Gå direkt till innehållet

Stödsystemet för skogsbruket förnyas

Nyhet - 20.09.2022 08:22

Ett nytt incitamentsystem för skogsbruket, som går under benämningen metka, kommer att ersätta det nuvarande kemera-stödsystemet. Systemet ska stöda aktiv skötsel av privata skogar, naturvård och upprätthållande av skogsvägnätet. Statsrådet har gett riksdagen en proposition om det nya stödsystemet. Målet är att det nya systemet ska börja gälla från och med början av 2024.

I det nya stödsystemet skulle stöd för plantskogsvård och vård av ungskog sökas först efter att arbetet utförts. Foto: Eva Ekholm

Det föreslås att systemet ska innehålla stöd för vård av plantbestånd och ungskog, för vitaliseringsgödsling, för vårdplan för torvmarksskog, för vattenvårdsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i torvmarksskog och stöd för skogsbrukets vägnät. Stöd ska också beviljas som miljöstöd samt som stöd för vård av skogsnaturen och naturvårdande hyggesbränningar. Förslaget innehåller även stöd för att ta tillvara klenvirke på objekt för plantskogsvård och vård av ungskog.

Stödbeloppen anpassas årligen till storleken på de anslag som anvisas i statsbudgeten. I budgetpropositionen föreslås nu 47,5 miljoner euro för tryggande av en hållbar virkesproduktion och 17,5 miljoner euro för främjande av vård av skogsnaturen.

Stöd för vårdplaner för torvmarksskog och för hyggesbränningar

Den största förändringen jämfört med det nuvarande kemera-systemet gäller torvmarksskog. Enligt förslaget ska stöd inte längre beviljas för iståndsättningsdikning, men markägarna ska kunna få stöd för att göra upp planer för vård av torvmarksskog. Stöd skulle också kunna beviljas för att verkställa vattenvårdsåtgärder och vägar på dikesren som presenterats i planen.

Enligt lagförslaget skulle hyggesbränning bli ett eget arbetsslag som man kan få stöd för, och skulle göra det möjligt att finansiera vård av skogsnaturen på markägarens ansökan. Den biologiska mångfalden beaktas också i de andra arbetsslagen i förslaget. Till exempel ska förbättringar av enskilda vägar alltid då det är möjligt utföras så att de vattenlevande arterna kan röra sig obehindrat. Stöd för grundlig förbättring av enskild väg ska enligt förslaget kunna beviljas också för objekt som finns på en och samma fastighet.

Stöd för plantskogsvård och vård av ungskog kommer inte längre att behöva sökas innan arbetet inleds, utan det görs när arbetet är klart.

Kamera-ansökningar till Skogscentralen senast 1.10.2023

Finlands skogscentral kan bevilja kemera-stöd fram till slutet av 2023. Kemera-ansökningarna ska vara inlämnade senast 1.10.2023. Beviljade kemera-stöd betalas ut ända till slutet av år 2026.

För att den nya metka-lagen ska kunna träda i kraft krävs även ett godkännande av EU-kommissionen. Tidtabellen för godkännandet är inte känd på förhand. Tidpunkten för när den nya lagen träder i kraft bestäms senare i en förordning av statsrådet. Målet är att lagen ska träda i kraft 1.1.2024 och gälla till slutet av 2029.

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Regeringens proposition till riksdagen

Nya data för nästan 2,5 miljoner hektar privatägd skog publicerades Nyhet - 08.09.2022 09:51
Europas största återställningsprojekt inleds i Tornedalen Nyhet - 21.09.2022 08:23