Skip to main content
Nyhet - 29.12.2020 09:36

Nu finns heltäckande skoglig information om privatskogarna i Finland

Finlands skogscentral har färdigställt den första omgången i inventeringen av skogarna. Nu finns heltäckande information om skogarna i Finland som har samlats in med hjälp av fjärrkartering. Arbetet inleddes i början av 2010-talet och uppgifter som omfattar hela landet har nu publicerats både som öppen miljöinformation och i e-tjänsten MinSkog.fi.

Skogsmaskin gör avverkning i vintras.

Bildtext: Nästa år börjar avverkningsmaskiner skicka information om utförda avverkningar till Skogscentralen. Det bidrar till att hålla den skogliga informationen aktuell.

Nu finns det heltäckande information om skogarna i Finland som kan utnyttjas mångsidigt av både skogsägare och fackmän i skogsbranschen. Före den inventeringsomgång som nu blivit klar samlades information om skogstillgångar in som ett omfattande terrängarbete och i anslutning till skogsbruksplanering.

- Ny teknik har effektiviserat insamlingen. Dessutom har informationen avsevärt bättre täckning och användningsgrad, konstaterar servicechef för skogsdata Jorma Jyrkilä vid Finlands skogscentral.

Efter en ändring av skogsdatalagen 2018 har det varit möjligt att öppet publicera sådan miljöinformation som inte är förknippad med personuppgifter. Utifrån öppen skoglig information har det uppkommit många nya tjänster som riktar sig till skogsägare. 

- Responsen på den öppna informationen har i huvudsak varit positiv, säger Jyrkilä.

Skogsägarna får tillgång till egna fastighetsspecifika uppgifter och olika digitala tjänster via MinSkog.fi. Med skogsägarnas samtycke kan också skogsaktörer se skoglig information som ingår i tjänsten MinSkog.fi. Skogsdata kan användas som basinformation och hjälp till exempel när man planerar skogsvårdsarbeten, avverkningar eller skydd av skogar.

Kostnaderna för inhämtande av information har sjunkit avsevärt

Produktiviteten i insamlingen av skogsdata har förbättrats avsevärt under de senaste tio åren. Skogscentralen har varje år publicerat skoglig information om i snitt 1,4 miljoner hektar. Kostnaderna för figurvis datainsamling har sjunkit till 3 euro per hektar.

- Mängden skogsdata som publiceras varje år har fördubblats samtidigt som kostnaderna har minskat till nästan en tiondel jämfört med insamling av information som utförs enbart som terrängarbete, säger Jyrkilä.

Automatiseringen av datainsamlingen har emellertid också nackdelar. Kvaliteten på informationen har delvis försämrats när man övergått från terrängarbete till fjärrkarteringsteknik. Det märks närmast i de uppgifter som samlats in om plantskogar och oskötta ungskogar. 

- Det mångsidiga utnyttjandet av informationen visar dock att skogsdata som samlats in via fjärrkartering är tillräckligt exakt. Fördelarna är klart större i förhållande till insatserna.

I Skogscentralens databas finns figurspecifika data om all privatägd skog i Finland, sammanlagt 14 miljoner hektar. Informationen har också hållits aktuell bland annat genom att man beräknat tillväxten och beaktat uppgifter i lagstadgade anmälningar som kommer in till Skogscentralen.

Den andra inventeringsomgången är redan i gång

I år inledde Finlands skogscentral ett nytt inventeringsprogram. Det bygger på Lantmäteriverkets laserskannings- och flygbildsprogram. Inventeringscykeln förkortas till sex år. Den nya metoden förväntas ge något bättre kvalitet på skogsdata jämfört med första omgången.

Aktualiteten i den skogliga informationen förbättras också mellan inventeringarna och särskild uppmärksamhet fästs vid en mångsidig insamling av miljöinformation.

- Vi får också tillgång till nya källor för att hålla informationen uppdaterad. Nästa år börjar avverkningsmaskiner skicka information om utförda avverkningar till Skogscentralen. Vi får också egenkontrolluppgifter om verkställda skogsvårdsarbeten och kan använda satellitbilder för att tolka ändringar.