Gå direkt till innehållet

Tekniska anvisningar och användarvillkor

På den här sidan kan du läsa de tekniska kraven och information om dataskyddet och användarvillkoren för tjänsten MinSkog.fi.

Tekniska krav och dataskydd för MinSkog.fi

Du behöver ingen separat applikation för att använda MinSkog.fi. Tjänsten fungerar med de vanligaste webbläsarna. Hur snabb tjänsten är beror förutom på webbläsaren även på internetuppkopplingens hastighet.

Skaffa koder

Skogsägare och aktörer i skogsbranschen identifierar sig i tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ID-kort med chip. 

Om du inte ännu har koder får du nätbankskoder hos din egen bank, ett mobilcertifikat av din mobiltelefonoperatör och ett chipförsett identitetskort av polisen. 

Läs mer här:

Dataskydd

Om du inte använder tjänsten på 45 minuter loggas du ut av säkerhetsskäl. Du kan fortsätta använda tjänsten genom att logga in på nytt.
Bland annat i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information och i EU:s allmänna dataskyddsförordning föreskrivs om vilka person personuppgifter och uppgifter om skogstillgångar som får visas i tjänsten.

Tjänsten MinSkog.fi används i en skyddad miljö. Ingen utomstående kan se uppgifterna utan skogsägarens tillstånd.
Skogscentralens anställda med myndighetsuppgifter och främjande uppgifter har rätt att använda MinSkog.fi i sitt kundarbete. De får inte lämna ut information utan skogsägarens samtycke.

Tjänstens certifikat

En del webbläsare och speciellt äldre versioner av dem kan varna om certifikatet. Förbindelsen är ändå säker och pålitlig trots varningen. Du kan kontrollera att du är i kontakt med MinSkog.fi genom att granska certifikatet och se så att det har beviljats Finlands skogscentral.

Mobilanvändning

Tjänsten MinSkog.fi kan användas med webbläsare i mobiltelefoner, men funktionaliteten har inte planerats för mobilt bruk. Förutom tjänsten MinSkog.fi finns det flera olika tjänsteleverantörers mobila applikationer som till exempel kan användas för positionsbestämning i terrängen. 

Användarstöd

MinSkog.fi är enkelt att använda och tjänsten vägleder dig i användningen. Om du som användare stöter på problem kan du kontakta Skogscentralens kundtjänst. Kundtjänsten hjälper dig vidare om din fråga kräver ytterligare utredning.

Du kan också kontakta oss via responsblanketten på webbplatsen.

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Användarvillkor för skogsägartjänsten

1. Tjänstens syfte

Tjänsten MinSkog.fi tillhandahålls av Finlands skogscentral. Till Skogscentralens uppgifter hör att främja skogsbaserade näringar, verkställa lagstiftningen om skötsel och användning av skogarna samt samla in och uppdatera information om skogstillgångar. Skogscentralens verksamhet omfattas av jord- och skogsbruksministeriets styrning.

Skogsägartjänsten MinSkog.fi är en riksomfattande e-tjänst för skogsägare. Tjänsten är avgiftsfri. I tjänsten utnyttjas skogsdata om privata skogar i Finland. Tjänsten tillhandahålls på svenska och finska.

2. Definitioner

I de här användarvillkoren avser

 • Skogscentralen Finlands skogscentral, som producerar och administrerar MinSkog.fi
 • MinSkog.fi hela e-tjänsten MinSkog.fi, både skogsägartjänsten och aktörstjänsten
 • tjänsten skogsägartjänsten i MinSkog.fi
 • skogsägare en markägare som är en fysisk person
 • aktör en organisation som utgående från ansökan har registrerats som användare av aktörstjänsten MinSkog.fi.

3. Rätt att använda tjänsten

Skogsägartjänsten är avsedd för skogsägare. I dessa användarvillkor avser skogsägare följande:

 • personer som äger skog ensamma eller tillsammans med make eller maka
 • innehavare av besittningsrätt
 • delägare i dödsbo eller sammanslutning som äger skog
 • personer som har fullmakt att sköta skogsägares ärenden
 • ombudsman för samfälld skog, ordförande i samfälld skogs förvaltningsnämnd eller en av förvaltningsnämnden befullmäktigad person
 • personer som befullmäktigats av offentligt samfund, stiftelse, läroanstalt, placeringsfond, förening som inte eftersträvar vinst eller annan icke kommersiell aktör 
 • person som uttryckligen befullmäktigats av ett företag som äger skog eller som använder tjänsten å arbetets vägnar.

Användningsrätten gäller skogsdata om skogsägarens alla fastigheter till den del som de finns till handa eller till den del som de omfattas av en fullmakt.

Personer vars personbeteckning har registrerats i Skogscentralens kundregister kan använda tjänsten. Rätt att använda tjänsten MinSkog.fi uppkommer när användaren har loggat in i tjänsten och godkänt användarvillkoren. Användningen av tjänsten förutsätter att användaren uppger sitt telefonnummer i samband med inloggningen. Användarrätten är personlig och förutsätter stark autentisering med nätbankskoder, mobilcertifikat eller chipförsett identitetskort.

Finsk lag tillämpas på tjänsten oberoende av vilket land tjänsten används i. 

4. Kundtjänst

Kundtjänsten för MinSkog.fi kan nås per e-post, telefon och via en chatt. Kundtjänstens kontaktuppgifter och öppettider anges i tjänsten MinSkog.fi.

Kundtjänsten hjälper användarna av tjänsten MinSkog.fi i frågor som gäller tjänsten. Uppgifter om skogstillgångar och andra personuppgifter lämnas inte ut i chatten eller per e-post. Enskilda skogsdata kan lämnas ut per telefon.

Kundtjänsten ger råd i användningen av tjänsten och besvarar frågor som gäller tjänsten. Kundtjänsten kan emellertid i allmänhet inte hjälpa till med frågor som gäller problem med användarens egen utrustning eller internetuppkoppling.

Skogscentralen behandlar användarnas frågor och kontakter som rör tjänsten inom två veckor. Skogscentralen ansvarar inte för skador eller olägenheter som beror på kundens egna beslut. 

5. Behandling av personuppgifter och skydd av integritet

I tjänsten och i dess bakomliggande system behandlas skogsdata som berör fysiska personer och andra personuppgifter. Vid behandlingen iakttas EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagen samt lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Skogscentralens tjänstemän har rätt att behandla uppgifter om skogstillgångar som hör samman med fysiska personer och andra personuppgifter i tjänsten MinSkog.fi. Därtill kan skogsägaren behandla egna uppgifter på det sätt som beskrivits i punkt 3.
På tjänsten tillämpas informationssäkerhetens basnivå inom statsförvaltningen.

Användaren ansvarar för att de personuppgifter och bankkoder eller mobilcertifikat som behövs för inloggningen är korrekta. Det är förbjudet att logga in i tjänsten med en annan persons bankkoder, mobilcertifikat eller ID-kort med chip.

6. Tjänstens tillgänglighet

MinSkog.fi kan användas dygnet runt alla dagar i veckan.

Produktionen av tjänsten kan avbrytas på grund av åtgärder som har att göra med upprätthållandet, tekniska problem eller uppdateringar som görs i tjänsten eller något av dess bakgrundssystem. Skogscentralen informerar om driftsavbrott på sin webbplats. Störningar och avbrott i produktionen av tjänsten är inte avtalsbrott.

7. Användarens skyldigheter och ansvar

Användaren förbinder sig att följa dessa användarvillkor och lagstiftningen samt använda tjänsten i enlighet med god sed. Användaren ska utan dröjsmål meddela Skogscentralen om ändringar i sina kontaktuppgifter eller i ägouppgifterna om skogsfastigheterna samt om fel som användaren har upptäckt i skogsfastigheternas ägo- eller fastighetsuppgifter.

Användaren förbinder sig att meddela Skogscentralen om fel, störningar och brister som han eller hon upptäcker i tjänsten eller någon del av den.

Användaren ansvarar för anskaffning, underhåll, informationssäkerhet och funktioner när det gäller utrustning, program och internetuppkoppling som behövs för användningen av tjänsten.
Användaren ansvarar själv för alla sina handlingar i MinSkog.fi och för användningen av den information som han eller hon har erhållit via tjänsten. Användaren ansvarar för alla skador och för alla kostnader i anslutning till skador som han eller hon orsakar Skogscentralen, andra skogsägare eller andra användare av tjänsten.

8. Tjänsteleverantörens rättigheter, skyldigheter och ansvar

Skogscentralen har rätt att ändra de här användarvillkoren.

Skogscentralen har rätt att göra ändringar i tjänstens innehåll och funktioner samt i sina verksamhetssätt till följd av produktutveckling, lagändringar, myndighetsföreskrifter eller avtalsändringar som gäller personalen. Skogscentralen har rätt att underhålla, behandla och använda uppgifter om skogstillgångar i tjänsten MinSkog.fi. Denna rätt gäller också uppgifter om skogsfastigheter och skogsägare. Skogscentralen har rätt att förhindra användningen av tjänsten om användaren har brutit mot dessa avtalsvillkor.

Skogscentralen korrigerar upptäckta fel och problem med användningen inom en rimlig tid eller, vad gäller större helheter, i samband med vidareutveckling av tjänsten. Skogscentralen strävar efter att schemalägga underhålls-, ändrings- och korrigeringsåtgärder så att de medför så lite olägenheter som möjligt för användarna. Skogscentralen ersätter inte för eventuella olägenheter som orsakas av åtgärderna. Skogscentralen ansvarar inte för eventuella olägenheter som beror på tillfälliga avbrott i tjänsten.

9. Kvaliteten på den skogliga informationen och hur den används

Den skogliga information som visas i tjänsten bygger på Skogscentralens data om skogstillgångar. Skogsdata har tagits fram per figur och de åtgärder som föreslås är kalkyler. Definitioner om bakgrunden och kvaliteten har skrivits in i Finlands skogscentrals kvalitetsbeskrivning över skogsdata.

Skogscentralen är skyldig att underhålla och behandla information om skogstillgångar med iakttagande av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Skogscentralen ansvarar för kvaliteten på informationen på det sätt som förutsätts i lagen. Skogscentralen strävar efter att informationen ska vara av så god kvalitet och så aktuell som möjligt inom ramen för de tillgängliga resurserna och metoderna. I lagen föreskrivs om den personuppgiftsansvarige ansvar för indirekta eller direkta skador eller olägenheter som beror på föråldrad, felaktig eller bristfällig information.

Skogscentralen ansvarar inte för användarens agerande eller för eventuella skador och kostnader till följd av detta. Om skogsägaren använder informationen i ett program som inte administreras av Skogscentralen eller om informationen på annat sätt kopplas ihop med annan information av någon annan än Skogscentralen ansvarar inte Skogscentralen för den information som uppstår.

Skogscentralen rekommenderar att figurdata kontrolleras i skogen innan åtgärder vidtas. Dessutom rekommenderar Skogscentralen att fackmän anlitas i samband med virkeshandel, fastighetsvärdering och andra stora ekonomiska beslut som gäller skogen. 

10. Information med användningsrestriktioner

Användningsrestriktionerna som avses i dessa användarvillkor gäller känslig artinformation eller annan information med användningsrestriktioner från Finlands artdatacenter. Information om en art klassas som känslig när utlämnande av informationen anses äventyra skyddet av arten till exempel för att det kan leda till jakt, fångst, störning eller kommersiellt eller hobbymässigt samlande. Användningsrestriktionerna för informationen från Artdatacentret styrs av lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet, det vill säga offentlighetslagen (621/1999).

Informationens ägare (den instans som gett informationen till Artdatacentret) har rätt att begränsa tillgången till sitt material om inte till exempel lagen förhindrar det.
Information vars användning har begränsats visas på en särskild kartnivå i MinSkog.fi. Kartan innehåller information om bland annat hotade djurarter, till exempel om rovfåglars bon.

Genom att godkänna de här användarvillkoren förbinder sig skogsägaren när det gäller känsliga artdata eller andra data med användningsrestriktioner att

 • iaktta särskild försiktighet för att undvika av en art som beskrivs i offentlighetslagen äventyras och/eller så att man beaktar grunderna för begränsningen
 • använda den känsliga informationen som syns i e-tjänsten endast som stöd i sina beslut om skogsfastigheten, till exempel i planeringen av skogsvårdsåtgärder 
 • inte lämna ut informationen vidaretill någon utomstående. 

11. Immateriella rättigheter

Finlands skogscentral har äganderätten, upphovsrätten och övriga immateriella rätter till tjänsten.
Användaren får inga immateriella rättigheter till informationen eller innehållet i tjänsten. Rättigheter uppkommer inte ens när användaren själv producerar information eller innehåll för tjänsten. 

12. Användningen av tjänsten upphör

Tjänstens användning upphör när användarens alla fastigheter har övergått i någon annans ägo eller besittning eller användaren inte längre har tillstånd att hantera ärenden i tjänsten. Dessutom har Skogscentralen rätt att förhindra användningen av tjänsten om användaren har agerat i strid med användarvillkoren eller om användaren konstateras ha agerat i tjänsten på ett sätt som orsakar skada eller betydande olägenheter.

13. Tillämpliga lagar

 • Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011)
 • Lag om Finlands skogscentral (418/2011)
 • Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)
 • Viltskadelag (105/2009)
 • EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679)
 • Dataskyddslagen (1050/2018)
 • Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
 • Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
 • Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 
 • Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
 • Lag om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009)  
 • Statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen (1101/2019)
 • Upphovsrättslag (404/1961)
 • Arkivlag (831/1994)
 • Språklag (423/2003)
 • Skogslag (1093/1996)
 • Naturvårdslag (1096/1996)
 • Lag om grunderna för avgifter till staten (150/1992)
 • Lag om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral

Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Användarvillkor för aktörstjänsten

1. Tjänstens syfte

Tjänsten MinSkog.fi tillhandahålls av Finlands skogscentral. Till Skogscentralens uppgifter hör att främja skogsbaserade näringar, verkställa lagstiftningen om skötsel och användning av skogarna samt samla in och uppdatera information om skogstillgångar. Skogscentralens verksamhet omfattas av jord- och skogsbruksministeriets styrning.

Aktörstjänsten, som är en del av tjänsten MinSkog.fi, är en riksomfattande e-tjänst för organisationer som betjänar skogsägare i skogsfrågor. Tjänsten är avgiftsfri. I tjänsten utnyttjas skogsdata om privata skogar i Finland som blir tillgängliga för aktörer via en teknisk anslutning som öppnas i Skogscentralens skogsdatasystem.

2. Definitioner

I de här användarvillkoren avser

 • Skogscentralen Finlands skogscentral, som producerar och administrerar MinSkog.fi
 • MinSkog.fi hela e-tjänsten MinSkog.fi, både skogsägartjänsten och aktörstjänsten
 • tjänsten aktörstjänsten i MinSkog.fi
 • aktör en organisation som utgående från ansökan har registrerats som användare av aktörstjänsten
 • aktörens representant en representant för organisationen som loggar in i tjänsten i aktörens namn
 • skogsägare en markägare som är en fysisk person.

3. Rätt att använda tjänsten

Aktörstjänstens användare är en aktör, en anställd hos en aktör eller en person som behandlar information för aktörens räkning.

Aktören har användarrätt till de fastigheters skogliga information som skogsägaren har gett tillstånd till aktören att se eller överföra.

Aktören kan börja använda tjänsten när Skogscentralen har godkänt aktörens ansökan om att registreras som användare av Aktörstjänsten i MinSkog.fi. Registreringen gäller tillsvidare. För att kunna använda tjänsten måste aktören eller en representant för aktören identifiera sig med sina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett ID-kort. En person med representationsrätt för aktören eller en huvudanvändare i tjänsten MinSkog.fi som fått fullmakt av personen med representationsrätt kan ge en representant för organisationen rätt att använda tjänsten MinSkog.fi i aktörsorganisationens namn. Användarrättigheter till tjänsten MinSkog.fi läggs till i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Aktören kan använda tjänsten efter att ha loggat in och godkänt användarvillkoren för den.

Om en person inte längre representerar aktören är aktören skyldig att avlägsna användarrätten till MinSkog.fi via tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

4. Tillämpningsområde

Tjänsten omfattar skoglig information om de fastigheter för vilka skogsägarna har gett aktören tillstånd att läsa. I tjänsten visas också sådan information som aktören har tillgång till med stöd av ett kundförhållande som förutsätter hantering av informationen enligt punkt 6.i. Den skogliga informationen omfattar bland annat markägarnas kontaktuppgifter, uppgifter om ägande och besittning av fastigheterna samt information om skogstillgångar och relaterade funktioner för bl.a. sökning och nedladdning. 

Med information om skogstillgångar avses uppgifter om skogsfigurernas läge, areal, ståndort, virkesförråd, biologisk mångfald, begränsningar i användningen och övriga särdrag, samt uppgifter om avverkningar och övriga arbeten eller förslag som gäller dem. Tjänsten omfattar information om skogstillgångar från hela Finland.

Finsk lag tillämpas på tjänsten oberoende av vilket land tjänsten används i.

5. Kundtjänst

Kundtjänsten för MinSkog.fi kan nås per e-post och per telefon. Kundtjänstens kontaktuppgifter och telefontjänstens öppettider anges i tjänsten MinSkog.fi.
Kundtjänsten hjälper användarna av tjänsten MinSkog.fi i frågor som gäller tjänsten. Uppgifter om skogstillgångar och andra personliga uppgifter överlåts inte per telefon eller e-post.

Frågor som gäller utrustning, program eller internetuppkopplingar som användaren ansvarar för hör inte till kundtjänsten, liksom inte heller frågor som gäller andra elektroniska tjänster än tjänsten MinSkog.fi. Externa elektroniska tjänster som har integrerats i tjänsten MinSkog.fi, såsom inloggning nätbankskoder, omfattas inte av kundtjänsten. Till kundtjänsten hör inte heller kundservice som förutsätter separata utredningsarbeten eller kalkyler.

Skogscentralen behandlar tjänsten användarnas frågor och kontakter som rör kundtjänsten inom två veckor. Skogscentralen ansvarar inte för skador eller olägenheter som beror på kundens egna beslut. 

6. Behandling av personuppgifter och skydd av integritet

I tjänsten och i dess bakomliggande system behandlas skogsdata och andra personuppgifter som berör skogsägare. Hanteringen av informationen bygger på att aktören har rätt enligt stadgandena om skydd av personuppgifter att lagra och använda skogsdata som berör en viss fysisk person och av den anledningen räknas som personuppgifter. Vid behandlingen iakttas EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagen samt lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Behandlingen av personuppgifter i tjänsten kan grunda sig t.ex. på att skogsägaren gett tillstånd till det eller på ett kundförhållande som förutsätter tillgång till uppgifterna. Syftet med hanteringen av uppgifterna är kommersiellt eller ett annat godtagbart syfte i anslutning till skogsnäringen 

Vid registreringsansökan har aktören varit skyldig att redogöra för sin näringsverksamhet, och Skogscentralen beslutar utifrån den redogörelsen om hantering av skogsdata är nödvändig i verksamheten. Om aktören söker tillgång till skogsdata utifrån kundförhållande eller medlemskap, ska aktören ge Skogscentralen en lista på sina kunder och på de skogsfastigheter vars skogsdata man vill ha tillgång till. Skogscentralen prövar om aktören behöver få information om skogstillgångarna på dessa fastigheter. Skogsägaren kan själv ge samtycke antingen elektroniskt på e-tjänsten MinSkog.fi eller på papper. Om samtycket ges på papper fattar Skogscentralen ett förvaltningsbeslut och lägger sedan till tillståndet för aktören.

På tjänsten tillämpas informationssäkerhetens basnivå inom statsförvaltningen.

Aktörens representant ska ha fullmakt i Suomi.fi-fullmakter att som representant för organisationen använda tjänsten MinSkog.fi. Användaren ansvarar för att de personuppgifter och bankkoder eller mobilcertifikat som behövs för inloggningen är korrekta. Det är förbjudet att logga in på tjänsten med en annan persons nätbankskoder eller mobilcertifikat.

7. Tjänstens tillgänglighet

MinSkog.fi kan användas dygnet runt alla dagar i veckan.

Produktionen av tjänsten kan avbrytas på grund av åtgärder som har att göra med upprätthållandet, tekniska problem eller uppdateringar som görs i tjänsten eller något av dess bakgrundssystem. Skogscentralen informerar om driftsavbrott på sin webbplats. Störningar och avbrott i produktionen av tjänsten är inte avtalsbrott.

8. Aktörens rättigheter och skyldigheter

Aktören förbinder sig att följa dessa användarvillkor och lagstiftningen samt använda tjänsten i enlighet med god sed. Aktören ska utan dröjsmål meddela Skogscentralen om ändringar i sina kontaktuppgifter och om fel som aktören upptäcker i e-tjänsten. 

När aktören överför skoglig information som definieras i punkt 4 och 6 från MinSkog.fi till sitt eget datasystem förbinder sig aktören att i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagen behandla informationen med iakttagande av aktsamhet och god informationshantering, att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst och mot övrig olaglig behandling och även i övrigt gå tillväga så att skyddet av skogsägarens privatliv inte äventyras.

Aktören ansvarar för anskaffning, underhåll, informationssäkerhet och funktioner när det gäller utrustning, program och internetuppkoppling som behövs för användningen av tjänsten. 

Aktören ansvarar för sin representants all verksamhet i tjänsten, och för användningen av den information som representanten har fått via tjänsten.

Aktören eller aktörens representant kan använda informationen för kommersiella ändamål som anknyter till skogsbruk, i enlighet med 8 § i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Syftet med behandlingen av informationen är direktmarknadsföring av skogsbruksrelaterade tjänster till markägare, skötsel av uppdrag och verkställande av avtal, skötsel av andra ärenden som rör kundrelationen mellan aktören och markägaren, rådgivning i anslutning till skötsel och användning av skog, samt övriga motsvarande kommersiella ändamål som anknyter till skogsbruk. Aktören kan använda skogsägarens skogliga information endast för de ändamål som har specificerats ovan.

En aktör och en aktörs representant som har registrerats i tjänsten har rätt att behandla skogsdata eftersom en aktör enligt bestämmelserna om skydd av personuppgifter har rätt att spara och använda skogsdata som gäller en viss fysisk person och därmed räknas som personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter i tjänsten kan grunda sig t.ex. på ett kundförhållande som förutsätter tillgång till uppgifterna. En skogsägare kan också personligen samtycka till att aktören får läsa eller överföra uppgifter. Ett sådant tillstånd kan gälla att se och skriva ut uppgifter (bläddra) eller, utöver dessa, att överföra uppgifter till aktörens eget IT-system (överföra). Om skogsägaren ger sitt samtycke elektroniskt i e-tjänsten MinSkog.fi öppnas den tekniska anslutningen omedelbart. Om skogsägaren ger sitt samtycke med ett undertecknat dokument tar Skogscentralen först ett beslut om att lämna ut uppgifter och öppnar sedan den tekniska anslutningen till skogsägarens skogliga information. 

Överföring av information till aktörens eget datasystem förutsätter dessutom att aktören med en registerbeskrivning eller dataskyddsbeskrivning, som bifogats till registreringsansökan, har redovisat för hur de överförda filerna ska skyddas.

Aktören eller aktörens representant får överföra information till sitt eget IT-system endast om aktören eller aktörens representant har valt detta i registreringsansökan, samt till Skogscentralen lämnat in en register- eller dataskyddsbeskrivning som bilaga till registreringsansökan. 

Skoglig information får inte lämnas ut till en tredje part. Med tredje part avses andra personer, samfund, inrättningar eller stiftelser än aktören, aktörens anställda och de som hanterar informationen för aktörens räkning.

Aktören ska utan dröjsmål meddela Skogscentralen om ändringar i sådana frågor som har betydelse för rätten att behandla skoglig information. Exempel på sådana ändringar är att skogsägaren skriftligt återkallar sitt samtycke till att behandla hans eller hennes skogliga information, eller att aktören inte längre idkar skogsbruksrelaterad näringsverksamhet. Ändringar ska meddelas skriftligt. Aktören är skyldig att avlägsna skogsägarens skogliga information från sitt eget system om skogsägaren återkallar sitt samtycke eller om rätten att hantera uppgifterna utifrån kundförhållande eller medlemskap upphör att gälla av någon annan orsak, till exempel om skogsägaren meddelar aktören att kundförhållandet har upphört. Aktören ska då meddela Skogscentralen, så att ett samtycke utifrån kundförhållande eller medlemskap kan återkallas. Efter att samtycket har återkallats kan informationen fortfarande behandlas om den är nödvändig till exempel för att fullgöra ett sådant avtal som avses i punkt 1 b i artikel 6 i dataskyddsförordningen. När det inte längre finns någon lagstadgad grund ska informationen avlägsnas.

Aktören ansvarar för att aktörens uppgifter i tjänsten är aktuella.

9. Tjänsteleverantörens rättigheter, skyldigheter och ansvar

Skogscentralen har rätt att ändra de här användarvillkoren.

Skogscentralen har rätt att göra ändringar i tjänstens innehåll och funktioner samt i sina verksamhetssätt till följd av produktutveckling, lagändringar, myndighetsföreskrifter eller avtalsändringar som gäller personalen. Skogscentralen har rätt att underhålla, behandla och använda uppgifter om aktören och aktörens representant i tjänsten MinSkog.fi. Skogscentralen har rätt att förhindra användningen av tjänsten om användaren har brutit mot dessa avtalsvillkor. 

Skogscentralen korrigerar upptäckta fel och problem i användningen inom skälig tid eller i större helheter i samband med utvecklingen av tjänsten. Skogscentralen strävar efter att schemalägga underhåll, ändringar och korrigeringar så att de medför så lite olägenheter som möjligt för användarna. Skogscentralen ersätter inte för eventuella olägenheter som orsakas av åtgärderna. Skogscentralen ansvarar inte för eventuella olägenheter som beror på tillfälliga avbrott i tjänsten.

10. Kvaliteten på den skogliga informationen och hur den används

Den skogliga information som visas i tjänsten bygger på Skogscentralens data om skogstillgångar. Skogsdata har tagits fram per figur, och de åtgärder som föreslås är kalkyler. Definitioner om bakgrunden och kvaliteten finns i Finlands skogscentrals kvalitetsbeskrivning över skogsdata.

Skogscentralen är skyldig att underhålla och behandla information om skogstillgångar med iakttagande av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Skogscentralen ansvarar för kvaliteten på informationen på det sätt som förutsätts i lagen. Skogscentralen strävar efter att informationen ska vara av så god kvalitet och så aktuell som möjligt inom ramen för de tillgängliga resurserna och metoderna.

Skogscentralen ansvarar inte för innehållet i den information som aktören eller en representant för aktören meddelar i tjänsten. I lagen föreskrivs om den personuppgiftsansvarige ansvar för indirekta eller direkta skador eller olägenheter som beror på föråldrad, felaktig eller bristfällig information. Skogscentralen ansvarar inte för aktörens eller aktörens representants agerande eller för eventuella skador och kostnader till följd av detta.

Om informationen i tjänsten används i ett program som inte administreras av Skogscentralen eller om informationen på annat sätt kopplas ihop med annan information av någon annan än Skogscentralen ansvarar inte Skogscentralen för den information som uppstår. 

Skogscentralen rekommenderar att figurdata kontrolleras i skogen innan åtgärder vidtas samt att skogsfackmän anlitas i samband med virkeshandel, fastighetsvärdering och andra stora ekonomiska beslut. 

11. Information med användningsrestriktioner

Användningsrestriktionerna som avses i dessa användarvillkor gäller känslig artinformation eller annan information med användningsrestriktioner från Finlands artdatacenter. Information om en art klassas som känslig när utlämnande av informationen anses äventyra skyddet av arten till exempel för att det kan leda till jakt, fångst, störning eller kommersiellt eller hobbymässigt samlande. Användningsrestriktionerna för informationen från Artdatacentret styrs av lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet, det vill säga offentlighetslagen (21.5.1999/621).

Informationens ägare (den instans som gett informationen till Artdatacentret) har rätt att begränsa tillgången till sitt material om inte till exempel lagen förhindrar det.

Information vars användning har begränsats visas på en särskild kartnivå i MinSkog.fi. Kartan innehåller information om bland annat hotade djurarter, till exempel om rovfåglars bon. 

För att se information som har belagts med användningsbegränsning måste aktören för varje fastighet godkänna en klausul om användarvillkoren, enligt vilken aktören när det gäller känsliga artdata eller andra data med användningsrestriktioner att

 • iaktta särskild försiktighet för att undvika av en art som beskrivs i offentlighetslagen äventyras och/eller så att man beaktar grunderna för begränsningen
 • använda den känsliga informationen som syns i e-tjänsten endast som stöd i sina beslut om skogsfastigheten, till exempel i planeringen av skogsvårdsåtgärder 
 • inte lämna ut informationen vidaretill någon utomstående. 

12. Immateriella rättigheter

Finlands skogscentral har äganderätten, upphovsrätten och övriga immateriella rätter till tjänsten.
Aktören eller aktörens representant får inga immateriella rättigheter till informationen eller innehållet i tjänsten. Rättigheter uppkommer inte ens när användaren själv producerar information eller innehåll för tjänsten. 

13. Uppsägning och återkallande av registrering

Aktören har rätt att säga upp registreringen med omedelbar verkan genom att meddela detta skriftligt till Skogscentralen.

Skogscentralen ska förhindra användningen av tjänsten och återkalla registreringen ifall aktören eller aktörens representant bryter mot de villkor eller de begränsningar som bifogats till registreringsansökan och -beslutet.

14. Tillämpliga lagar

Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

 • Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011)
 • Lag om Finlands skogscentral (418/2011)
 • Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)
 • Viltskadelag (105/2009)
 • EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)
 • Dataskyddslagen (1050/2018)
 • Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
 • Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
 • Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014)    
 • Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
 • Lag om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009)    
 • Statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen (1101/2019)
 • Upphovsrättslag (404/1961)
 • Arkivlag (831/1994)
 • Språklag (423/2003)
 • Skogslag (1093/1996)
 • Naturvårdslag (1096/1996)
 • Lag om grunderna för avgifter till staten (150/1992)
 • Lag om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral åren 2021 och 2022 (1092/2020)

Mer information