Gå direkt till innehållet

Nya data för nästan 2,5 miljoner hektar privatägd skog publicerades

Aktörsmeddelande - 08.09.2022 10:12

Nya data om skogar som Finlands skogscentral inventerade i fjol har blivit färdiga och data över cirka 2,5 miljoner hektar skog har publicerats. Inventeringarna fortsatte i somras i nya områden i olika delar av landet och har framskridit enligt planerna.

Skogsägarna kan se färsk information om sin egen skog i tjänsten MinSkog.fi. Uppgifter som Skogscentralen tagit fram finns också tillgängliga för alla som öppen skogs- och naturinformation.

Skogsägarna får ett brev eller e-post när det har kommit nya skogsdata om deras skogar.

- Informationen i MinSkog.fi berättar om skogens ståndorter, trädbestånd och naturobjekt samt innehåller förslag om möjliga avverkningar och om skötselarbeten som behövs. Med hjälp av informationen kan skogsägarna flexibelt planera skötseln och användningen av sin skogsegendom och ha kontakt med tjänsteproducenter som de väljer, säger Jussi Lappalainen, servicechef för skogsdata vid Finlands skogscentral.

Skogsägare som vill veta när nya data om deras skogar kommer att publiceras kan kontrollera året i MinSkog.fi och i en karttjänst som Skogscentralen tillhandahåller. Vilka områden som laserskannas och flygfotograferas vilket år kan ses på Lantmäteriverkets webbsida Laserskanning och fotograferingsflygningar

Inventeringen av skogar har gått enligt planen

Vädret har varit bra för skogsinventering också i år. Skogscentralen samlar in information om de privatägda skogarna genom laserskanning och flygfotografering, vilka i år har utförts på nästan fyra miljoner hektar skog. Laserskanningen och flygfotograferingen kräver uppehållsväder. Också provytemätningarna i terrängen pågår för fullt och kommer att slutföras under hösten.

- På vintern behandlas materialet, och olika uträkningar görs. Efter det kan nya skogsdata publiceras igen, säger Lappalainen.

Laserskanningarna och fotograferingsflygningarna genomförs som en del av det nationella laserskanningsprogrammet som Lantmäteriverket koordinerar. Programmet har nu kommit halvvägs och fortsätter till år 2026. Då ska nya skogsdata för hela Finland ha producerats. Skogscentralens skogsdata uppdateras regelbundet med hjälp av olika informationskällor och genom uträkningar av trädbeståndens årliga tillväxt.

Mer information ger:

Magnus Nilsson
skogsdatachef
Finlands skogscentral, södra området
tfn 050 036 8109
magnus.nilssonatmetsakeskus.fi

Jussi Lappalainen
servicechef för skogsdata
Finlands skogscentral
050 018 6614
jussi.lappalainenatmetsakeskus.fi

Seppo Kilpiäinen
ledande expert på fjärrkartering
Finlands skogscentral
050 592 0981
seppo.kilpiainenatmetsakeskus.fi

Ovanligt lite skogsvårdsarbete har utförts i år Aktörsmeddelande - 01.09.2022 08:36
Torvmarker som lämpar sig för askgödsling visas i ny karttjänst Aktörsmeddelande - 23.09.2022 08:23