Skip to main content
Nyheter - 13.01.2021 14:20

Användningen av miljöstöd ökade kraftigt i fjol

I fjol betalades 7,5 miljoner euro i miljöstöd till skogsägare som ersättning för tidsbundet skydd av skog. 0,9 miljoner euro statliga Kemera-medel användes till naturvårdsarbeten. Användningen av miljöstöd ökade med 50 procent och användningen av naturvårdsmedel med 12,5 procent jämfört med året innan. Mängden Kemera-stöd för vård av ungskog, vård av torvmarksskog, skogsvägar och vitaliseringsgödsling uppgick till sammanlagt 50 miljoner euro.

bäck

Bildtext: I ett miljöstödsavtal förbinder sig skogsägaren att lämna en värdefull naturmiljö utanför skogsbruksåtgärder i tio år.

I fjol ingick skogsägare cirka 1 300 avtal om miljöstöd, och med de avtalen skyddades sammanlagt cirka 3 500 hektar skog för en tioårsperiod. Antalet nya miljöstödsavtal ökade med 36 procent och deras sammanlagda areal med 42 procent jämfört med året innan. De vanligaste skyddsobjekten var bördiga och trädbevuxna områden, som lundar, kärr, omedelbara närmiljöer till småvatten, samt moskogar som är viktiga för den biologiska mångfalden. 

– Den betydande ökningen i avtalens antal och areal berättar att skogsägarna är villiga att skydda värdefulla naturobjekt och lämna dem utanför skogsbruket. För tillfället är totalt cirka 8 000 miljöstödsavtal på sammanlagt 33 200 hektar i kraft, och för dessa har det betalats cirka 50,2 miljoner euro i stöd till skogsägarna, säger Jarkko Partanen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral. 

I statens tilläggsbudget i december fick Skogscentralen tilläggsmedel på 2,5 miljoner euro för att ingå miljöstödsavtal. Skogscentralens personal bereder största delen av miljöstödsavtalen och hjälper skogsägarna att söka stöd. I fjol deltog också andra aktörer i skogsbranschen aktivare än tidigare i beredningen av avtal. 

Miljöstödet betalas till skogsägarna som ersättning för att de skyddar skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer i sådana fall då skyddet är större än lagens minimikrav. Stöd betalas också för skydd av de värdefulla livsmiljöer som nämns i Metso-programmet. I miljöstödsavtalet förbinder sig skogsägaren att lämna en värdefull naturmiljö utanför avverkningar och skogsvårdsarbeten i tio år. 

Kemera-medel används också till stöd för naturvårdsåtgärder, till exempel hyggesbränningar som främjar biologisk mångfald, vård och restaurering av livsmiljöer och till vattenvård.  

Kemera-medel för virkesproduktion på samma nivå som tidigare

Till vård av ungskog, vård av torvmarksskog, skogsvägar och vitaliseringsgödsling användes i fjol 50 miljoner euro i Kemera-medel. Det var 0,6 miljoner euro mer än året innan. 

Ungefär 80 procent av Kemera-stöden för virkesproduktion gick till vård av ungskog. Till skogsvägar användes 36 procent mindre stöd än året innan, och till vård av torvmarksskog 41 procent mindre än året innan. För vitaliseringsgödsling betalades 1,7 miljoner euro i stöd, vilket var en tredjedel mer än föregående år. 

I norra Finland minskade användningen av Kemera-medel markant. Både i Lappland och i Norra Österbotten användes över en miljon euro mindre än föregående år. Användningen av medel ökade med ungefär en tredjedel i Södra Karelen, Birkaland, Södra Savolax och Päijänne-Tavastland. I Södra Savolax var ökningen cirka 0,9 miljoner euro. 

Mer information om användningen av Kemera-medel finns på Skogscentralens webbplats.