Gå direkt till innehållet

Europas största återställningsprojekt inleds i Tornedalen

Nyhet - 21.09.2022 08:23

Vattenmiljöerna i Torneälvens biflöden ska förbättras på båda sidor om gränsen i den mest omfattande restaureringen av vattenmiljöer hittills i Europa. Länsstyrelsen i Norrbotten håller i det nya EU-finansierade projektet som startar i mars 2023 och ska pågå i sju år. I Finland är det Skogscentralen som koordinerar projektet.

Ett dikat område återställs genom maskinarbete. Bild: Skogscentralen.

Det är EU:s miljöfond Life som nu beviljat medel till restaurering av Tornedalens vattenmiljöer. Totalt omfattar projektet cirka 820 kilometer biflöden, drygt 400 vandringshinder samt våtmarks- och vattenskyddsåtgärder.

-    Vattenområdet vid Torne älv är helt unikt: Europas största fritt flödande älv, en farled mellan två länder. I projektet ser jag ett enormt konkret värde i restaureringen av vattenmiljöerna och för sysselsättningen i området, men speciellt glad är jag över dess symboliska värde som en naturlig fortsättning på samarbetet mellan Lappland och Norrbotten, säger finska Lapplands landskapsdirektör Mika Riipi.

Projektet genomförs tillsammans med svenska samarbetsparter, och finansieringen uppgår till cirka 21 miljoner euro, varav cirka 9,1 miljoner euro i Finland. Ett flertal myndigheter, kommuner och företag från Sverige och Finland är medfinansiärer och partners till projektet. Svenska Havs- och vattenmyndigheten är den största medfinansiären.

Skapar miljönytta och arbetstillfällen

Projektet kommer att restaurera vattendrag, minska negativ miljöpåverkan från diken och ta bort vandringshinder för fisk. Till exempel vid kraftverket i Tengeli älv öppnas över 970 kilometer fiskväg för vandringsfisk.

Genom projektet kommer 13 procent av Agenda 2030-målet ”fria vandringsvägar”, att nås för hela EU.

-    Det här är ett storskaligt och gränsöverskridande restaureringsarbete i ett avrinningsområde som delas av Sverige och Finland och som har påverkats kraftigt av flottningsepoken, säger Jakob Granit, generaldirektör för svenska Havs- och vattenmyndigheten.

Projektet skapar enligt Granit nytta för hela Östersjön då det återskapar habitat för lax och öring som lever i både älv och utsjö. 

-    Avrinningsområdets förmåga att hantera klimatförändringarna blir bättre då flöden blir mer naturliga, säger han.

Inom projektet kommer dessutom ett systematiskt miljöarbete göras för att minska den egna klimatpåverkan från maskiner och transporter.

Projektet bidrar till sysselsättningen i Tornedalen då det behövs lokala entreprenörer, konsulter, boenden med mera. Projektet väntas även bidra till en ökad sysselsättning på lång sikt genom bland annat ökad ekoturism och bättre fiskemöjligheter för både sport- och yrkesfiskare.

Fakta om projektet

  • Projektet heter The Torne River International Watershed LIFE och förkortas TRIWA LIFE.
  • Samarbetspartners i Finland är Lapplands NTM-central, Forststyrelsen Jakt- och fisketjänster, Skogscentralen, Naturresursinstitutet och Uleåborgs universitet och i Sverige Havs- och Vattenmyndigheten, Sveaskog, Luleå Tekniska Universitet.
  • Medfinansiärer är kommunerna Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Övertorneå och Torneå, de svenska kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda samt svenska Region Norrbotten och Naturvårdsverket.

 

                                                  Område där åtgärder utförs på den finska sidan.

Stödsystemet för skogsbruket förnyas Nyhet - 20.09.2022 08:22
Torvmarker som lämpar sig för askgödsling visas i ny karttjänst Nyhet - 23.09.2022 08:38