Gå direkt till innehållet

Öppna skogs- och naturdata

Service

Skogscentralen samlar in skogsdata om de privata skogarna och naturen i Finland. Största delen av data som Skogscentralen samlat är tillgängliga i elektroniskt format på Skogscentralens webbplats. Du kan läsa, ladda ner eller överföra till ditt eget datasystem genom ett gränssnitt.

Skogscentralen samlar in skogsdata med hjälp av fjärrkartering och delvis i fält. Fjärrkartering innebär att man samlar in data med hjälp av flygplan. Skogscentralen får också information när kunderna lämnar in olika dokument till Skogscentralen för att sköta ärenden.

Skogscentralen har öppna skogs- och naturdata till exempel om följande ämnesområd:

 • virkesvolym
 • trädslag
 • näringsinnehållet i marken
 • gjorda skogsbruksarbeten
 • planerade skogsbruksarbeten, till exempel planerade avverkningar
 • ansökan om att få stöd för skogsvårdsarbeten
 • ansökan om att få stöd för att skydda miljöobjekt för en viss tid
 • vattenvård
 • särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen
 • uppgifter om privatpersoner som äger skog sorterade kommunvis, i form av tabeller
 • karta över utbetalade ersättningar för hjortdjursskador.

Noggrannheten av data varierar. En del av data täcker hela Finland och en del av informationen gäller enstaka träd. Till exempel kan du läsa ett riksomfattande sammandrag av skogsdata om privatskogar. Data om fjärrkarterade provytor däremot innehåller mätningsuppgifter om enstaka träd. Du ser noggrannheten i samband med varje informationshelhet.

Öppna skogs- och naturdata är fritt tillgängliga för alla.

I samband med den öppna skogs- och naturinformationen överlåts inte skogsägares person- eller kontaktuppgifter. Om den som utnyttjar informationen kopplar samman öppen skoglig information med ägaruppgifter är det på den personens ansvar att se till att de skyldigheter som finns kring skydd av personuppgifter följs.

Skogscentralens öppna material offentliggörs med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 (på finska) (CC BY 4.0). Allt material under licensen kan användas fritt på alla sätt, under förutsättningen att källan namnges. Det måste även anges om några ändringar har gjorts i materialet. Man kan exempelvis namnge källan så här: Innehåller material [materialet] av Finlands skogscentral 01/2020.

Du ser vilka skogs- och naturdata som är öppet tillgängliga på Skogscentralens webbplats. En del av data kan du använda direkt på webbsidan med hjälp av din webbläsare. En del av data kräver ett speciellt dataprogram för att man ska kunna använda dem. Du ser med information om användningssättet i samband med de olika datamaterialen.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

MinSkog.fi är skogsägares och skogsbranschens aktörers gemensamma tjänst för att hantera ärenden och hålla kontakt.

Skogsägare ser i tjänsten grunduppgifter om sin egen skog och till exempel skogsvårds- och skogsförnyelseförslag. Det går att anmäla verkställd skogsvård och verkställda avverkningar i MinSkog.fi.

I MinSkog.fi kan man söka Kemera-finansiering och lämna in anmälan om verkställande för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog eller anmäla hjortdjursskador. Det går också att lämna in anmälan om användning av skog i tjänsten. Skogsägare kan om de så önskar dela med sig av informationen i tjänsten till de aktörer i branschen som de väljer.

Skogsägare och aktörer loggar in i tjänsten med sina nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort. Aktören behöver dessutom en fullmakt att sköta ärenden åt den organisation som aktören företräder. På Skogscentralens webbplats kan du läsa mer om nyttan av MinSkog.fi och få anvisningar om hur du använder tjänsten.

Publiceringen av skogsdata styrs av lagen om Skogscentralens system för skoglig information (skogsdatalagen). Det är avgiftsfritt att använda tjänsten.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalets pris varierar enligt ditt operatörsavtal.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Dataöverföringstjänsten är en gränssnitt som ger organisationen i skogsbranschen möjlighet att sköta ärenden elektroniskt med Skogscentralen. Dataöverföringstjänsten fungerar via Suomi.fi-informationsleden.

När du vill ta i bruk dataöverföringstjänsten, skriv först e-post till adressen tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.

Om du vill få teknisk information om skogscentralens tjänster i Suomi.fi-kanalens API-katalog, tryck på knappen ”Till e-tjänsten” nedan.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalets pris varierar enligt ditt operatörsavtal.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Skogscentralens växel kopplar ditt samtal till rätt person. Råd i skogsfrågor får du bäst genom att kontakta vår kundtjänst.

Kontaktuppgifter

Växel
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Priset gäller även väntetid.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 16:15
Tisdag: 08:00 - 16:15
Onsdag: 08:00 - 16:15
Torsdag: 08:00 - 16:15
Fredag: 08:00 - 16:15

Länkar

Finlands skogscentral samlar in och distribuerar information om skogarna i Finland. Största delen av materialet som Skogscentralen samlat är öppet och tillgängligt i elektroniskt format.

Gå till webbsidan

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalets pris beror på ditt operatörsavtal.

Skogsdata är lägesbunden information om skogsfigurer som samlas in med offentliga medel. Sammanställningen av skogsdata innehåller information om fördelningen av skogsbruksmarken, trädbeståndets volym och tillväxt, fördelningen enligt utvecklingsklass samt information om behov av skogsvård och möjligheter till avverkning.

Insamlingen av skogsdata hör till Finlands skogscentrals lagstadgade uppgifter. Skogscentralens skogsdatabas är världens mest omfattande. Det finns data om över fyra femtedelar av Finlands privatägda skogsareal. Skogscentralen samlar in skogsdata med hjälp av fjärrinventeringsmetoden. Metoden grundar sig på laserskanning, flygfotografering, provytemätningar och riktad fältinventering. Uppdaterade skogsdata utgör grunden för all vår verksamhet och är en viktig informationskälla för våra kunder.

Skogsdatainsamling och upprätthållandet av skogsdata är en av Skogscentralens skogsdatatjänster. Du kan läsa mer om våra tjänster på vår webbplats.

Gå till webbsidan

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalets pris beror på ditt operatörsavtal.

I tjänsten "Metsään.fi-toimijat kartalla" hittar du med hjälp av en kartapplikation de skogstjänstföretag och andra tjänsteleverantörer som är med i MinSkog.fi-tjänsten.

Tjänsten visar på en karta var aktören finns samt information om de tjänster som aktören erbjuder. Tjänsten är öppen för alla. Tjänsten är tillgänglig bara på finska.

Gå till webbsidan

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalets pris varierar enligt ditt operatörsavtal.
Uppdaterad