Gå direkt till innehållet

Pro skog-pristagare

Pro skog-pristagare 2022

Södra området

Nyland

Carl-Johan Jansson, skogsbruksingenjör, Raseborgs stad:

Jansson arbetar långsiktigt och målmedvetet för ett hållbart skogsbruk. Som skogsbruksansvarig i Raseborg sammanjämkar han framgångsrikt olika mål och intressen. Landskapsvård, rekreation och mångfald har redan länge varit viktiga element i stadens skogar. Goda exempel är naturvårdsträd och högstubbar. Jansson deltar aktivt i diskussioner om olika skogsvårdsmetoder och bidrar i dem med sitt eget praktiska kunnande och sin långa erfarenhet.

Hakevuori Oy: Hakevuori Oy är ett av Finlands största flisningsföretag. Som bäst sysselsätter företaget uppemot hundra personer och samarbetar aktivt med flera yrkesläroinrättningar. Målet med samarbetet är att skapa mervärde och nytta både för läroinrättningen, företaget och framför allt alla unga som söker sig till branschen. Hakevuori Oy har aktivt befrämjat hållbar skogsvård och användning av skogsenergi, och varit med och aktiverat skogsägare i Nyland.

Österbotten

Malax kommun: Kommunen har strategiskt satsat på offentligt träbyggande. Trämaterial ses som ett naturligt val eftersom det är återanvändbart, hållbart och ger trivselkänsla för invånarna. Dessutom passar det ypperligt in i kommunens och Finlands klimatpolitiska målsättningar.

Tavastland

Padasjoen metsäryhmä: Padasjoen metsäryhmä on tehnyt tuloksellista työtä Padasjoen alueella sijaitsevien metsien hoidon ja käytön ja luonnonhoidon edistämiseksi. Padasjoelle metsillä on iso merkitys alueellisen hyvinvoinnin, vaurauden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Metsät tuovat tuloja toimijoille, hyvinvointia kuntalaisille ja luontoelämyksiä niin vakituisille kun kesäasukkaille.

Hämeen Metsätoimistot ry: Metsäpalveluyrittäjien yhteenliittymä on esimerkillisesti järjestellyt Kanta-Hämeen maakunnassa usean vuoden ajan metsätapahtumia metsänomistajien liikkeelle saamiseksi ja hyvän metsänhoidon aktivoimiseksi. Tapahtumien valmistelussa ja toteutuksessa on tehty hyvää yhteistyötä Suomen metsäkeskuksen kanssa.  

Östra området

Norra Savolax

Metsänhoitoyhdistys Savotta: Metsänhoitoyhdistys Savotta on sitoutunut toiminnassaan pitkäjänteisesti alueelliseen metsäohjelmatyöhön kehittäen samalla omia toimintamallejaan. Erityisesti resurssitehokas ja kestävä metsänhoito on Mhy Savotan arkitekemistä ja se edistää samalla myös alueellisen metsäohjelman tavoitteita. Yhdistyksessä on viime vuosina panostettu kotimaisen puuenergian hyödyntämiseen paikallisesti, mikä parantaa myös alueen huoltovarmuutta.

Metsänomistaja Satu Pyörälä: Pyörälän metsät ovat aktiivisessa, monipuolisessa ja kestävässä käytössä. Alueellisen metsäohjelman teemoista hänen metsissään korostuvat talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus. Hän on siirtynyt metsiensä käsittelyssä jatkuvaan kasvatukseen vuoden 2014 lakiuudistuksen jälkeen. Osa Pyörälän metsistä on METSO-suojelusopimusten piirissä.

Norra Karelen

Metsänomistaja Kauko Kärkkäinen: Kärkkäinen on tehnyt pitkän uran puuntuotantoon tähtäävän metsätalouden parissa eri metsäyhtiöissä. Viime vuosina hän on myös panostanut omissa metsissään voimakkaasti metsätalouteen, jossa puuntuotantoon yhdistetään luonnontuotteiden tuotanto. Kärkkäisen tavoitteena on kaksinkertaistaa metsiensä nettotulos luonnontuotteiden avulla. Kärkkäinen on aktiivisuudellaan edistänyt luonnontuotteiden tuotantoa, toiminut esimerkkinä muille metsänomistajille ja jakanut tietoa esimerkiksi metsien luomusertifioinnista.

Mellersta Finland

Keijo Mikkonen: Mikkonen on tehnyt pitkän uran metsätalouden parissa muun muassa johtamalla Metsäkolmio-yritystä. Mikkonen on aktiivisuudellaan edistänyt kestävää metsätaloutta ja puunkorjuuyrittäjyyttä Keski-Suomessa ja näyttänyt esimerkkiä johtamalla menestyvää metsäalan yritystä vuosikymmenien ajan.

Södra Savolax

Antti Heikkilä: Vuosikymmenten työn Metsäkeskuksessa tehnyt Antti Heikkilä on toiminut Etelä-Savon metsäkeskuksen johtajana ja myöhemmin Suomen metsäkeskuksessa aluejohtajana. Toimissaan Heikkilä on ollut luomassa alueellisia metsäohjelmia sekä koordinoimassa niiden toteuttamista. Heikkilä on edistänyt laajasti eteläsavolaisten metsäelinkeinojen ja metsien tilaa, ja hän on toiminut metsäalan sidosryhmien välisenä sillanrakentajana.

Södra Karelen

Metsänomistaja Irma Welling: Welling on erityisen aktiivisella ja esimerkillisellä tavalla edistänyt Kaakkois-Suomen metsäohjelman tavoitteita luottamustehtävissään Saimaan Metsänomistajat ry:n puheenjohtajana, Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen valtuustossa, MTK:n metsävaltuuskunnassa sekä Etämetsänomistajien Liiton hallituksessa useiden vuosien ajan. Welling on viestinyt aktiivisesti ajankohtaisista metsäasioista sekä maakunnallisella että valtakunnallisella tasolla. Hänen johdollaan Saimaan Metsänomistajat ry on valmistellut useita metsänhoidon kehittämisehdotuksia maa- ja metsätalousministeriölle.

Kymmenedalen

Viestintäasiantuntija Sanna Vornanen, Kymenlaakson metsänhoitoyhdistys: Vornanen on nostanut metsäasioiden viestintää uudelle tasolle niin metsänomistajan kuin metsäorganisaation näkökulmasta. Metsäasiat ovat saaneet kasvavaa ja monipuolista näkyvyyttä sekä maakunnan että valtakunnan tasolla eri medioissa. Hän on rakentanut uutta viestintäyhteistyötä myös naapuriorganisaatioiden kanssa ja osallistunut aktiivisesti valtakunnalliseen viestinnän kehittämiseen.

Västra området

Birkaland

Tampereen seudun ammattiopiston Metsätien toimipiste, Kuru: Oppilaitos on tehnyt laadukasta työtä metsäalan toisen asteen koulutuksen eteen. Kampus on aktiivisesti edistänyt kestävän elämäntavan eri osa-alueiden toteutumista toimipisteen arjessa. Kestävä kehitys on kytketty vahvasti myös osaksi toimipisteen tarjoamia koulutuksia. Metsäkoneopetuksessa hyödynnetään uusinta teknologiaa ja kehitetään jatkuvasti uusia toimintatapoja, jotka edesauttavat kestävän metsätalouden toteutusta.

Södra och Mellersta Österbotten

Metsäasiantuntija Risto Uitto, MHY Keskipohja: Uitto on vaikuttanut merkittävästi oman toiminta-alueensa metsien hyödyntämiseen ja hyvään hoitoon. Hän on myös huolehtinut metsäluonnon monimuotoisuudesta ja kehittänyt metsänomistajille suunnattuja palveluja muun muassa metsien tila- ja omistusrakenteeseen liittyen.

Jorma Tukeva: Tukeva on toiminut pitkään metsäalan ammatillisen koulutuksen johtotehtävissä Sedu Ähtärissä. Hän on kehittänyt laajasti Ähtärin Tuomarniemen metsäopetusta ja edistänyt metsäalan osaamisen kehittämistä myös valtakunnallisesti.

Sydvästra Finland

Pohjolan Metsä- ja Arboristipalvelu Oy: Kehittämishenkisen yrityksen toiminta tukee hyvin Lounais-Suomen metsäohjelman 2021-2025 tavoitteita metsien monipuolisesta käytöstä ja kokonaiskestävästä metsätaloudesta.

Norra området

Lappland

Kirsi-Marja Korhonen: Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisessa Korhonen on tehnyt työtä Pohjois-Suomessa paljon ja väsymättä, niin poronhoidon, matkailun kuin alkuperäiskansojen osalta. Metsähallitus Metsätalous Oy:n Lapin entisenä aluejohtajana hän on ollut yhteistyön, vuoropuhelun ja yhteensovittamisen alullepanija, toimintatapojen edistäjä ja kehittäjä sekä väsymätön keskustelija ja kuuntelija. Korhosen työn vaikutukset eivät ole olleet pelkästään Metsähallituksen maihin kohdistuvaa, vaan toimet ovat vaikuttaneet metsiin yleisemminkin Lapissa.

Kajanaland

Kuhmo Oy: Kuhmo Oy on toteuttanut pitkäjänteisesti Kainuun metsäohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla on ollut merkittävä vaikutus Kainuun aluetalouteen.  Yhtiön tuloksekas vaikutus sahateollisuuden ja puutuotealan kehittymiseen Kainuussa on mahdollistanut muun muassa Kuhmon Woodpoliksen ja Kantolan alueen puutuoteklusterin syntymisen ja kehittymisen.

Norra Österbotten

Pertti Vanhala: Vanhalalla on laaja käytännön työkokemus metsäenergiasta. Oulun energian liiketoimintajohtajana hän on usean vuosikymmenen ajan kehittänyt metsäenergian hankintaa ja puhunut väsymättä metsäenergian käytön puolesta. Hän on ollut kehittämässä metsäenergian hankinta- ja korjuumenetelmiä sekä toimitusketjuja niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla.