Gå direkt till innehållet

Det nya stödsystemet - metka

Lagen om ett nytt stödsystem för skogsbruket bekräftades 19.1.2023. Det nya stödsystemet, som går under benämningen metka, kommer att ersätta det nuvarande kemera-stödsystemet. För att den nya lagen ska kunna träda i kraft måste den även godkännas av EU-kommissionen. Målet är att det nya systemet ska träda i kraft vid ingången av 2024 och gälla till slutet av 2029. Tidpunkten för när lagen träder i kraft slås fast senare i en förordning av statsrådet.

Systemet stöder plantskogsvård och vård av ungskog, vitaliseringsgödsling, vårdplaner för torvmarksskog, vattenvård i torvmarksskog och byggande av väg på dikesren samt upprätthållande av skogsvägsnätet. Stöd beviljas också för tidsbundet skydd av skog och för hyggesbränning och vård av skogsnaturen.

Skogscentralen kan behandla ansökningar som gjorts enligt den nuvarande kemera-lagen fram till slutet av 2023.  Då ska ansökan vara inlämnad till Skogscentralen senast 1.10.2023. Tidsfristen för att verkställa ett projekt står i stödbeslutet. Utbetalningen av beviljade kemera-stöd fortsätter till slutet av 2026.

I det nya systemet ska stödet för vård av ungskog sökas efter att arbetet är gjort, och ingen plan behöver göras på förhand. För att metka-stöd ska kunna beviljas krävs dock att skogsvårdsarbetet inte har påbörjats förrän den nya lagen trätt i kraft. Man kan alltså inte få metka-stöd för arbete som utförts 2023.

Statsrådets beslut

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt incitamentssystem för skogsbruket

Utkast till statsrådets förordning om incitamentsystemet för skogsbruket

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 19.9.2022: Incitamentsystemet för skogsbruket ändras

Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020-luvulla - arbetsgruppens protokoll

 

Mer information