Gå direkt till innehållet

Stöd för vård av torvmarksskog

Service

Stödet för vård av torvmarksskog är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård.

Med vård av torvmarksskog avses dikesrensning, kompletteringsdikning, vattenvårdsåtgärder och byggande av sådana vägar på dikesrenar som hänför sig till iståndsättning av ett dikat område.

Lämna in en skriftlig ansökan innan du inleder arbetet. Du kan inleda arbetet efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Finansiering beviljas bara för de projekt som uppfyller kraven.

Stödet för vård av torvmarksskog är 60 procent av totalkostnaderna när området är minst fem hektar stort och enhetligt. I övriga fall är stödet 30 procent. Kostnaderna kan omfatta planerings-, arbets- och materialkostnader.

Stödet för vård av torvmarksskog är ett arbetsslag i helheten av Kemera-stöd. Det finns bara begränsat med anslag för Kemera-stöden varje år. Skogscentralen beviljar stödet. Stödet är beskattningsbar inkomst.

Stöd för vård av ungskog kan beviljas när följande villkor uppfylls:

 • Beståndets tillväxt har tydligt återhämtat sig efter nydikning. Efter arbetet är tillväxten i medeltal minst 1,5 m3/ha/år utan upprepad gödsling.
 • Växtplatsen är minst lingontorvmo i norra Finland och i övriga Finland minst ristorvmo.
 • Projektet omfattar minst 2 hektar.
 • Tillståndet i skogen är minst tillfredsställande med avseende på skogsvården när projektet avslutas. Det finns inte behov av avverknings- eller vårdåtgärder under de närmaste 5-10 åren.
 • Plantbeståndet uppfyller kraven i skogslagen.
 • Arbetena i verkställighetsplanen ska konkurrensutsättas.

Stödet bestäms enligt de verkliga kostnaderna. Förnyelsemogna skogar kan inte få finansiering.

För att Skogscentralen ska kunna bevilja stöd behövs en verkställighetsplan som Skogscentralen har godkänt. Arbetena kan inledas först efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen. Byggandet av vägar på dikesrenar i samband med vård av torvmarksskog kan dock påbörjas när du har lämnat in ansökan.

Planen ska innehålla

 • en allmän beskrivning av projektet
 • en karta där bland annat dikesnätet, vägar på dikesrenar och vattenvårdsåtgärder har märkts ut
 • uppgifter om delägarfastigheter och ägare
 • vattenvårdsplan
 • uppdelning av kostnaderna i planerings-, arbets- och materialkostnader samt övriga kostnader
 • utredning om kostnaderna och arbetsmängderna per fastighet
 • stödansökan per fastighet eller dikningsavtal
 • dikningstillstånd och övriga tillstånd.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Med privata markägare avses:

 • fysiska personer (den vanligaste ägandeformen bland Kemera-stödmottagare)
 • innehavare av arrenderätt, av nyttjanderätt som baserar sig på testamente, av efterlevande makes besittningsrätt, av pensionsrätt eller någon annan motsvarande rätt, om innehavaren är en fysisk person
 • sådana samfund, sammanslutningar och dödsbon där alla bolagsmän, medlemmar eller delägare är fysiska personer och samfundets eller sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bedriva gårdsbruk eller skogsbruk
 • stiftelser vars verksamhet till största delen utgörs av bedrivande av gårdsbruk eller skogsbruk
 • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter, enligt lagen om samfälligheter (758/1989), som till minst 50 procent ägs av fysiska personer.

Om samma objekt har fått stöd för iståndsättningsdikning tidigare kan du få stöd på nytt när det har gått tjugo år efter att allt stöd har betalats ut.

Sök stöd för vård av torvmarksskog genom att lämna in ansökan och verkställighetsplanen till Skogscentralen. De ska vara framme innan arbetena inleds. Byggandet av vägar på dikesrenar i samband med vård av torvmarksskog kan dock påbörjas när du har lämnat in ansökan.

Printa ut blanketterna på Skogscentralens webbplats och lämna in dem till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.

Anmälan om verkställande efter arbetet

När arbetet är slutfört lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen inom utsatt tid. Du ser i finansieringsbeslutet när du senast ska lämna in anmälan om verkställande.

Du kan anmäla gjorda arbeten och söka utbetalning i den takt hur arbetena framskrider. Det minsta stödbeloppet som betalas ut är 300 euro. Den sista posten som betalas ut ska vara minst tio procent av hela stödbeloppet.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Via skyddad e-post skickar du ansökningar om stöd för skogsbruk, anmälningar om hjortdjursskador och bilagor till Skogscentralen datasäkert.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar eller uppgifter om bankkonto som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift, kontrollera avgiften hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Blanketter

Privata markägare kan söka stöd för vård av torvmarksskog. En verkställighetsplan ska göras upp innan arbetena inleds.

Skicka blanketten per e-post till adressen kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till något av Skogscentralens kontor.

Planen ska innehålla

* en beskrivning av projektet
* en karta där bland annat dikesnätet, vägar på dikesrenar och vattenvårdsåtgärder har märkts ut
* uppgifter om delägarfastigheter och ägare
* vattenvårdsplan
* uppdelning av kostnaderna i planerings-, arbets- och materialkostnader samt övriga kostnader
* utredning om kostnaderna och arbetsmängderna per fastighet
* stödansökan per fastighet eller dikningsavtal
* dikningstillstånd och övriga tillstånd.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka planen till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med vård av torvmarksskog avses iståndsättning av ett dikat område. Stödet för vård av torvmarksskog är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård.

Lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen när arbetet är klart.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten kan du söka stöd för vård av torvmarksskog.

Med vård av torvmarksskog avses dikesrensning, kompletteringsdikning, vattenvårdsåtgärder och byggande av sådana vägar på dikesrenar som hänför sig till iståndsättning av ett dikat område.

Lämna in ansökan innan du inleder arbetet. Du kan inleda arbetet efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med fullmakten kan du ge någon annan fullmakt att sköta ärenden som gäller ett Kemera-stött projekt.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post "Skogsbrukets stöd och anmälningar om hjortdjursskador" eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Dikningstillstånd behövs av de fastighetsägare på vilkas mark statligt stödd vård av torvmarksskog utförs.

Stödet för vård av torvmarksskog är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Ingå dikningsavtalet innan Kemera-stödd vård av torvmarksskog inleds, tillsammans med de fastighetsägare som deltar i projektet.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Fyll i blanketten för skogsdikning i samband med vård av torvmarksskog. Blanketten innefattar den allmänna beskrivning och de utredningar och miljöeffekter som vattenlagen och -förordningen förutsätter av projekt för vård av torvmarksskog.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten meddelar du uppgifterna för de fastigheter som deltagit i projekt för vård av torvmarksskog samt arbetsmängder och kostnadsfördelning.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Länkar

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. På webbsidan presenteras vilka arbetsslag som kan få stöd och ges mer information om stödet.

Gå till webbsidan

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares skogsvård.

Gå till webbsidan
Uppdaterad