Tuki metsäluonnon hoitohankkeisiin

Lisätietoja

Sari Alden
hankehallinnon asiantuntija
puh. 029 432 5421
sari.alden(at)metsakeskus.fi

Yrjö Niskanen
hankehallinnon asiantuntija
puh. 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)metsäkeskus.fi

Kun lähetät rahoitushakemuksia tai toteutusilmoituksia Metsäkeskukselle sähköpostitse, otsikoi viestit seuraavasti:

  • Rahoitushakemus, työlaji, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Rahoitushakemus, nuoren metsän hoito, Kerimäki, Etelä-Savo).
  • Toteutusilmoitus, työlaji, rahoituspäätöksen numero, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Toteutusilmoitus, nuoren metsän hoito, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Etelä-Savo).

 

Metsäluonnon hoitohankkeisiin tarkoitettua tukea voidaan myöntää

  • usean tilan alueelle ulottuviin, monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin sekä metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen
  • metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämiseen tai korjaamiseen, jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle
  • metsien monimuotoisuutta edistävään kulotukseen
  • metsäluonnolle haitallisten vieraskasvilajien hävittämiseen ja niiden leviämisen estämiseen metsätalousmaalla
  • muihin edellä mainittuja hankkeita vastaaviin metsäluonnon hoitoa ja metsien monikäyttöä sekä maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja korostaviin, alueellisesti merkittäviin hankkeisiin