Skip to main content

Verkställandetider och eventuell tilläggstid som beviljas för skogsbrukets stödobjekt

Kemera-lagen är i kraft som längst till 31.12.2023. Den upphör att gälla när det nya incitamentsystemet för skogsbruket (Metka) tas i bruk. Målet är att få den nya lagen i kraft långt före utgången av år 2023. På grund av det kommer praxis för stödbeslut som fattas under 2023 att offentliggöras senare.

För vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd beviljas 12 månader verkställandetid från det att beslutet fattas. Tilläggstid kan inte fås.

Om den sökande inte lämnar in anmälan om verkställande inom utsatt tid så har hen inte längre rätt att få stödet, eftersom stödvillkoren då inte har följts.

Verkställandetider för vitaliseringsgödsling och vård- och användningsplaner som har med miljöstödsavtal att göra, enligt år

Beslutet fattas år 2019 2020 2021 2022
Verkställandetid beviljas till 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2025
Tilläggstid beviljas till 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2025  

Verkställandetider för vård av torvmarksskog, byggande av väg, naturvårdsprojekt (andra än bara planeringsprojekt), enligt år

Beslutet fattas år 2019 2020 2021 2022
Verkställandetid beviljas till 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2025 31.03.2025
Tilläggstid beviljas till 31.03.2024 31.03.2024    

Skilt planeringsprojekt: Det går att söka skilt kemera-stöd för planering av vård av torvmarksskog och gemensamma skogsvägsprojekt. Verkställandetid enligt år syns i tabellen. Tilläggstid kan inte fås

Beslutet fattas år 2021 2022
Verkställandetid beviljas till 31.08.2022 31.08.2022

Inom samma utsatta tid måste man lämna in verkställighetsplan och den ansökan som gäller verkställandet. Om man inte söker kemera-stöd för verkställandet, måste man som bilaga till verkställighetsplanen lämna in en redogörelse över annan finansiering.

Beskogningsstöd

Beslutet fattas år 2021 2022 2023
Verkställandetid beviljas till slutet av 2023 till slutet av 2024 till slutet av 2025

Tilläggstid kan beviljas, om tilläggstid behövs på grund av plantbrist, väderförhållanden eller annat överraskande hinder som inte har kunnat förutspås, eller annat oöverkomligt hinder. Stödbeslutet kan förlängas med ett kalenderår, högst två gånger.