja konkurssipesä päättävät, jatketaanko keskeneräisiä töitä. Kemera-töiden jatkaminen ja loppuun saattaminen on viime kädessä maanomistajien vastuulla. Maanomistajan tulee selvittää töiden toteuttamisaste ja huolehtia hankkeen loppuun toteuttamisesta.  

Maanomistajan on tärkeä tietää, millaisessa hankkeessa hän on osallisena. Tämä selviää Metsäkeskuksen tekemästä hankkeen rahoituspäätöksestä, joka on lähetetty yhteishankkeina toteutettavien suometsänhoidon ja metsätiehankkeiden asiamiehille. Mikäli tuensaajana on vain yksi maanomistaja, tukipäätös on lähetetty maanomistajalle tai hänen käyttämälleen asiamiehelle.

Yhteishankkeissa mukana oleva tuensaaja voi halutessaan tilata päätöksen kopion Metsäkeskukselta sähköpostilla, osoite: kemerahakemuksetatmetsakeskus.fi. (Ethän lähetä sähköpostilla suojattavia henkilötietoja kuten henkilötunnusta.) Päätöksen etsimisessä auttavat tuensaajan nimen lisäksi hankkeen sijaintikunta, Metsäkeskuksen hankkeelle antama asianumero ja hankkeessa mukana olevan kiinteistön kiinteistötunnus.

Metsäkeskuksella ei kuitenkaan ole maanomistajakohtaisesti tietoa siitä, missä vaiheessa hankkeen toteutus on. Tämä selviää vasta siinä vaiheessa, kun hankkeesta tehdään hankkeen päättävä toteutusilmoitus. 

9. Mitä tapahtuu, mikäli keskeneräiseksi jäänyttä kemera-hanketta ei toteuteta loppuun?

Hyväksytyn kemera-hankkeen rahoituspäätöksessä on annettu sen toteuttamiselle määräaika. Metsätie- ja suometsän hoitohankkeet tulee toteuttaa loppuun rahoituspäätöksessä päätetyssä määräajassa, jos hanke on aloitettu ja hankkeelle on maksettu tukea. Toteuttamiselle voi olla mahdollista saada erikseen hakemalla lisäaikaa. Suurimmalla osalla Otso Metsäpalvelut Oy:n suunnittelemista metsätie- ja suometsän hoitohankkeista toteuttamisaikaa on vuoteen 2023 tai myöhemmäksi. 

Jos metsätie- tai suometsänhoidon kemera-hanketta ei toteuteta hyväksytyn suunnitelman mukaisesti loppuun, peritään jo maksettu tuki takaisin. Tuki peritään takaisin maanomistajalta. Näin toimitaan myös sellaisissa tapauksissa, joissa maanomistajalle myönnetty tuki on maksettu suoraan työn toteuttajalle, tässä tapauksessa Otso Metsäpalvelut Oy:lle. Metsätietöihin ja suometsän hoitohankkeisiin voi hakea lisäaikaa, mutta jos sen jälkeenkään töitä ei ole tehty, niin tukea ei makseta ja jo maksetut tuet peritään takaisin.

Toteuttamatta jäävästä nuoren metsän hoitohankkeesta ei voi aiheutua rahoituksen takaisinperimistä, sillä nuoren metsän hoitohankkeissa tuki maksetaan kokonaan vasta hankkeen toteuttamisen jälkeen. Hyväksytyn nuoren metsän hoitohankeen tuen saamismahdollisuus raukeaa ilman eri päätöstä ellei hanketta ole toteutettu rahoituspäätöksessä asetettuun määräaikaan mennessä.

Myöskään kokonaan toteuttamatta jäävästä terveyslannoitushankkeesta ei voi aiheutua rahoituksen takaisinperimistä ellei siitä ole maksettu tukea. Mahdollisuus saada maksu aiemmin hyväksytystä tuesta raukeaa automaattisesti, jos Metsäkeskukselle ei toimiteta toteutusilmoitusta päätöksessä annetussa määräajassa

Terveyslannoitushankkeesta on kuitenkin mahdollista hakea tuen maksatusta töiden etenemisen mukaan. Hankkeesta mahdollisesti tehdyt maksatushakemukset voi selvittää Metsäkeskukselta sähköpostilla, osoite: kemerahakemuksetatmetsakeskus.fi. (Ethän lähetä sähköpostilla suojattavia henkilötietoja kuten henkilötunnusta.) Tiedon etsimisessä auttavat tuensaajan nimen lisäksi myös seuraavat tunnistamistiedot: hankkeen sijaintikunta, Metsäkeskuksen hankkeelle antama asianumero ja hankkeessa mukana olevan kiinteistön kiinteistötunnus.

10. Omistamani metsätila on mukana Otson toteuttamassa luonnonhoitohankkeessa, jonka työt ovat kesken. Poikkeaako luonnonhoitohanke muista kemera-hankkeista? 

Luonnonhoitohankkeet poikkeavat muista kemera-hankkeista siinä, että niillä tuki myönnetään käytännössä aina hanketta suunnittelevalle tai toteuttavalle toimijalle. Muissa kemera-rahoitteisissa töissä tuensaaja on aina yksityinen maanomistaja. Tästä syystä myös tukeen liittyvät velvoitteet kohdistuvat tuensaajana olevaan toimijaan. Esimerkiksi tuen mahdollinen palauttamisvelvollisuus ja takaisinperintä kohdistuisivat siis Otsoon sen toteuttamilla luonnonhoitohankkeilla.

Metsäkeskus seuraa luonnonhoitohankkeiden toteuttamista ja antaa tarvittavaa neuvontaa tuensaajana olevan toimijan lisäksi myös niille maanomistajille, joiden mailla luonnonhoitotöitä toteutetaan. Ensisijaisesti tilannetta seurataan valvomalla maksamiseen ja valvontaan liittyviä asiakirjoja. Tarpeen mukaan Metsäkeskus seuraa tilannetta myös maastossa. 

Jos Otso on valittu luonnonhoitohankkeen toteuttajaksi, sille on myönnetty tuki ns. hankehakumenettelyssä, josta säädetään kemera-laissa. Kyseessä ei ole kilpailutettu julkinen hankinta, johon sovellettaisiin hankintalakia. Otson ja Metsäkeskuksen välillä ei ole sopimusta luonnonhoitohankkeen toteuttamisesta.

11. Miksi yhteishankkeissa tuki on maksettu Otso Metsäpalvelut Oy:lle eikä maanomistajalle?

Yhteishankkeissa tuensaajina ovat hankkeessa mukana olevien kiinteistöjen omistajat, jotka ovat valinneet hankkeen suunnittelijaksi ja toteuttajaksi Otso Metsäpalvelut Oy:n. Voimassa olevan kemera-lain mukainen tuki maksetaan ensisijaisesti tuensaajina oleville maanomistajille. Yhteishankkeissakin tuki voidaan maksaa erikseen kullekin maanomistajalle. Tavanomaisesti suometsänhoidon ja metsäntien tekemisen yhteishankkeiden rahoitushakemuksen yhteydessä tuensaajat antavat hanketta suunnittelevalle ja toteuttavalle organisaatiolle valtuuden, jonka perusteella toimija pyytää tukimaksut maksettavaksi omalle pankkitililleen. Toimijalle maksettu tuki vähennetään toimijan varsinaisille tuensaajille lähettämistä hankkeen toteuttamiskustannusten laskuista.

12. Mistä löydän suometsän hoidon tai metsätiehankkeen loppuun toteuttamiseksi toimijan? Onko toteuttajalle jotain erityisvaatimuksia?

Mikäli olet sopinut konkurssipesän kanssa siitä, että konkurssipesä ei jatka keskeneräisen hankkeen toteuttamista, voit hankkia hankkeelle uuden toteuttajan. Ennen sitä kannattaa olla yhteydessä Metsäkeskukseen, jotta kaikki tarpeelliset seikat, esimerkiksi uuden toteuttajan valintaan liittyvä hankinnan kilpailuttamisvaatimus, tulevat huomioon otetuiksi.

13. Miten saan yhteyden Otso Metsäpalvelut Oy:n omaisuutta hallinnoivaan konkurssipesään?

Metsäkeskus neuvoo ja viestii Otson konkurssin osalta kemera-tukeen liittyvistä asioita. Valitettavasti emme pysty auttamaan konkurssimenettelyyn liittyvissä asioissa. 

 

Lisätietoja:

Kirjautumalla Metsään.fi-palveluun voit etsiä sopivia metsäalan palveluntarjoajia. Palvelussa voit myös ottaa heihin suoraan yhteyttä palveluilmoituksen kautta.

Kirjaudu Metsään.fi-palveluun

Voit myös kirjautumatta etsiä metsäalan palveluntarjoajia kaikille avoimesta Metsäkeskuksen Metsään.fi-toimijat kartalla -palvelusta. Palvelu näyttää Metsään.fi-palvelussa mukana olevia yrityksiä ja muita palveluntarjoajia. Näet toimijan sijainnin kartalla ja tietoja toimijan tarjoamista palveluista.

Metsään.fi-toimijat kartalla

Kemera-laki edellyttää, että työt tulee tehdä metsäalan hyvän ammattikäytännön mukaisesti. Hankkeen toteuttajan tulee hallita kyseisen työlajin mukaiset hyvään ammattikäytäntöön liittyvät lakisääteiset vaatimukset ja työlajikohtaiset ohjeet.

 

Asiaan liittyviin kysymyksiin vastaavat Metsäkeskuksessa seuraavat henkilöt:

Pohjoinen palvelualue (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)

Ari Kemppainen, puh. 044 710 4300, sähköposti: ari.kemppainenatmetsakeskus.fi

Itäinen palvelualue (Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)

Markku Partamies, puh. 040 017 2178, sähköposti: markku.partamiesatmetsakeskus.fi

Läntinen palvelualue (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi)

Risto Santapukki, puh .040 039 2942, sähköposti: risto.santapukkiatmetsakeskus.fi

Eteläinen palvelualue (Kanta-Häme, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Uusimaa)

Martin Sjölind puh. 050 581 1763, sähköposti: martin.sjolindatmetsakeskus.fi

Kaakkoinen palvelualue (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso)

Martin Sjölind puh. 050 581 1763, sähköposti: martin.sjolindatmetsakeskus.fi

Metsäkeskus neuvoo ja viestii Otson konkurssin osalta kemera-tukeen liittyvistä asioita. Valitettavasti emme pysty auttamaan konkurssimenettelyyn liittyvissä asioissa.