Skip to main content
Aktörsmeddelande - 13.10.2021 13:10

Projektansökningen för vård av skogsnatur öppnas – vi söker nya verkställare

Årets tredje ansökning för naturvårdsprojekt öppnas 13.10.2021. Vattenvård, hyggesbränning som främjar mångfalden samt vård och restaurering av livsmiljöer är aktuella teman denna gång. Nya verkställare behövs särskilt för vattenvårdsprojekten.

Skogscentralen har berett naturvårdsprojekten och söker kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för planeringen och genomförandet av de naturvårdande åtgärderna.

När projektansökningen öppnats lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och verkställarna väljs enligt poängsättningen. Som grund för poängsättningen används pris- och kvalitetskriterier som är enhetliga i hela landet. 

Om inga godtagbara ansökningar kommer in kan ansökningstiden förlängas, men man kan också besluta att inte verkställa ett projekt. Den aktör som valts att verkställa projektet ansöker själv om Kemera-finansiering för projektet.

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetena. Skogscentralen övervakar projektet och ger råd i naturvård om det behövs.

Många slags vatten- och naturvårdsarbeten ska utföras

Objekt som är av största vikt för skogsnaturens mångfald och naturvården i skogar har valts till projektansökningen. Nu söker vi verkställare till 28 naturvårdsprojekt på olika håll i Finland.

I årets tredje projektansökning söker vi verkställare till 13 vattenvårdsprojekt i Egentliga Tavastland, Södra Savolax, Södra och Norra Karelen, Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta samt Södra och Norra Österbotten. I Södra och Norra Savolax behövs tre aktörer för projekt som går ut på att vårda livsmiljöer. I Birkaland, Päijänne-Tavastland och Norra Savolax ska sammanlagt fyra projekt genomföras för att återställa livsmiljöer på myrar. Därtill söker vi åtta verkställare till hyggesbränningsprojekt i Nyland, Päijänne-Tavastland, Österbotten, Södra Karelen, Södra Österbotten och Birkaland.

Nya verkställare behövs för vattenvårds- och restaureringsprojekt. I vattenvårdsprojekten anläggs olika skyddskonstruktioner, som våtmarker, och förhindras erosionsskador. Projekten för att vårda och återställa livsmiljöer handlar om att upprätthålla särdrag som är värdefulla för mångfalden eller att återställa sådana. 

Alla naturvårdsprojekt öppnas för ansökan 13.10.2021. Närmare uppgifter om projekten har publicerats på sidan Naturvårdsprojekt på Skogscentralens webbplats. Ansökningstiden är 3–4 veckor beroende på projektet.

Naturvårdsprojekt kan sökas tre gånger om året. För projekten kan verkställaren ansöka om Kemera-stöd som beviljas för hyggesbränning som främjar mångfalden, iståndsättning av värdefulla livsmiljöer samt vattenvård och restaurering av vattenmiljöer.

Mer information: 
Riikka Salomaa
expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 040 7758 253
riikka.salomaa(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef, finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 3368 860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi