Skip to main content
Aktörsmeddelande - 26.05.2021 10:18

Projektansökan för vård av skogsnaturen öppnas

Skogscentralen öppnar årets andra ansökningsrunda för naturvårdsprojekt enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 26.5.2021. Nu söker vi verkställare av vattenvårdsarbeten, hyggesbränningar som främjar biologisk mångfald samt vård av småvattens- och torvmarkslivsmiljöer och lundar.

Skogscentralen har förberett naturvårdsprojekten och söker nu kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och verkställa åtgärderna.

När ansökningstiden börjat kan aktörerna lämna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och aktörerna väljs utifrån poängen. I poängsättningen används enhetliga pris- och kvalitetskriterier för hela landet.

Om inga tillräckligt bra ansökningar lämnas in kan ansökningstiden förlängas eller så kan man besluta att inte genomföra ett eller flera av projekten. Den aktör som väljs ansöker själv om kemera-finansiering.

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetena. Skogscentralen övervakar också genomförandet av projekten och ger råd om det behövs. 

Verkställare behövs till många slags vatten- och naturvårdsarbeten

Till projektansökan för naturvårdsprojekten har vi valt ut objekt med stor betydelse för den biologiska mångfalden och miljövården. Nu letar vi efter aktörer till 14 naturvårdsprojekt i olika delar av landet.

I årets andra projektomgång söker vi verkställare till nio olika vattenvårdsprojekt i Norra Österbotten, Södra Österbotten, Österbotten, Norra Karelen, Södra Savolax, Egentliga Tavastland och Nyland. Dessutom söks verkställare av tre projekt för vård och iståndsättning av livsmiljöer i Päijänne-Tavastland, Norra Savolax och Mellersta Finland och två hyggesbränningsprojekt i Päijänne-Tavastland och Satakunta.

I vattenvårdsprojekten skapar man olika vattenvårdskonstruktioner, till exempel våtmarker, och förhindrar erosion. I projekten för vård och iståndsättning av livsmiljöer återställer man livsmiljöernas naturtillstånd eller upprätthåller deras särdrag som är värdefulla för naturens mångfald.

Projekten öppnas för ansökan 26.5.2021. Närmare uppgifter om dem alla finns på Skogscentralens webbsida. Ansökningstiden är olika för de olika projekten, och är vanligtvis 3–4 veckor.

Naturvårdsprojekt öppnas för ansökan tre gånger per år. Det finns kemera-stöd att söka för naturvårdsprojekten. Stödet beviljas för hyggesbränning som stimulerar skogarnas mångfald, iståndsättning av livsmiljöer som är viktiga för mångfalden samt för vattenvårds- och iståndsättningsarbeten.

Tilläggsinformation:  

Riitta Raatikainen 
ledande expert på naturvård 
Finlands skogscentral
tfn 050 3140 440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi 
 
Jarkko Partanen 
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 3368 860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi