Siirry pääsisältöön

Helmi-elinympäristöohjelma

Monimuotoisuudelle tärkeitä elinympäristöjä voidaan suojella, kunnostaa ja ennallistaa vapaaehtoisesti Helmi-elinympäristöohjelman avulla. Kunnostustöitä ja ennallistamista voidaan tehdä sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Helmi-elinympäristöohjelmaa toteutetaan vuosina 2021–2030. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelman avulla

  • suojellaan ja ennallistetaan soita
  • kunnostetaan lintuvesiä- ja kosteikoita
  • hoidetaan perinnebiotooppeja
  • hoidetaan metsäisiä elinympäristöjä
  • hoidetaan ja kunnostetaan pienvesiä ja rantaluontoa.

Helmi-ohjelma on ensimmäinen laaja kansallinen ohjelma, jossa pääroolissa ovat ennallistaminen ja luonnonhoito. Elinympäristöjä sekä niiden ennallistamista ja hoitoa tarkastellaan laajoina kokonaisuuksina. Helmi-ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. 

Metsäkeskuksen suunnittelemissa luonnonhoitohankkeissa voidaan Helmi-ohjelman mukaisesti esimerkiksi ennallistaa suoelinympäristöjä. Tämä tapahtuu tukkimalla ojia ja palauttamalla vesiä kuivuneille suoalueille. Lisäksi luonnonhoitohankkeissa voidaan perustaa kosteikkoja ja kunnostaa pienvesien valuma-alueita.

Vuonna 2023 tukea töiden tekemiseen voi hakea kemera-varoista. Tukena voidaan korvata kokonaisuudessaan kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Luonnonhoitohanketuki kohdistetaan Metsäkeskuksen suunnittelemiin alueellisiin, useammista toimenpiteistä koostuviin hankekokonaisuuksiin. Metsäkeskus järjestää hankehaun, jossa luonnonhoitohankkeille valitaan tekijät.

Vuonna 2024 metsätalouden kannustejärjestelmä uudistuu. Uudessa kannustejärjestelmässä tuen hakemisen mahdollisuudet laajenevat ja tukea luonnonhoitotöihin voi hakea myös ilman hankehakua. Silloin tukea voi saada myös yksityisten maanomistajien yhteishankkeeseen tai yksittäisen maanomistajan toteuttamaan hoitotyöhön.

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistä Helmi-ohjelmaa toteuttavat Metsäkeskuksen lisäksi ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Suomen riistakeskus sekä lukuisat kunnat ja järjestöt.

Lisätietoja

Tietoa luonnonhoitohankkeista
Tutustu luontotietoaineistoihin
Helmi-ohjelma ympäristöministeriön verkkosivuilla

 

Metsäkeskuksen alueelliset luonnonhoidon asiantuntijat:

Jarmo Laitinen
Keski-Suomi, Pohjois- ja Etelä-Savo, Pohjois- ja Etelä-Karjala, Kymenlaakso
040 502 4170
jarmo.laitinenatmetsakeskus.fi

Nina Myllykangas
Pohjanmaa, Uusimaa, Kanta- ja Päijät-Häme sekä Kemiönsaari ja Parainen
040 532 1165
nina.myllykangasatmetsakeskus.fi

Jarmo Uimonen
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Satakunta, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi
040 525 3053
jarmo.uimonenatmetsakeskus.fi

Matti Välimäki
Lappi, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa
050 592 9341
matti.valimakiatmetsakeskus.fi

 

Metsäkeskuksen Helmi-asiantuntijat Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa:

Ville Koukkari
040 546 5025
ville.koukkariatmetsakeskus.fi

Mika Tuovila
040 020 0082
mika.tuovilaatmetsakeskus.fi

Lisätietoja