Gå direkt till innehållet

Ovanligt lite skogsvårdsarbete har utförts i år

Aktörsmeddelande - 01.09.2022 08:36

Finlands skogscentral beviljar statligt kemera-stöd för skogsvårdsarbeten och för tidsbundet skydd av skog och naturvård. I år hade det fram till mitten av augusti utförts kemera-finansierad vård av ungskog på cirka 41 000 hektar i hela landet. Det är en fjärdedel mindre än under motsvarande tid i fjol. Mängden tidig vård av plantbestånd var ungefär en femtedel mindre än i fjol och mängden hopsamling av klenträd 15 procent mindre än i fjol. Användningen av medel för miljöstöd och naturvård har ökat med 11 procent.

Mest har vården av ungskog minskat i Norra Karelen. Där utfördes 40 procent mindre vård av ungskog än under samma tid i fjol. I Egentliga Tavastland, Österbotten och Kymmenedalen är mängden utfört arbete en tredjedel mindre än förra året. I Egentliga Finland sköttes unga skogar i nästan samma takt som i fjol.

- Det finns cirka 57 miljoner euro i kemera-medel för virkesproduktion i år. Det skulle gå att vårda cirka 164 000 hektar ungskog med kemera-stöd. Redan i fjol var mängden skogsvård som utfördes med kemera-stöd långt mindre än vad som hade varit möjligt, och i år blev mängden ännu mindre. I år blir sannolikt cirka 20 miljoner euro stöd oanvänt, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

Fram till mitten av augusti hade 43 kilometer skogsväg byggts eller förbättrats med kemera-stöd, jämfört med 147 kilometer vid motsvarande tid i fjol. Mängden vård av torvmarksskog minskade från 5 300 hektar till 3 300 hektar. Cirka 4 800 hektar skog har vitaliseringsgödslats, vilket är ungefär lika mycket som i fjol.

Skogsvård gynnar skogens tillväxt och hälsa

När skogsvården försenas i unga skogar påverkas skogsägarens inkomster och skogens hälsa. När skogen sköts i rätt tid får skogsägaren till och med över en tredjedel bättre virkesinkomster än om den inte sköts i tid. Om plantskogsvården försummas blir andelen värdefullt timmer klart mindre under skogens omloppstid.

Plantskogsvård stärker trädbeståndet och rotverket så att skogen är mer motståndskraftig mot hård vind, tung snö och svampsjukdomar. Man bör också spara lövträd i plantbeståndet och gynna blandskog. Det ökar den biologiska mångfalden, möjligheterna att använda skogen för rekreation, och skogens tålighet mot extrema fenomen som klimatförändringen för med sig. Genom att vårda plantskogarna kan man på lång sikt även öka kolsänkorna.

Användningen av miljöstöd ökar

Fram till mitten av augusti hade det betalats ut cirka 5 miljoner euro i naturvårdsmedel. Det var 11 procent mer än under motsvarande tid 2021. Speciellt ökade användningen av medlen för naturvårdsprojekt. Cirka 0,5 miljoner euro har betalats för att verkställa naturvårdsprojekt. Det är mer än dubbelt så mycket som under motsvarande period i fjol. Till de vanligaste naturvårdsprojekten hör vattenvårdsprojekt och vård av livsmiljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden. I vattenvårdsprojekten anläggs till exempel våtmarker, översilningsområden och sedimenteringsbassänger.

Fram till mitten av augusti hade cirka 4,5 miljoner euro miljöstöd betalats till skogsägare, vilket var cirka 5 procent mer än under motsvarande tid ett år tidigare. Skogsägare som ingår avtal om miljöstöd förbinder sig att lämna en värdefull naturmiljö utanför alla avverkningar och skogsvårdsåtgärder i 10 år och får en ersättning för det. De vanligaste miljöstödsobjekten har varit gamla moskogar med mycket död ved, omedelbara närmiljöer till småvatten samt kärr. Avtal har gjorts upp för sammanlagt cirka 2 000 hektar.

Lönar sig att utnyttja kemera-stödet

Varje år får ungefär 70 000 skogsägare kemera-stöd för skogsvårdsarbeten. Under fjolåret betalade Skogscentralen 42,3 miljoner euro i kemera-stöd till skogsägare för virkesproduktion och 9,8 miljoner för naturvård, varav 9,3 miljoner var miljöstöd.

Ansökan om stöd för tidig vård av plantbestånd och hopsamling av klenträd är lättast att göra i e-tjänsten MinSkog.fi. Där kan skogsägaren också starta en utredning av möjligheterna att skydda skog.

Med Skogscentralens nya kartpresentation kan man följa med användningen av kemera-stöd för vård av ungskog och plantskogsvård i hela landet och landskapsvis. Informationen uppdateras nästan dagligen. Kartpresentationen och information om kemera-stöd finns på Skogscentralens webbplats.

Mer information: 

stöd för skogsvård:
Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
040 065 3863
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi

naturvård och miljöstöd:
Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
050 336 8860
jarkko.partanenatmetsakeskus.fi

Vad är en krypande brand eller en hästskobränning? – Eld i skogen-termlistan har getts ut Aktörsmeddelande - 31.08.2022 08:28
Nya data för nästan 2,5 miljoner hektar privatägd skog publicerades Aktörsmeddelande - 08.09.2022 10:12