Siirry pääsisältöön

Uusi kannustejärjestelmä - metka

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, metka, tulee korvaamaan nykyisen kemera-tukijärjestelmän vuonna 2024. Kemera-tukijärjestelmä päättyy 31.12.2023. Kemera-tukea ehtii hakemaan syyskuun loppuun asti. Kemera-hakemusten on oltava Metsäkeskuksessa viimeistään 1.10.2023. 

Metka-tukea voi hakea seuraaviin töihin:

 • Taimikon ja nuoren metsän hoito, pienpuun keruu
 • Terveyslannoitus
 • Suometsän hoitosuunnitelmien laadinta
 • Suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen
 • Metsätieverkoston ylläpito
 • Ympäristötuki määräaikaiseen suojeluun sekä metsäluonnon hoitoon
 • Kulotus

Metka-työt voi aloittaa vuonna 2024 lain tultua voimaan

Uuden metsätalouden kannustejärjestelmän mukaisista töistä vaaditaan ennakkosuunnitelma lukuun ottamatta taimikonhoitoa ja nuoren metsän hoitoa.

Ilman ennakkosuunnitelmaa tehtäviä taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon töitä ei saa aloittaa ennen kuin metka-laki on tullut voimaan. Taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon metka-tukea ei siis voi saada vuoden 2023 puolella tehdylle työlle.

Ennakkosuunnitelman vaativiin töihin voi puolestaan ryhtyä vasta sitten, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen. Töiden suunnittelun voi kuitenkin aloittaa jo ennen metka-lain voimaantuloa. Esimerkiksi kulotusta varten voi suunnitella leimikon ja säästöpuut jo vuoden 2023 puolella, mutta hakemuksen voi tehdä vasta lain tultua voimaan, ja kulotuksen voi tehdä vasta kulotussuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Mikä muuttuu uudessa kannustejärjestelmässä?

Metka-tuessa selkeimpiä muutoksia entiseen kemera-tukeen verrattuna tulevat todennäköisesti olemaan muun muassa seuraavat asiat:

 • Suometsien ojien kunnostamiseen ei enää jatkossa myönnetä tukea. Sen sijaan maanomistajat voivat hakea tukea suometsien hoitosuunnitelmien laatimiseen sekä erilaisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin.
 • Kulotus on uusi tuettava työlaji.
 • Metka-tuki taimikonhoidon ja nuoren metsän hoitoon haetaan töiden toteuttamisen jälkeen. Hakemusta ennen töiden aloittamista ei tarvita. Kemera-tuki sen sijaan edellyttää hakemuksen sekä ennen töiden aloittamista että töiden tekemisen jälkeen.
 • Terveyslannoituksen metka-tuki maksetaan pinta-alan perusteella. Kemerassa terveyslannoituksen tuki on maksettu toteutuneiden kustannusten perusteella.

Ympäristötuen, luonnonhoitohankkeiden ja metsäteiden tuet säilyvät periaatteiltaan samanlaisina myös uudessa kannustejärjestelmässä. Jatkossa ympäristötuessa voi saada lisää korvausta runsaslahopuustoisella kohteella. Luonnonhoitohankkeita voidaan rahoittaa myös maanomistajan hakemuksesta. Metsäteiden osalta tukea voidaan myöntää myös yksittäiselle tilalle tien perusparannukseen, kun aikaisemmin on edellytetty yhteishanketta.

Lue lisää muutoksista uutisestamme.

Nykyisiä kemera-tukia haettava syyskuun loppuun mennessä

Metsäkeskus voi myöntää nykyisiä kemera-tukia vielä vuoden 2023 aikana. Hakemukset tulee toimittaa Metsäkeskukseen viimeistään 1.10.2023 eli käytännössä syyskuun loppuun mennessä.

Uusia kemera-hakemuksia ei oteta enää käsiteltäväksi 1.10.2023 jälkeen. Myöhässä saapuneet hakemukset joudutaan hylkäämään. Jo myönnettyjä kemera-tukia voidaan kuitenkin maksaa vielä vuoden 2026 loppuun saakka. Hankkeiden toteuttamisaika ilmenee hyväksymispäätöksestä. Katso lisätietoja kemera-hankkeiden toteutusajoista. 

Metka-lain voimaantulo

Uutta metka-kannustejärjestelmää koskeva laki on vahvistettu 19.1.2023. Lain voimaantulo edellyttää kuitenkin vielä Euroopan komission hyväksynnän. Hyväksyntäkäsittelyn arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 loppusyksyyn mennessä. Tavoitteena on, että laki tulee voimaan 1.1.2024 ja on voimassa vuoden 2029 loppuun.

Komission käsittelyssä voi tulla esille seikkoja, joiden perusteella Suomen on vielä tehtävä muutoksia metka-lakiin. Voimaantulon ajankohdasta säädetäänkin vasta komission hyväksynnän jälkeen valtioneuvoston asetuksella. Todennäköisesti asetus vahvistetaan loppuvuonna 2023. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös eri työlajien tarkemmista tukiehdoista ja myönnettävien tukien suuruudesta.

Lisätietoja