Siirry pääsisältöön

Verkkokoulutukset

Opiskele Metsäkeskuksen verkkokoulutuksia joustavasti - ajasta ja paikasta riippumatta.

Verkkokoulutuksistamme saat tietoa muun muassa metsänomistuksesta, metsän- ja luonnonhoidosta, metsäverotuksesta, luonnontuotteista ja palveluista, kulotuksesta sekä yksityistieasioista. Pääset lisäksi harjoittelemaan oppimaasi vastaamalla kertauskysymyksiin ja osaamiskokeisiin. 

Saat verkkokoulutukset käyttöösi rekisteröitymällä verkkokoulutuspalveluun. Rekisteröitymislomakkeen täytettyäsi saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen verkkokoulutuspalvelun käyttäjätunnuksen. Kirjaudu verkkokoulutuksiin -linkistä pääset kirjautumaan ja suorittamaan vapaasti verkkokoulutuspalvelussa olevia koulutuksia. 

Jos sinulla on kysyttävää palvelusta tai ongelmia sen käytössä, voit olla yhteydessä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eKoulutuksetatmetsakeskus.fi

Esimerkkejä verkkokoulutuksistamme

Yksityistiekurssit-verkkokoulutussarja

Suomen metsäkeskuksen Yksityistiekurssit-verkkokoulutussarja sisältää yhdeksän osaa. Niistä kuusi on suunnattu tiekunnille; Yksityistielaki, Tiekunnan kokous, Hoitokunta, toimitsijamies ja niiden tehtävät, Tiekunnan taloushallinto, Tieyksiköinnin perusteet ja Yksityisteiden kunnossapito. Toimijoille suunnattua sisältöä ovat Metsätiehankkeen suunnittelu, Metsätiehankkeen toteutus ja Kantavuusmittaus.

Verkkokoulutussarjan tiekunnille suunnatut kurssit antavat hyvät perustiedot tiekunnan toiminnan tärkeimmistä osa-alueista tiekunnan hallintotehtävissä toimiville tai niihin aikoville. Kurssit soveltuvat hyvin yleistiedoksi myös tiekunnan osakkaille. Toimijoille suunnatut kurssit antavat perustiedot peruskorjaushankkeen läpivientiin. Nämä kurssit soveltuvat hyvin myös peruskorjaushankkeen aloittamista suunnitteleville tiekunnille. Verkko-oppimisympäristö ohjaa käyttäjäänsä eteenpäin, joten koulutuksen suorittaminen on helppoa.

Tiekunnille suunnatut kurssit on tuotettu yhteistyössä Metsäkeskuksen EU-rahoitteisten Lounais-Suomen yksityistiet, Pirkanmaan metsälogistiikka, Toimiva biotalouden infra ja Kaakkoisen Suomen yksityistiestön parantaminen -hankkeiden kanssa.

Kirjaudu verkkokoulutuksiin

Suometsänhoidon verkkokoulutussarja

Verkkokoulutussarja sisältää kolme verkkokoulutusta

  1. Millaisessa suometsässä voi tehdä puunkorjuuta muulloinkin kuin talvella? Suometsien sulan maan aikainen puunkorjuukelpoisuus -verkkokurssilta saat opit kesäkorjuukelpoisten suometsien tunnistamiseen omissa metsissäsi. Verkkokurssi on toteutettu Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteisessä Suometsien sadonkorjuu -aluekehityshankkeessa.
  2. Hiiliviisas suometsän hoito -verkkokurssi on suunniteltu metsänomistajille kertomaan vesitalouden merkityksestä suometsissä ja suometsien ilmasto ja vesistövaikutuksista sekä opastamaan suometsien hoitoon soveltuvista käsittelytavoista. Verkkokurssi on toteutettu osana Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistä Hiiliviisas suometsän hoito hanketta.
  3. Suometsien tuhkalannoitus on verkkokoulutus suometsien ravinnetaloudesta, lannoituskohteiden valinnasta ja tuhkalannoituksen toteutustavoista. Koulutuksesta saat perustiedot suometsien ravinnetaloudesta ja ravinnepuutosoireiden tunnistamisesta. Koulutus kertoo tuhkalannoituksen vaikutuksesta metsänkasvuun ja toimenpiteen kannattavuudesta sekä opastaa lannoituskohteiden valinnassa ja tuhkalannoituksen toteutuksessa. Lisäksi koulutus kertoo tuhkalannoituksen vaikutuksista ympäristöön ja vesitalouteen. Verkkokurssi on toteutettu osana Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistä Hiiliviisas suometsän hoito hanketta.

Suometsäosaajan opiskeluaineisto

Suometsäosaaja-opiskeluaineiston tavoitteena on valmentaa metsäammattilaisia suunnittelemaan suometsien hoitohankkeita kokonaisvaltaisesti ja tunnistamaan hankkeen koko toimenpideketjun tarpeet. Hyvällä suunnitteluosaamisella edistetään metsätalouden kannattavuutta, monimuotoisuuden turvaamista, luonnonhoitokohteiden tunnistamista ja toimenpiteiden vaikutusten arviointia. Tutustu verkkokurssin opiskelumateriaaleihin Tapion Suometsäosaaja-sivulla.

Osaamista voi testata ja osaamisensa osoittaa suorittamalla Suomen metsäkeskuksen ylläpitämän suometsäosaajan osaamiskokeen. Kirjaudu verkkokoulutuksiin.

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt- verkkokoulutus antaa ymmärryksen metsälain mukaisten tärkeiden elinympäristöjen merkityksestä monimuotoisuuden turvaamisessa ja auttaa elinympäristökohteiden tunnistamisessa ja turvaamisessa. 

Koulutus tarjoaa tietoa metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteistä, tunnistamisesta ja kohteiden rajaamisesta. Koulutusaineisto on kuusiosainen, se koostuu elinympäristöjen yleisiä edellytyksiä käsittelevästä johdanto-osasta, elinympäristötyypeittäisistä osista sekä elinympäristöjen turvaamista käsittelevästä osasta. Materiaalissa on runsas ja havainnollinen kuvitus ja se sisältää myös pieniä kertaustehtäviä. Koulutuksen voi suorittaa itsenäisesti joko kokonaisuutena tai osissa.

Millainen luonnonhoitaja olen -verkkoaineisto

Monimetsä-hanke on tuottanut vuonna 2019 metsänomistajille suunnatun talousmetsien luonnonhoidon keinoja esittelevän verkkoaineiston. Millainen luonnonhoitaja olen -aineistossa metsänomistaja pääsee kokeilemaan, kuinka hyvin tuntee talousmetsien luonnonhoidon keinoja ja saa samalla lisää tietoa niistä.

Verkkoaineisto on seitsemänosainen ja kokonaisuuteen tutustuminen kestää noin 30 minuuttia, mutta yksittäisen osan voi käydä läpi 5-10 minuutissa. Aineisto tarjoaa tietoa esimerkiksi siitä, mihin säästöpuiden jättämisellä hakkuissa pyritään, minkälaisia säästöpuita erityisesti on hyvä jättää omaan metsään, miksi vesiensuojelun suojavyöhykkeitä tarvitaan ja mikä merkitys lahopuustolla on talousmetsissä.

Käytäväharvennus - menetelmän esittely

Käytäväharvennushankkeessa (2017-2018) kehitettiin uutta työmenetelmää nuorten metsien ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen. Esittelypakettiin on koottu hankkeen tutkimustietoa ja tietoa siitä, mitkä ovat käytäväharvennuksen mahdollisuudet harvennusmetsien 
korjuussa ja metsänhoidon monipuolistamisessa.

Metsien hoidon omavalvontakoulutukset verkkokoulutuksina

Omavalvontakoulutuksissa perehdytään maanmuokkauksen, taimikon istutuksen sekä taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon omavalvontamittauksiin. Kurssien jälkeen tiedät myös, mihin omavalvonnalla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää. Verkko-oppimisympäristö ohjaa kurssin suorittamisessa ja etenemisessä.

Luonnonhoitopaketti toimijoille

Luonnonhoidon koulutuspaketti tarjoaa tietoa talousmetsien luonnonhoidosta metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelijoille ja toteuttajille. Tavoitteena on, että koulutuksen läpikäyneet osaisivat paremmin hahmottaa, mistä toimenpiteistä talousmetsien luonnonhoito koostuu ja kuinka luonnonhoito voidaan huomioida metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kurssin sisällön kokoamisessa on hyödynnetty Tapio Oy:n Metsänhoidon suositukset -julkaisua.

Kurssi koostuu kolmesta osasta: monimuotoisuuden turvaaminen ja suojelukohteet, vesiensuojelu sekä jatkuva kasvatus. 

Koulutuksen toteuttaminen on osa Enemmän metsästä / Rikare skog -hanketta, joka on käynnissä Suomen metsäkeskuksessa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella vuosina 2018-2021. Hanketta osarahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Botnia-Atlantica - ohjelman kautta.

Metsätuhot, kirjanpainaja kuusikossa: Ennakointi, hallinta ja torjunta

Verkkokurssin tarkoituksena on lisätä tietoa kirjanpainajatuhojen vaiheista ja kirjanpainajan elinkierrosta. Kurssilla perehdytään myös metsätuholakiin ja sähköisiin työkaluihin, jotka auttavat kirjanpainajatuhojen ennakoinnissa. 

Kirjanpainajatuhon tunnistamista havainnollistetaan vaiheittain kuvaesimerkein. Tunnista kirjanpainajatuhon riskipaikat, tarkkaile kirjanpainajaiskeymän oireita puustossa, pohdi tarvittavia toimenpiteitä ja muista, ettei jo kuollut puu lisää hyönteistuhoriskiä.   

Varaa verkkokurssin opiskeluun aikaa puolesta tunnista tuntiin.

Katso myös kirjanpainajaopas: Kirjanpainaja kuusikossa: ennakointi, hallinta ja torjunta