Gå direkt till innehållet

Verkställandetider och eventuell tilläggstid som beviljas för skogsbrukets stödobjekt

Kemera-lagen är i kraft som längst till 31.12.2023. Den upphör att gälla när det nya incitamentsystemet för skogsbruket (Metka) tas i bruk. Målet är att få den nya lagen i kraft långt före utgången av år 2023. På grund av det kommer praxis för stödbeslut som fattas under 2023 att offentliggöras senare.

För vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd beviljas 12 månader verkställandetid från det att beslutet fattas. Tilläggstid kan inte fås.

Om den sökande inte lämnar in anmälan om verkställande inom utsatt tid så har hen inte längre rätt att få stödet, eftersom stödvillkoren då inte har följts.

Verkställandetider

I beslutet med vilket stödet beviljas anges två datum:

  1. datumet då arbetet ska vara slutfört (verkställandetid)
  2. datumet då anmälan om verkställande ska vara inlämnad till Skogscentralen. Om mottagaren av stödet inte då har lämnat in anmälan om verkställande upphör rätten till stödet.

Tilläggstid

Med tilläggstid avses att det för slutförandet av arbetet kan beviljas ytterligare tid.

Behovet av tilläggstid ska motiveras och det kan bara beviljas om behovet beror på brist på plantor, väderförhållanden eller något annat överraskande och oväntat, eller annat oöverkomligt hinder.

Tilläggstid kan beviljas högst för två kalenderår per gång. Den maximala tilläggstiden syns i tabellerna nedan. Tilläggstiderna kommer också att påverkas av att kemera-lagen slutar gälla och stöden ska betalas ut senast 31.12.2026.

Vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd

Beslutet fattas år 2021 2022 2023
Verkställandetid 12 månader  12 månader 12 månader

För vård av ungskog beviljas inte tilläggstid.

Vitaliseringsgödsling och vård- och användningsplaner som har med miljöstödsavtal att göra, enligt år

Beslutet fattas år 2021 2022 2023
Verkställandetid beviljas till 31.03.2024 31.03.2025 31.03.2026
Tilläggstid beviljas till 31.03.2025 31.03.2026 Beviljas ej

Vård av torvmarksskog, byggande av väg, naturvårdsprojekt (andra än bara planeringsprojekt), enligt år

Beslutet fattas år 2021 2022 2023
Verkställandetid beviljas till 31.03.2025 31.03.2026 31.03.2026
Tilläggstid beviljas till 31.03.2026 31.03.2026 Beviljas ej

Skilt planeringsprojekt: Det går att söka skilt kemera-stöd för planering av vård av torvmarksskog och gemensamma skogsvägsprojekt.

Beslutet fattas år 2021 2022 2023
Verkställandetid beviljas till 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2023

Tilläggstid beviljas inte.

Inom samma utsatta tid måste man lämna in verkställighetsplan och den ansökan som gäller verkställandet. Om man inte söker kemera-stöd för verkställandet, måste man som bilaga till verkställighetsplanen lämna in en redogörelse över annan finansiering.

Beskogningsstöd

Beslutet fattas år 2021 2022 2023
Verkställandetid beviljas till slutet av 2023 till slutet av 2024 till slutet av 2025

Tilläggstid kan beviljas, om tilläggstid behövs på grund av plantbrist, väderförhållanden eller annat överraskande hinder som inte har kunnat förutspås, eller annat oöverkomligt hinder. Stödbeslutet kan förlängas med ett kalenderår, högst två gånger.