Skip to main content
Nyhet - 29.10.2021 08:48

Skarptandade barkborrar dödade tallar på sydvästkusten

Arten skarptandad barkborre är en av orsakerna till sommarens talldöd på sydvästkusten. Dessutom har åtminstone tallens rotröta försnabbat processen.

En tallstubbe som angripits av skarptandad barkborre.

Bildtext: Den skarptandade barkborren sprider blånadssvamp i trädet som den angriper, och använder sedan blånadssvampens mycel som näring.

Redan under första hälften av 2010-talet upptäcktes enstaka tallar och små tallgrupper som dödats av skarptandad barkborre i kustområdena i sydvästra och södra Finland. Under de två senaste åren har skadorna ökat, och framför allt på sydvästkusten.

Den skarptandade barkborren betraktas som en så kallad sekundär skadegörare, vilket betyder att den främst dödar träd som redan är försvagade av något annat.

– På de skadeplatser som Naturresursinstitutet och Skogscentralen undersökte i september stärktes det här antagandet, eftersom vi på alla platser hittade tallens rotticka, som har plågat de här områdena redan en längre tid. På en del av objekten väcktes också misstankar om svampsjukdomen diplodia. Den gångna sommarens torka kan också ha försvagat trädens motståndskraft. Trädens akuta dödsorsak var sannolikt att de skarptandade barkborrarna slog till, säger Pekka Kuitunen, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

I områden där den lokala stammen är stor och skador redan har förekommit kan skadorna fortsätta, speciellt i redan försvagade bestånd. Risken för omfattande skador av skarptandad barkborre är ändå liten just på grund av artens karaktär av sekundär skadegörare.

Kan bekämpas och förebyggas

De skarptandade barkborrarna förökar sig under tallens tunna flagbark. Typiska förökningsplatser är vindfällen, gagnvirke med tunn bark, hyggesrester och försvagade träds kronor. Också energivedstravar som innehåller tall kan fungera som förökningsplats för den skarptandade barkborren och andra barkborrar som förökar sig under tallarnas flagbark.

– För att minska skaderisken är det bra att transportera bort ovan nämnda virke från skogen under sommaren i områden där man observerat barkborreskador på tallar. Skogsskadelagen kräver dock inte att obarkat tallvirke med liten diameter transporteras bort inom tidsramarna som står i lagen, säger Kuitunen.
Lokalt kan man dämpa barkborrestammens tillväxt genom att ta bort riskträd från skogen i god tid på sommaren, då den nya generationen ännu bara håller på att utvecklas under barken.

På de platser som undersöktes i september hade merparten av de fullvuxna barkborrarna lämnat träden. Endast i träd som fortfarande hade kvar gröna barr hittades larver, puppor och unga fullvuxna individer.

Att ta bort uttorkade, döda träd hjälper inte mot den skarptandade barkborren. Tvärtom bör de helst sparas som död ved för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Också många rovinsekter som äter barkborrar lever i dem.

Naturresursinstitutets meddelande: Skarptandad barkborre en orsak till talldöd på sydvästkusten sommaren 2021