Gå direkt till innehållet

Anmäl hjortdjursskada och sök ersättning

Service

Som privat markägare (skogsägare) kan du få ersättning för
skador som hjortdjur har orsakat i skogen.

Av skogsskador som orsakats av hjortdjur kan du få ersättning för en avsevärd värdeminskning av skogsodlingsmaterial, plantbestånd eller äldre trädbestånd.

Om skadan i plantbestånd är allvarlig kan du också få ersättning för kostnaderna för nödvändig kompletteringsodling eller ny beskogning av skadeområdet.

Hjortdjur är älg, vitsvanshjort, skogsvildren, dovhjort, kronhjort och sikahjort.

En skada ersätts om det sammanlagda beloppet av skadorna överstiger 170 euro per kalenderår.

Följande kan söka ersättning:

  • en enskild markägare
  • en enskild markägares dödsbo eller en sammanslutning som bildats av delägarna i dödsboet
  • delägarlag för samfällda skogar, om minst hälften av andelarna ägs av fysiska personer
  • bolag eller sammanslutningar som enskilda jordbrukare eller enskilda markägare bildat och vilkas huvudsyfte är att idka gårdsbruk.

En förutsättning för att få ersättning är att markägaren har försökt förhindra att skadan uppkommer.

När Skogscentralen har fått anmälan om skadan värderar Skogscentralen skadan i en fältgranskning. Skogscentralen meddelar markägaren och en representant för viltvårdsföreningen i förväg när fältgranskningen kommer att göras. De har rätt att närvara vid fältgranskningen.

Över fältgranskningen upprättas ett värderingsinstrument. I värderingsinstrumentet antecknas beståndsuppgifterna och ersättningsbeloppet. Markägaren och representanten för viltvårdsföreningen har rätt att anteckna sin egen uppfattning om skadan i värderingsinstrumentet.

Skadan ska värderas senast inom tre års tid efter att skadan har uppstått. Skogscentralen tar ut en avgift för värderingen.

Skadebeloppet bedöms utifrån storleken av de skador som hjortdjur har orsakat enskilda träds huvudstam, sidogrenar, barr- eller lövmassa eller bark. Det är också möjligt att få ersättning för de värderingskostnader som den sökande har betalat.

Ersättningsbeloppet minskar om det har betalats ersättning för skadan enligt annan lagstiftning eller försäkring. Ersättningsbeloppet minskar också om skadeområdet har betalats ersättningar för avsevärd värdeminskning på plantbestånd eller äldre trädbestånd under de tre åren närmast före ansökan.

Ersättning betalas inte om antalet oskadda plantor av utvecklingsdugliga trädslag jämt fördelade överstiger skogsvårdsrekommendationerna för planttäthet vid skogsförnyelse.

Hjortdjursskadeprojektet gäller ett år i taget. Det år då projektet gäller är året efter värderingsåret.

Tjänsten är avgiftsbelagd.
Värderingsavgiften bestäms enligt arealen: I fråga om arealer på högst 1 hektar är en grundavgift 150,00 euro. Därtill tas det ut en avgift på 80,00 euro för den del som överstiger 1 hektar och som uppgår till högst 5 hektar, per varje påbörjad hektar. Utöver dessa är avgiften 50,00 euro för den del som överstiger 5 hektar per varje påbörjad hektar.

När du upptäcker skadan lämna in blanketten "Anmälan om hjortdjursskada och ansökan om ersättning" till Skogscentralen utan dröjsmål.

Vi rekommenderar att du lämnar in anmälan i e-tjänsten MinSkog.fi. Du kan också skriva ut blanketten och lämna in den till Skogscentralen. Skicka blanketten per skyddad e-post eller per post till kontoret i Lahtis.

Om det har gjorts en kompletteringsodling eller ny beskogning av skadeområdet lämna in anmälan om verkställande till Skogscentralen. I annat fall behöver du inte lämna in en anmälan om verkställande. Gör anmälan om verkställande genom att fylla i blanketten "Anmälan om verkställande/ansökan om tilläggstid för hjortdjursskada".

Lämna in anmälan om verkställande till Skogscentralen senast 30.9 det år då finansiering har beviljats. Du ska använda ersättningsbeloppet före utgången av året.

Om odlingsarbetena inte kan slutföras under det år som finansiering har beviljats sök tilläggstid för arbetet. Sök tilläggstid genom att fylla i blanketten "Anmälan om verkställande/ansökan om tilläggstid för hjortdjursskada".


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

MinSkog.fi är skogsägares och skogsbranschens aktörers gemensamma tjänst för att hantera ärenden och hålla kontakt.

Skogsägare ser i tjänsten grunduppgifter om sin egen skog och till exempel skogsvårds- och skogsförnyelseförslag. Det går att anmäla verkställd skogsvård och verkställda avverkningar i MinSkog.fi.

I MinSkog.fi kan man söka Kemera-finansiering och lämna in anmälan om verkställande för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog eller anmäla hjortdjursskador. Det går också att lämna in anmälan om användning av skog i tjänsten. Skogsägare kan om de så önskar dela med sig av informationen i tjänsten till de aktörer i branschen som de väljer.

Skogsägare och aktörer loggar in i tjänsten med sina nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort. Aktören behöver dessutom en fullmakt att sköta ärenden åt den organisation som aktören företräder. På Skogscentralens webbplats kan du läsa mer om nyttan av MinSkog.fi och få anvisningar om hur du använder tjänsten.

Publiceringen av skogsdata styrs av lagen om Skogscentralens system för skoglig information (skogsdatalagen). Det är avgiftsfritt att använda tjänsten.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalets pris varierar enligt ditt operatörsavtal.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Via skyddad e-post skickar du ansökningar om stöd för skogsbruk, anmälningar om hjortdjursskador och bilagor till Skogscentralen datasäkert.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar eller uppgifter om bankkonto som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift, kontrollera avgiften hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Blanketter

Som privat markägare (skogsägare) kan du få ersättning för skogsskador som hjortdjur har orsakat i skogen.

Med den här blanketten kan du anmäla hjortdjursskada i skogen till Skogscentralen för utvärdering av skadan och ansökan om ersättning.

Vi rekommenderar att du anmäler hjortdjursskada i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi. Du kan också skicka anmälan till Skogscentralen per skyddad e-post eller per post till kontoret i Lahtis.

Med denna blankett kan du inte anmäla hjortdjursskador som orsakats på jordbruksområde eller produktionsdjur. Meddela dem till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller per post till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Lämna in anmälan om verkställande om det har gjorts en kompletteringsodling eller ny beskogning av skadeområdet. I annat fall behöver du inte lämna in en anmälan om verkställande. Du kan inte lämna in anmälan om verkställande i e-tjänsten MinSkog.fi.

Lämna in anmälan om verkställande till Skogscentralen senast 30.9 det år då finansiering har beviljats.

Om odlingsarbetena inte kan slutföras under det år som finansiering har beviljats sök tilläggstid för arbetet.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis. Skriv i rubriken Anmälan om verkställande för hjortdjursskada.
Uppdaterad

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00
Uppdaterad