Gå direkt till innehållet

Ny karttjänst visar växande samfällda skogar

Pressmeddelande - 16.11.2022 14:36

Skogscentralens nya karttjänst gör det lättare att ansluta sig till samfällda skogar. Med hjälp av karttjänsten kan skogsägare hitta samfällda skogar som är intresserade av att ta in nya delägare. Uppgifter om samfällda skogar och tjänster som anknyter till dem finns också i den förnyade portalen om samfällda skogar.

Karttjänsten Laajenevat yhteismetsät visar var det finns samfällda skogar som vill ha nya delägare. Via karttjänsten kan man gå till de samfällda skogarnas egna webbsidor med kontaktuppgifter.

- Skogsägaren kan hitta en lämplig samfälld skog nära den egna skogen och kontakta denna. Nu har det blivit enklare att ansluta sig till samfällda skogar, säger Jukka Matilainen, expert på skogsfastighetsstruktur vid Finlands skogscentral.

Karttjänsten omfattar för närvarande 23 samfällda skogar i olika delar av Finland. Tjänsten uppdateras fortlöpande och nya samfällda skogar läggs till i tjänsten efter behov.

Uppgifter om samfällda skogar på den förnyade webbplatsen

Nu har det blivit enklare att hitta uppgifter om samfällda skogar i den förnyade portalen på adressen yhteismetsat.fi (på finska). På webbplatsen ges praktiska råd i hur man grundar, går med i och förvaltar samfällda skogar. Här finns även en handbok i generationsskifte för delägare i samfällda skogar och en ny guidebok om samfällda skogar.

Via webbplatsen yhteismetsat.fi går man enkelt till Skogscentralens, Suomen yhteismetsät ry:s och Lantmäteriverkets webbsidor om ämnet samfällda skogar. Webbplatsen förnyades inom ramen för projektet Sujuvaan metsänomistukseen 2025 (på svenska ungefär smidigt skogsägande 2025). Projektet finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet och verkställs av Finlands skogscentral, Tapio och Lantmäteriverket.

En samfälld skogs är ett område som tillhör skogsfastigheterna gemensamt och där man idkar hållbart skogsbruk. I början av 2022 fanns det sammanlagt 568 samfällda skogar i Finland. Dessa utgjorde sammanlagt ca 800 000 hektar. Antalet delägare i samfällda skogar uppgår till ca 25 000.

Karttjänsten Laajenevat yhteismetsät finns på Skogscentralens webbplats (på finska).

Mer information:

Jukka Matilainen
expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
tfn 040 049 7574
jukka.matilainenatskogscentralen.fi

En del skogar förnyas för tidigt Pressmeddelande - 27.10.2022 08:49
Samarbetet mellan skogsägare och skogsproffs har ökat den biologiska mångfalden i ekonomiskogarna Pressmeddelande - 22.11.2022 08:31