Gå direkt till innehållet

Det nya stödsystemet - metka

Ett nytt stödsystem för skogsbruket kommer att ersätta det nuvarande kemera-stödsystemet. Stödsystemet, som går under benämningen metka, stöder aktiv vård av privatägd skog, naturvård och nätverket av skogsvägar. Den 19 september 2022 gav statsrådet riksdagen en proposition om det nya stödsystemet. Utkastet till den förordning som ska definiera stödens storlek och förutsättningarna för att få stöd är ute på remiss. Remisstiden pågår till 18.11.2022.

Målet är att det nya systemet ska träda i kraft vid ingången av 2024 och gälla till slutet av 2029. För att den nya lagen ska kunna träda i kraft måste den även godkännas av EU-kommissionen. Tidtabellen för det är okänd.

Kemera-stöd enligt nuvarande modell kan beviljas fram till slutet av 2023. Då ska ansökan vara inlämnad till Skogscentralen senast 1.10.2023. Utbetalningen av beviljade kemera-stöd fortsätter till slutet av 2026.

Information om hur metka-lagstiftningen framskrider

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt incitamentssystem för skogsbruket

Utkast till statsrådets förordning om incitamentsystemet för skogsbruket

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 19.9.2022: Incitamentsystemet för skogsbruket ändras

Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020-luvulla - arbetsgruppens protokoll

 

Mer information