Siirry pääsisältöön

Tietoa kemera-tuista

Kemera-tukea voidaan myöntää yksityiselle maanomistajalle

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan: 

 • luonnollista henkilöä; (tämä on yleisin kemera-tuen saajien metsänomistusmuoto) 
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö; 
 • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen; 
 • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen; 
 • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa. 
 • yksityiseksi maanomistajaksi katsotaan myös ne luonnolliset henkilöt, jotka omistavat kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, jos heidän omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja jos yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.

Kemera-tuki päättyy vuoden 2023 lopussa

Kemera-tukia koskevan lain voimassaolo päättyy 31.12.2023.

Tukia koskevat hakemukset tulee toimittaa Metsäkeskukseen viimeistään 1.10.2023, käytännössä siis syyskuun loppuun mennessä.

Kemera-hankkeen toteuttamisaika ilmoitetaan, kun hakemus hyväksytään. Toteuttamisaika voi yltää maksimissaan vuoden 2026 puolelle. Tukimaksuja voidaan suorittaa 31.12.2026 saakka. 

Uusi metka-kannustejärjestelmä tulee korvaamaan nykyisen kemera-tuen vuonna 2024.

Tuettavat työlajit

 • Taimikon varhaishoito 
 • Nuoren metsän hoito 
 • Metsäautoteiden rakentaminen ja perusparantaminen 
 • Suometsän hoito 
 • Metsän terveyslannoitus 
 • Ympäristötuki 
 • Tuki metsäluonnon hoitohankkeisiin 

Kemera-tukea on haettava ennakkoon

Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon työt voi aloittaa heti, kun hakemus on perillä Metsäkeskuksessa.  Metsäkeskuksen rahoituspäätöstä ei näiden työlajien osalta siis tarvitse odottaa. Rahoitusta kuitenkin myönnetään vain niille hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot. Rahoitusehdoista on lisätietoa tukilajikohtaisilla sivuilla. Näihin työlajeihin kannattaa hakea rahoitusta kirjautumalla Metsäkeskuksen maksuttomaan Metsään.fi-palveluun

Metsätien tekemisen, suometsien hoidon ja terveyslannoituksen voi aloittaa vasta Metsäkeskuksen rahoituspäätöksen jälkeen. Näissä työlajeissa rahoitushakemuksen lisäksi samassa yhteydessä tulee toimittaa hankkeen toteuttamissuunnitelma. Työlajeissa, joissa edellytetään toteuttamissuunnitelmaa, tuki perustuu todellisiin, kohtuullisiin kustannuksiin. 

Toteutusilmoitus tehdyistä töistä

Tehdyistä töistä ilmoitetaan Metsäkeskukselle toteutusilmoituksilla. Niiden perusteella maksetaan aiemmassa vaiheessa haetut tuet. 

Hakemusten ja toteutusilmoitusten toimittaminen

Hakemukset ja toteutusilmoitukset voi toimittaa sähköpostitse turvapostilla tai kirjepostina. Ohjeet hakemusten ja toteutusilmoitusten toimittamiseen löytyvät Lomakkeet-sivulta.

Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon osalta rahoitushakemukset ja toteutusilmoitukset kannattaa tehdä sähköisesti maksuttomassa Metsään.fi-palvelussa

Kohteet, joille kemera-tukea ei voida myöntää

Kemera-tukea voidaan myöntää vain alueille, joilla metsälaki on voimassa. Seuraavaksi esitetyillä kohteilla metsälaki ei ole voimassa eikä kemera-tukea siksi voida myöntää: 

 • luonnonsuojelulain nojalla muodostetut suojelualueet, lukuun ottamatta sellaisia valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuvia yksityisiä luonnonsuojelualueita, joiden rauhoitusmääräysten mukaan rahoitettava toiminta on sallittu 
 • maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavassa suojelualueeksi osoitetut alueet 
 • asemakaava-alueet, lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen osoitettuja alueita 
 • alueet, joilla on voimassa toimenpiderajoitus asemakaavan laatimiseksi 
 • oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueet, lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen sekä virkistyskäyttöön osoitettuja alueita 
 • valtion mailla sijaitsevat erämaa-alueet ja puolustusvoimien ampuma-alueiden maalialueet. 

Muita kemera-tuen myöntämistä rajoittavia tekijöitä

 • Toteuttamissuunnitelman ja toteutusilmoituksen laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus ja siitä on esittää selvitys. 
 • Samalle kohteelle on aiemmin myönnetty kemera- tai metsänparannusrahoitus. 
  • Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon tapauksessa on oltava kulunut kymmenen vuotta samalla kohteella rahoitetusta metsänuudistamisesta. 
  • Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon kohdalla on oltava kulunut kymmenen vuotta samalla kohteella rahoitetusta, kumotun kemera-lain mukaisesta nuoren metsän hoitotyöstä. 
  • Taimikon varhaishoidon jälkeen tulee olla kulunut seitsemän vuotta toimenpiteelle myönnetyn tuen loppuun maksamisesta, ennen kuin alueella voidaan rahoittaa nuoren metsän hoitotyötä. 
 • Luonnonsuojelulain 9, 24, 29–35, 47–49, 55 ja 56 §:stä sekä 10 luvusta johtuvat rajoitteet. 

Hakemusten ja toteutusilmoitusten käsittelyajat

 Keskimääräinen käsittelyaika, viikkoa *)

Työlaji Hakemus Toteutusilmoitus
Taimikon varhaishoito**) 2 1,5
Nuoren metsän hoito**) 2,5 2,5
Terveyslannoitus 2,5 2
Metsätien tekeminen 11 2
Metsätien perusparannus 8 3
Suometsänhoito  4 2

*) Käsittelyaika lasketaan asiakirjan saapumisen ja asiaa koskevan päätöksen välisenä aikana. Taulukossa esitetty käsittelyaika on asiakirjojen keskimääräinen käsittelyaika koko vuoden aikana. Käsittelyajat ovat keväisin keskimääräistä lyhyempiä ja loppusyksyllä keskimääräistä pitempiä. 

**) Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon asiakirjoista noin 80 % saapuu sähköisesti. Niiden käsittely on huomattavasti nopeampaa kuin sähköpostilla tai postitse saapuneiden asiakirjojen käsittely.

Yksittäisten asiakirjojen käsittelyajat voivat poiketa hyvin paljon keskimääräisestä ajasta lyhyempään ja pitempään suuntaan. Nopeimmin tulevat käsitellyiksi hyvin täytetyt asiakirjat, hitaimmin puolestaan asiakirjat, joihin joudutaan kysymään lisäselvityksiä käsittelyn aikana. Käsittelyaikojen laskennassa ovat mukana myös tarkastukseen valikoituneet asiakirjat. Tällaisen asiakirjan käsittely voi kestää useita kuukausia, varsinkin, jos asiakirja on saapunut talvella ja tarkastus vaatii maastokäynnin lumettomaan aikaan.

Metsälaissa tarkoitettu aluejako

Kemera-laissa tarkoitetut maantieteelliset alueet on kuvattu oheisella kartalla (VNA 1308/2013): eteläinen alue vihreällä, keskinen alue violetilla ja pohjoinen alue keltaisella.